:: دوره 9، شماره 3 - ( تابستان 1400 ) ::
دوره 9 شماره 3 صفحات 54-45 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسۀ توان مطلق امواج ناحیۀ پیشانی مغز در افراد مبتلا به اختلالات افسردگی اساسی، اختلال وسواسی- جبری و افراد سالم
سجاد بشرپور* ، شیرین احمدی ، پرویز مولوی ، فاضله حیدری
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ، basharpoor_sajjad@yahoo.com
چکیده:   (2976 مشاهده)
مقدمه: تلاش برای شناسایی نشانگرهای اختصاصی QEEG در اختلالات افسردگی و وسواس فکری- عملی یکی از علاقه‌های اصلی پژوهش در الکتروانسفالوگرافی کمی است. هدف پژوهش حاضر مقایسۀ توان مطلق امواج ناحیۀ پیشانی مغز در افراد مبتلا به اختلالات افسردگی اساسی و وسواسی- جبری بود. مواد و روش‌ها: روش پژوهش حاضر، علی- مقایسه‌ای است. جامعۀ آماری این مطالعه را کلیۀ افراد مبتلا به اختلالات افسردگی اساسی و وسواس فکری- عملی مراجعه‌کننده به درمانگاه اعصاب و روان بیمارستان فاطمی شهر اردبیل (ایران) در سال 1398 تشکیل دادند. 15 فرد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و 15 فرد مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. علاوه بر این، 15 فرد عادی نیز از بین همراهان بیماران به همین روش نمونه‌‌گیری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از تشخیص روانپزشکی و مصاحبۀ بالینی ساختاریافته، پرسشنامه افسردگی بک و وسواس فکری- جبری فوآ و همکاران استفاده شد. در مرحلۀ بعد ثبت QEEG از آن‌ها در محل آزمایشگاه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد و داده‌های آن با نرم‌افزار نوروگاید تجزیه و تحلیل شد. برای تحلیل داده‌های پژوهش از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که توان مطلق امواج دلتا (3/444=F)، تتا (51/667=F)، آلفا (217/144=F) و بتا (175/558=F) بین افراد مبتلا به اختلالات افسردگی و وسواس فکری- عملی نسبت به گروه کنترل به طور معنی‌داری متفاوت است. توان مطلق دلتا و تتا و آلفا در نواحی پیشانی افراد مبتلا به وسواس فکری- عملی به طور معنی‌داری افزایش داشت و توان مطلق آلفا و بتا در نواحی پیشانی افراد مبتلا به اختلال افسردگی به طور معنی‌داری نسبت به گروه کنترل کاهش داشت. نتیجه‌گیری: این نتایج نشان داد که الگوی امواج مغزی می‌تواند به‌عنوان شاخصی برای تشخیص و پیگیری پیامدهای درمان اختلالات افسردگی و وسواس فکری- عملی مطرح شود و همچنین در طراحی مداخلات نوروفیدبک برای این اختلالات مورد استفاده قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: اختلال وسواسی-جبری، الکتروآنسفالوگرافی، امواج مغزی
متن کامل [PDF 1048 kb]   (1002 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: علوم اعصاب شناختی
فهرست منابع
1. Association AP. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®): American Psychiatric Pub; 2013.
2. Greer TL, Joseph JK. Pharmacological and Nonpharmacological Treatment Effects on Functional Outcomes in Major Depressive Disorder. Major Depressive Disorder: Elsevier; 2020. p. 131-146. [DOI:10.1016/B978-0-323-58131-8.00010-0]
3. Sanni O, Fm O, An A, Ayinmode B, Buhari O. Epidemiology of Depression in a Primary Care Setting in North Central Nigeria. Age (years). 2020; 20(29): 32.
4. Lépine J-P, Briley M. The increasing burden of depression. Neuropsychiatric disease and treatment. 2011; 7(Suppl 1): 3. [DOI:10.2147/NDT.S19617]
5. Depression and other common mental disorders: Global health estimates [Internet]. 2017.
6. Key facts about depression 2018 Geneva: World Health Organization [Internet]. 2018.
7. Zhang FF, Peng W, Sweeney JA, Jia ZY, Gong QY. Brain structure alterations in depression: psychoradiological evidence. CNS neuroscience & therapeutics. 2018; 24(11): 994-1003. [DOI:10.1111/cns.12835]
8. Jiao K, Xu H, Teng C, Song X, Xiao C, Fox PT, et al. Connectivity patterns of cognitive control network in first episode medication-naive depression and remitted depression. Behavioural brain research. 2020; 379: 112381. [DOI:10.1016/j.bbr.2019.112381]
9. Rasmussen SA, Tsuang MT. Clinical characteristics and family history in DSM-III obsessive-compulsive disorder. The American journal of psychiatry. 1986.
10. Robbins TW, Vaghi MM, Banca P. Obsessive-compulsive disorder: puzzles and prospects. Neuron. 2019; 102(1): 27-47. [DOI:10.1016/j.neuron.2019.01.046]
11. Taube-Schiff M, Rector NA, Young R, Larkin P, Richter MA. Filling the gap for obsessive-compulsive disorder services in Canada: Implementing an intensive care program. The Journal of Nervous and Mental Disease. 2020; 208(1): 38-47. [DOI:10.1097/NMD.0000000000001075]
12. Novak C, Swain H, McLean B, Tran C, Vitale A, Witkemper K, et al. F25. Increased Adverse Childhood Experiences Predict Worse Acute Pain and Psychological Symptoms After Sexual Assault. Biological Psychiatry. 2019; 85(10): S222. [DOI:10.1016/j.biopsych.2019.03.562]
13. Murray GK, Knolle F, Ersche KD, Craig KJ, Abbott S, Shabbir SS, et al. Dopaminergic drug treatment remediates exaggerated cingulate prediction error responses in obsessive-compulsive disorder. Psychopharmacology. 2019; 236(8): 2325-336. [DOI:10.1007/s00213-019-05292-2]
14. Tabanfar Z, Firoozabadi S, Khodakarami Z, Shankayi Z. Analysis of Electroencephalogram Data during Rest in Patients with Brain Tumor. Modares Journal of Biotechnology. 2018; 9(4): 653-58.
15. Basharpoor S, Heidari F, Molavi P. EEG coherence in theta, alpha, and beta bands in frontal regions and executive functions. Applied Neuropsychology: Adult. 2019: 1-8. [DOI:10.1080/23279095.2019.1632860]
16. Banich MT, Compton RJ. Cognitive Neuroscience. 2011. Translated by Bashirpoor S, Isa Zadegan A, Ardabil: University of Mohaghegh Ardebil University Press 2017.
17. Yadollahpour A, Nasrollahi H. Quantitative electroencephalography for objective and differential diagnosis of depression: a comprehensive review. Global journal of health science. 2016;8(11):249-256. [DOI:10.5539/gjhs.v8n11p249]
18. Liu L, Zhou H, Zhang M, Huang J, Feng L, Zhong N, editors. Resting EEG Features and Their Application in Depressive Disorders. 2018 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI); 2018: IEEE. [DOI:10.1109/WI.2018.00-74]
19. Dharmadhikari A, Tandle A, Jaiswal S, Sawant V, Vahia V, Jog N. Frontal theta asymmetry as a biomarker of depression. East Asian Archives of Psychiatry. 2018;28(1):17. [DOI:10.12809/eaap181705]
20. Kan D, Lee P, editors. Decrease alpha waves in depression: An electroencephalogram (EEG) study. 2015 International Conference on BioSignal Analysis, Processing and Systems (ICBAPS); 2015: IEEE. [DOI:10.1109/ICBAPS.2015.7292237]
21. Post JM. A Brotherhood of Tyrants: Manic Depression and Absolute Power. LWW; 1996. p. 647-48. [DOI:10.1097/00005053-199610000-00014]
22. Zoon HF, Veth C, Arns M, Drinkenburg W, Talloen W, Peeters PJ, et al. EEG alpha power as an intermediate measure between brain-derived neurotrophic factor Val66Met and depression severity in patients with major depressive disorder. Journal of Clinical Neurophysiology. 2013; 30(3): 261-67. [DOI:10.1097/WNP.0b013e3182933d6e]
23. Grünewald BD, Greimel E, Trinkl M, Bartling J, Großheinrich N, Schulte-Körne G. Resting frontal EEG asymmetry patterns in adolescents with and without major depression. Biological psychology. 2018; 132: 212-16. [DOI:10.1016/j.biopsycho.2018.01.003]
24. Pollock VE, Schneider LS. Quantitative, waking EEG research on depression. Biological Psychiatry. 1990; 27(7): 757-80. [DOI:10.1016/0006-3223(90)90591-O]
25. Kim S, Shin JE, Kim MJ, Kwon JS, Choi SH. Correlation between quantitative electroencephalogram findings and neurocognitive functions in patients with obsessive-compulsive disorder and schizophrenia. Korean J Biol Psychiatry. 2016; 23(4): 193.
26. Pogarell O, Juckel G, Mavrogiorgou P, Mulert C, Folkerts M, Hauke W, et al. Symptom-specific EEG power correlations in patients with obsessive-compulsive disorder. International journal of psychophysiology. 2006; 62(1): 87-92. [DOI:10.1016/j.ijpsycho.2006.02.002]
27. Karadag F, Oguzhanoglu NK, KURT T, Oguzhanoglu A, Atesci F, ÖZDEL O. Quantitative EEG analysis in obsessive compulsive disorder. International journal of neuroscience. 2003;113(6):833-47. [DOI:10.1080/00207450390200963]
28. Kuskowski MA, Malone SM, Kim SW, Dysken MW, Okaya AJ, Christensen KJ. Quantitative EEG in obsessive-compulsive disorder. Biological psychiatry. 1993; 33(6): 423-30. [DOI:10.1016/0006-3223(93)90170-I]
29. Min B-K, Kim SJ, Park JY, Park H-J. Prestimulus top-down reflection of obsessive-compulsive disorder in EEG frontal theta and occipital alpha oscillations. Neuroscience letters. 2011;496(3):181-185. [DOI:10.1016/j.neulet.2011.04.018]
30. Foa EB, Huppert JD, Leiberg S, Langner R, Kichic R, Hajcak G, et al. The Obsessive-Compulsive Inventory: development and validation of a short version. Psychological assessment. 2002; 14(4): 485. [DOI:10.1037/1040-3590.14.4.485]
31. Beck AT, Steer RA, Brown GK. Beck depression inventory-II. San Antonio. 1996; 78(2): 490-98. [DOI:10.1037/t00742-000]
32. Dabson KS, P. M. Psychometrics characteristic of beck depression inventory-ii in a big sample of major deprssive patients. J Rehabil. 2007; 8(8): 8-82.
33. First MB, Spitzer RL, Giben M, JBW. W. Semistructred by cilinical interview for disorder of DSM-IV-TR. Tehran: danzhe; 2010.
34. Yordanova J, Falkenstein M, Hohnsbein J, Kolev V. Parallel systems of error processing in the brain. Neuroimage. 2004; 22(2): 590-602. [DOI:10.1016/j.neuroimage.2004.01.040]
35. Llinás RR, Ribary U, Jeanmonod D, Kronberg E, Mitra PP. Thalamocortical dysrhythmia: a neurological and neuropsychiatric syndrome characterized by magnetoencephalography. Proceedings of the National Academy of Sciences. 1999; 96(26): 15222-227. [DOI:10.1073/pnas.96.26.15222]
36. Hanslmayr S, Aslan A, Staudigl T, Klimesch W, Herrmann CS, Bäuml K-H. Prestimulus oscillations predict visual perception performance between and within subjects. Neuroimage. 2007; 37(4): 1465-473. [DOI:10.1016/j.neuroimage.2007.07.011]
37. Kranczioch C, Debener S, Maye A, Engel AK. Temporal dynamics of access to consciousness in the attentional blink. Neuroimage. 2007; 37(3): 947-955. [DOI:10.1016/j.neuroimage.2007.05.044]
38. Basharpoor S, Amani S, Rashid S. The Relationship Between QEEG Waves as a Neurophysiological Markers in FP1 / Fp2 Areas and Multiple Aspects of Impulsivity, International Journal of High Risk Behaviors and Addiction. 2018; 7(3): e58637. [DOI:10.5812/ijhrba.58637]XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 9، شماره 3 - ( تابستان 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها