:: دوره 6، شماره 2 - ( بهار - 1397 ) ::
دوره 6 شماره 2 صفحات 31-40 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر ورزش هوازی بر شبکه‌های عصبی توجه و حافظۀ کاری
مهتا اسکندرنژاد، فهیمه رضائی*
گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران ، f.rezaei.tu@gmail.com
چکیده:   (1364 مشاهده)

مقدمه: ورزش و فعالیت جسمانی اثرات مثبتی بر عملکردهای جسمی و روانی دارند. اما نیاز است تأثیر آن‌ها بر عملکردهای شناختی با جزئیات بیشتری توضیح داده شود. بنابراین مطالعه حاضر به‌منظور بررسی اثر ورزش هوازی بر شبکه‌های عصبی توجه و حافظه کاری انجام شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 20 زن غیر فعال با میانگین سنی 2/03 ± 22/65 سال به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور مساوی به گروه‌های تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی در 16 جلسه ورزش هوازی شرکت کردند. پیش و پس از اتمام مداخلۀ تمرینی، عملکرد شرکت‌کنندگان با استفاده از آزمون شبکه‌های توجه و تکلیف ان‌بک مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج ما نشان داد که حافظه کاری در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی‌داری افزایش داشت. با این حال تفاوت معنی‌داری در شبکه موقعیت‌یابی توجه وجود نداشت. نتیجه‌گیری: داده‌های ما در راستای استفاده از ورزش هوازی به‌منظور بهبود حافظه کاری است. علاوه بر این به نظر می‌رسد که تأثیر ورزش هوازی بر شناخت انتخابی بوده و به ماهیت عملکرد شناختی هدفمند و همچنین بسترهای مغزی آن‌ها بستگی دارد.

واژه‌های کلیدی: آثار روانشناسی، حافظه کوتاه‌مدت، ورزش، فیزیولوژی روانشناسی، توجه
متن کامل [PDF 646 kb]   (1422 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: علوم اعصاب شناختیXML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 2 - ( بهار - 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها