:: دوره 7، شماره 4 - ( پاييز 1398 ) ::
دوره 7 شماره 4 صفحات 60-51 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر تصویرسازی ارتباطی: تأثیر آن بر دلزدگی زناشویی
داود نظرپور ، کیانوش زهراکار ، مصطفی پوریحیی ، رضا داورنیا*
گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران ، rezadavarniya@yahoo.com
چکیده:   (5107 مشاهده)
مقدمه: رویکرد تصویرسازی ارتباطی یک نظریه در مورد ازدواج و فرایند درمان تعارضات زناشویی است. بر اساس ایده اصلی این رویکرد، انتخاب همسر بر اساس یک تصویر ذهنی از پدر و مادر ایده‌آل که در دوران کودکی شکل گرفته است، صورت می‌گیرد و سازگاری با همسر نیز بستگی به این تصویر اولیه دارد. مطالعه حاضر به‌منظور بررسی اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر تصویرسازی ارتباطی بر کاهش دلزدگی زناشویی طراحی شد. مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی بود که از طرح پیش‌آزمون –پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زوجین دارای تعارضات زناشویی مراجعه کننده به مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی راستین در شهر گرگان، ایران طی سه ماهه دوم سال 1397 بود. نمونه شامل 20 زوج بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و با روش گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 10 زوج) قرار گرفتند. ارزیابی آزمودنی‌ها در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون با استفاده از مقیاس دلزدگی زناشویی پاینز (1996) صورت گرفت. 8 جلسه گروهی زوج درمانی مبتنی بر تصویرسازی ارتباطی برای گروه آزمایش برگزار شد در حالی که گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکردند. یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار نمرات دلزدگی زناشویی میان آزمودنی‌های گروه آزمایش در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون به‌ ترتیب برابر با 21/97±81 و 15/66±68/05 بود. میانگین و انحراف معیار نمرات دلزدگی زناشویی در آزمودنی‌های گروه کنترل قبل از مداخله و بعد از مداخله به ترتیب برابر با 16/79±80/95 و 14/31±82/50 بود. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که دلزدگی زناشویی در زوجین گروه آزمایش پس از دریافت مداخله تصویرسازی ارتباطی کاهش معنی‌داری داشت. نتیجه‌گیری: زوج درمانی مبتنی بر تصویرسازی ارتباطی زوج‌ها را قادر می‌سازد که از سوی یکدیگر درک شوند و تجربه این احساس می‌تواند به افزایش شادکامی، صمیمیت و همدلی بین زوج‌ها منجر شود و همچنین دلزدگی زناشویی را کاهش دهد.
واژه‌های کلیدی: زوج درمانی، دلزدگی روانشناختی، والدین
متن کامل [PDF 1092 kb]   (1844 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تحقیقات پایه در علوم اعصاب
فهرست منابع
1. Hosseini A, Rasouli M, Davarniya R, Babaeigarmkhani M. The effect of group training based on practical application of intimate relationship skills program on marital relationships quality. JIUMS. 2016; 24(2): 8-17. [DOI:10.18869/acadpub.sjimu.24.2.8]
2. Koolaee AK, Adibrad N, Sedgh Poor BS. The comparison of relationship beliefs and couples burnout in women who apply for divorce and women who want to continue their marital life. Iran J Psychiatry. 2010; 5(1): 35-9.
3. Pines AM. Adult attachment styles and their relationship to burnout: a preliminary and crosscultural investigation. An International Journal of Work, Health and Organisations. 2004; 18(1):66-80. [DOI:10.1080/02678370310001645025]
4. Ahmadi A, Zahrakar K, Davarniya R, Rezaiee M. The effectiveness of brief self-regulation couple therapy on couple burnout in couples of Saveh city. Razi Journal of Medical Sciences. 2015; 22(139): 64-75.
5. Pines AM, Neal MB, Hammer LB, Icekson T. Job burnout and couple burnout in dual- earner couples in the sandwiched generation. Social Psychology Quarterly. 2011; 74 (4):361-86. [DOI:10.1177/0190272511422452]
6. Asgari A, Goodarzi K. The effectiveness of emotional schema therapy on marital burnout on the brink of divorce. Middle Eastern Journal of Disability Studies. 2018; 8(55):1-9.
7. Sanai B, Davarniya R, Bakhtiari Said B, Shakarami M. The effectiveness of solution-focused brief therapy (SFBT) on reducing couple burnout and improvement of the quality of life of married women. Armaghane Danesh. 2015; 20 (5):416-32.
8. Nazari AM, Rasouli M, Davarniya R, Hosseini A, Babaei Gharmkhani M. Effectiveness of solution- focused brief therapy (SFBT) on couple burnout and divorce tendency in married women. Iranian Journal of Psychiatric Nursing. 2015; 3(11):41-52.
9. Huston T. What is love got to do with it? Why some marriage succeed and other fail. Journal of Personal Relationship. 2009; 16(3): 301-27. [DOI:10.1111/j.1475-6811.2009.01225.x]
10. Mohammadi M, Sheykh Hadi Siruii R, Garafar A, Zahrakar K, Shakarami M, Davarniya R. Effect of group cognitive behavioral couples therapy on couple burnout and divorce tendency in couples. Armaghane Danesh. 2017; 21(11): 1069-86.
11. Flemke KR, Protinsky H. Imago dialogues: treatment enhancement with EMDR. Journal of Family Psychotherapy. 2001; 12(4): 1-14. [DOI:10.1300/J085v12n04_01]
12. Zielinski JJ. Discovering imago relationship therapy. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training. 1999; 36(1): 91-101. [DOI:10.1037/h0087650]
13. Muro L, Holliman R, Luquet W. Imago relationship therapy and accurate empathy development. Journal of Couple & Relationship Therapy. 2015; 15(3): 232-46. [DOI:10.1080/15332691.2015.1024373]
14. Alipour S, Ezazi Bojnourdi E, Honarmand Dorbadam M, Moosavi S, Dasht Bozorgi Z. Effectiveness of imago therapy training on perspective taking and forgiveness in females damaged by marital infidelity. JHPM. 2018; 6(6): 46-52. [DOI:10.21859/jhpm-07047]
15. Gehlert NC. Randomized controlled trial of imago relationship therapy: exploring statistical and clinical significance. (dissertation). Journal of Couple & Relationship Therapy. 2017; 16(3): 188-209. [DOI:10.1080/15332691.2016.1253518]
16. Robbins CA. ADHD couple and family relationships: enhancing communication and understanding through imago relationship therapy. J Clin Psychol. 2005; 61(5): 565-77. [DOI:10.1002/jclp.20120]
17. Schmidt CD, Luquet W, Gehlert NC. Evaluating the Impact of the "Getting the love you want" couples workshop on relational satisfaction and communication patterns. Journal of Couple & Relationship Therapy. 2015; 15(1): 1-18. [DOI:10.1080/15332691.2014.978061]
18. Martin TL, Bielawski, DM. What is the African American's experience following Imago education? Journal of Humanistic Psychology. 2011; 51(2): 216-28. [DOI:10.1177/0022167809352379]
19. DeKlerk JH. Imago relationship therapy and christian marriage counseling. (dissertation). Ranp Afrikaans University. 2001; P. 12-13.
20. Morshedi M, Davarniya R, Zahrakar K, Mahmudi MJ, Shakarami M. The effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on reducing couple burnout of couples. IJNR. 2015; 10(4): 76-87.
21. Farahani HA, Arizi HR. Translated: methods in behavioral sciences. 1th ed. Tehran: Nashr Ravan Press. 2008; P. 77-8.
22. World Medical Association. World medical association declaration of helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. Bull World Health Organ. 2001; 79(4): 373-4. [DOI:10.4414/fms.2001.04031]
23. Luquet W. Short-term couples therapy-The imago model in action. London: Routledge Publication. 2007; P. 150-60. [DOI:10.4324/9780203961452]
24. Muro L, Holliman R. Relationship workshop with high،risk, hispanic couples. North Carolina Perspectives. 2014; 9(1): 51-62.
25. Lawson W. Improving couple communication through the imago getting the love you want workshop for couples. Stellenbosch University. 2008; P. 95-8.
26. Sadat Fatemi M, Karbalai A, Meygoni M, Kakavand A. The effect of imago therapy on marital intimacy among couples. Knowledge and Research in Applied Psychology. 2015; 17(1): 51-9.
27. McMahon MN. Applying Stolorow's theory of intersubjectivity to Hendrix's imago techniques. Smith College Studies in Social Work. 1999; 69(2): 309-34. [DOI:10.1080/00377319909517557]
28. Beeton TA. Dyadic adjustment and use of imago skills past participants of the "getting the love you want" workshop for couples. Unpublished Doctoral Dissertation.Walden University; 2005.
29. Ardalani L, Refahi Z, Honarparvaran N. Evaluate the effectiveness of training imago-therapy on willingness to forgive in betrayed couples. Indian Journal of Positive Psychology. 2016; 7(1): 88-92.
30. Karimi E, Ganji K. The effectiveness of imago relationship therapy on women's mental health and resiliency in health centers of Tehran, district 4. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. 2016; 6(4): 685-94. [DOI:10.5958/2249-7315.2016.00089.7]XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 7، شماره 4 - ( پاييز 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها