:: دوره 7، شماره 2 - ( بهار - 1398 ) ::
دوره 7 شماره 2 صفحات 13-22 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه صدا بیزاری
مهناز مهرابی زاده هنرمند، خدیجه روشنی*
گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران ، kh_roushani@yahoo.com
چکیده:   (2621 مشاهده)
مقدمه: صدا بیزاری حالتی است که در آن افراد نسبت به صداهایی که در موقعیت‌های به‌خصوصی رخ می‌دهد واکنش منفی نشان می‌دهند اما صداهای دیگر که اغلب بلندتر هستند را تحمل می‌کنند. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ صدا بیزاری در دانشجویان انجام شد تا از این طریق ابزاری برای ارزیابی در فرایند پژوهش تهیه و مورد استفاده پژوهشگران و درمانگران قرار گیرد. مواد و روش‌ها: نمونۀ این پژوهش شامل 319 دانشجوی کارشناسی بود (176 دختر و 143 پسر) که از دانشگاه پیام‌نور اهواز به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای این مطالعه شامل پرسشنامۀ صدا بیزاری وو، لوین، مورفی و استورچ، مقیاس وسواس فکری -عملی یل براون، پرسشنامۀ اضطراب بک و پرسشنامۀ افسردگی بک بودند. یافته‌ها: همسانی درونی با روش آلفای کرونباخ و همبستگی هر سؤال با نمره کل آزمون پایایی قابل قبولی را نشان داد. علاوه بر آن تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که ساختار دو عاملی این مقیاس از برازش مناسبی برخوردار است. به علاوه، نتایج بررسی روایی همگرا نشان داد که پرسشنامۀ صدا بیزاری با مقیاس وسواس فکری -عملی یل براون و پرسشنامه‌های اضطراب بک و افسردگی بک همبستگی مثبت معنی‌داری دارد. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که پرسشنامۀ صدا بیزاری یک ابزار پایا و معتبر برای سنجش صدا بیزاری دانشجویان ایرانی می‌باشد.
واژه‌های کلیدی: اضطراب، افسردگی، نظرسنجی‌ها و پرسشنامه‌ها
متن کامل [PDF 1444 kb]   (1518 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی
فهرست منابع
1. Jastreboff PJ, Jastreboff MM. Treatments for decreased sound tolerance (Hyperacusis and Misophonia). Seminars in Hearing. 2014; 35(2): 105-20. [DOI:10.1055/s-0034-1372527]
2. Rouw R, Erfanian M. A large-scale study ofmisophonia. J Clin Psychol. 2018; 74(3): 453-79. [DOI:10.1002/jclp.22500]
3. Dozier TH. Understanding and overcoming misophonia: a conditioned aversive reflex disorder. Misophonia Treatment Institute, Livermore, CA, USA. 2015; p.11-22.
4. Bruxner G. Mastication rage: a review of misophonia-An under- recognised symptom of psychiatric relevance?Australas Psychiatry. 2016; 24(2):195-7. [DOI:10.1177/1039856215613010]
5. Jastreboff PJ, Hazell, JWP. Tinnitus retraining therapy: Implementing the neurophysiological model. Cambridge University Press. 2008.
6. Schwartz P, Leyendecker J, Conlon M. Hyperacusis and misophonia: the lesser-known siblings of tinnitus. Minn Med. 2011; 94(11): 42-3.
7. TaylorS. Misophonia: a new mental disorder? Med Hypotheses. 2017; 103: 109-17. [DOI:10.1016/j.mehy.2017.05.003]
8. Schröder A, Vulink N, Denys D. Misophonia: diagnostic criteria for a new psychiatric disorder. PLoSOne. 2013; 8(1):e54706. [DOI:10.1371/journal.pone.0054706]
9. Wu MS, Lewin AB, Murphy TK, Storch EA. Misophonia: incidence, phenomenology, and clinical correlates in an undergraduate student sample. J Clin Psychol. 2014; 70(10): 994-1007. [DOI:10.1002/jclp.22098]
10. Mousavi M, Parvin, S, Farid F, Bahrainian A, AsghanejadFaridA. Evaluation of emotional intelligence training efficiency aimed at improving the quality of life, reducing symptoms of anxiety and depression among the elderly in Tehran nursing home. Journal of Fundamentals of Mental Health. 2016; 24(18): 520-6.
11. Kaviani H, Mousavi AS. Psychometric properties of the Persian version of Beck Anxiety Inventory (BAI). TUMJ. 2008; 66(2): 136-40.
12. Beck AT, SteerRA, Ball R, Ranieri W.Comparison of beck depression inventories -ia and -ii in psychiatric outpatients.J Pers Assess. 1996; 67(3): 588-97. [DOI:10.1207/s15327752jpa6703_13]
13. Stefan-Dabson K, Mohammadkhani P, Massah-Choulabi O. Psychometrics characteristic of beck depression inventory-ii in patients with major depressive disorder. Journal of Rehabilitation. 2007; 8:82-0.
14. Rajabi G, Attari Y,HaghighiJ. Factorial analysis of beck depression inquiry on male students of ahvazshahidchamran university. Journal Educational Sciences and Psychology. 2001; 8(3-4): 49-66.
15. Goodman WK, PriceLH, Rasmussen SA, Mazure C, DelgadoP, Heniger GR,et al. The yale-brown obsessive compulsive scale. II. Validity. Arch Gen Psychiatry. 1989; 46(11): 1012-6. [DOI:10.1001/archpsyc.1989.01810110054008]
16. Deacon BJ, Abramowitz JS. The yale-brown obsessive compulsive scale: factor analysis, construct validity, and suggestions for refinement.J Anxiety Disord. 2005; 19(5): 573-85. [DOI:10.1016/j.janxdis.2004.04.009]
17. Eisen JL, Phillips KA, Baer L, Beer DA, Atala KD, Rasmussen SA. The brown assessment of beliefs scale: reliability and validity. Am J Psychiatry. 1998; 155(1): 102-8. [DOI:10.1176/ajp.155.1.102]
18. Amani M, Abolghasemi A, Ahadi B, Narimani M. The effectiveness of inference-based therapy on reduction of obsession and compulsion symptoms.Research in Clinical Psychology and Counseling, 2013; 3(1): 55-68.
19. Colquit JA. On the dimensionality of organizational justice: A constructvalidation of a measure. J Appl Psychol. 2001; 86(3): 386-400. [DOI:10.1037/0021-9010.86.3.386]
20. ZhouaX, WuMS, Storch EA. Misophonia symptoms among Chinese university students: Incidence, associated impairment, and clinical correlates. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders. 2017; 14:7-12. [DOI:10.1016/j.jocrd.2017.05.001]XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 2 - ( بهار - 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها