:: دوره 10، شماره 3 - ( تابستان 1401 ) ::
دوره 10 شماره 3 صفحات 67-57 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عدم تحمل بلاتکلیفی، تحمل آشفتگی و عملکرد جنسی در زنان خیانت دیده
مجتبی عقیلی* ، سارا کشیری
گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، گلستان، ایران ، dr_aghili1398@yahoo.com
چکیده:   (1060 مشاهده)
مقدمه: خیانت زناشویی یکی از مخرب ترین مشکلات یک رابطه و همچنین یکی از مسائلی است که معمولاً منجر به طلاق می‌شود. این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عدم تحمل بلاتکلیفی، تحمل آشفتگی و عملکرد جنسی زنان خیانت ‌شده انجام شد. مواد و روش‌ها: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان خیانت دیده شهر گرگان تشکیل می‌دهند که از تیر تا مرداد سال 1400 برای دریافت خدمات مشاوره به مراکز مشاوره آرامش و روشنا مراجعه کرده‌اند. از این میان 30 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌طور تصادفی به دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) تقسیم شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی فریستن و همکاران، پرسشنامه تحمل آشفتگی سیمونز و گاهر و پرسشنامه عملکرد جنسی روزن بود. داده‌های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین گروه‌های آزمایش و کنترل از نظر عدم تحمل بلاتکلیفی، تحمل آشفتگی و عملکرد جنسی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. به عبارت دیگر، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به‌طور قابل توجهی باعث بهبود عدم تحمل بلاتکلیفی، تحمل آشفتگی و عملکرد جنسی در زنان خیانت دیده شد. نتیجه‌گیری: توصیه می‌شود روانشناسان و درمانگران بالینی از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کنار سایر روش‌های آموزشی برای ارتقای سلامت روان زنان خیانت‌دیده استفاده کنند.
واژه‌های کلیدی: زنان، طلاق، روانشناسی
متن کامل [PDF 1658 kb]   (1052 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی
فهرست منابع
1. Nazarpour D, Zahrakar K, Pouryahya M, Davarniya R. Effectiveness of Couple Therapy based on Imago Relationship Therapy: Its Impact on Couple Burnout. Shefaye Khatam. 2019; 7(4): 51-60. [DOI:10.29252/shefa.7.4.51]
2. Lee J. The Effect of Married Women's Self-Awareness on the Acceptance of Extra- Marital Relationship: Focused on the Mediated Effect of Individuals' Criticism of TV drama regarding Infidelity. Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society. 2020; 21(2): 115- 23.
3. Yuan S, & Weiser D. Relationship dissolution following marital infidelity: comparing European Americans and Asian Americans. Marriage & Family Review. 2019; 55(7): 631-50. [DOI:10.1080/01494929.2019.1589614]
4. Moller P, & Vossler A. Defining infidelity in research and couple counseling: A qualitative study. Journal of Sex & Marital Therapy. 2015; 41(5): 487-97. [DOI:10.1080/0092623X.2014.931314]
5. Babakhani V. The effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on enduring the distress and self-control of betrayed women. Bi-Quarterly Journal of Family Psychology. 2020; 7(1): 121-32.
6. Hosseini Nik S, Islamzadeh A. The effectiveness of group cognitive behavioral training on improving post-traumatic symptoms, quality of life, self-esteem and marital satisfaction of women facing marital infidelity. Women's Research Journal. 2019; 10(27): 53-71.
7. Gillett CB, Bilek EL, Hanna GL, Fitzgerald KD. Intolerance of uncertainty in youth with obsessive-compulsive disorder and generalized anxiety disorder: A transdiagnostic construct with implications for phenomenology and treatment. Clin Psychol Rev. 2018; 15(7): 401-7. [DOI:10.1016/j.cpr.2018.01.007]
8. Ahadi B, Moradi F. Psychological correlations of intolerance of uncertainty (meta-analysis of Persian articles). Research in Mental Health. 2018; 12(3): 101-18.
9. Sharafati H, Taheri E, Asmaei Majd S, Amiri M. The effectiveness of cognitive therapy based on the Dougas model on intolerance of uncertainty, cognitive avoidance and positive beliefs of anxiety in patients with generalized anxiety disorder. Clinical Psychology, 2017; 9(2): 15-28.
10. Shomali Ahmadabadi M, Meybodi F, Mohammadi Ahmadabadi N, Ahmadabadi A. The effectiveness of emotional literacy skills training on reducing emotional divorce and loneliness in unfaithful women. Developmental Psychology. 2020; 9(6): 67-76.
11. Foroutan S, Heidari A, Asgari P, Naderi F, Ebrahimi Moghaddam H. Comparison of the Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy and Functional Analytic Psychotherapy on improvement of symptoms of patients with general anxiety disorder. MEJDS. 2018; 8(1): 74-74.
12. Iraqis S, Nejat H, Touzandeh Jani H, Bagherzadeh Golmakani Z. Comparison of the effectiveness of skills-based treatment of improving quality of life and compassion-based therapy on disturbance tolerance and the meaning of life in women with conflict. Journal of Psychological Methods and Models. 2020; 11(39): 137-54.
13. Arco A. Case study in treating chronic comorbid obsessive-compulsive disorder and depression with behavioral activation and pharmacotherapy). Psychotherapy (Chic). 2015; 5(2): 278-86. [DOI:10.1037/pst0000018]
14. Razurel C, Kaiser B, Antonietti J P, Epiney M, Sellenet C. Relationship between perceived perinatal stress and depressive symptoms, anxiety, and parental self-efficacy in primiparous mothers and the role of social support. Women Health. 2017; 5(4): 154-72. [DOI:10.1080/03630242.2016.1157125]
15. Saffarinia M, Agha Yousefi A, Hosseinian S, Mehman Nawazan A. The effectiveness of Adlerian psychotherapy based on lifestyle, social interest in inferiority, and social well-being of betrayed women. Social Psychology Research. 2017; 7(26): 117-96.
16. Hassanzadeh M, Akbari B, Abolghasemi A. The effectiveness of acceptance and commitment based therapy on psychological well-being and sexual function of women with a history of infertility. Journal of Ibn Sina Nursing and Midwifery Care. 2019; 27(4): 250-9. [DOI:10.30699/ajnmc.27.4.250]
17. Mehrinejad A, Farah Bijari A, Ojani R. Identity Styles and Self-Concept among Individuals with Gender Dysphoria. Shefaye Khatam. 2017; 5(2) :19-27. [DOI:10.18869/acadpub.shefa.5.2.19]
18. Rostamkhani F, Ghamari M, Babakhani V, Marqati Khoi E. The effect of acceptance and commitment based therapy on sexual function of postmenopausal women. Journal of Health and Care. 2020; 22(2): 102-13. [DOI:10.52547/jhc.22.2.102]
19. Soltanizadeh M, Bajlani P. Predicting Attitudes Toward Marital Infidelity Based on Sexual Dysfunction, Intimacy and Sexual Satisfaction in Married Men and Women in Isfahan. Zanko Journal of Medical Sciences. 2020; 21(68): 32-46.
20. Hajian B, Enayat H. Factors related to trust in non-infidelity of the studied spouse: Married men and women in Isfahan. Applied Sociology, 2015; 26(4): 69-86.
21. Ignat R. Infidelity impulsivity attachment and distorted cognitions. The Journal of Sexual Medicine. 2018; 15(7): 388-401. [DOI:10.1016/j.jsxm.2018.04.612]
22. Samadi Kashan S, Haj Hosseini M, Behpajooh A, Zamani Zarchi M. The effectiveness of acceptance and commitment group counseling on the loneliness of women affected by infidelity. Journal of Applied Psychological Research. 2019; 10(1): 73-82.
23. Luoma B, Bond W, Masuda A, & Lillis J. Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. Behavior research and therapy. 2016; 44(1): 1-25. [DOI:10.1016/j.brat.2005.06.006]
24. Puolakanaho A, Lappalainen R, Lappalainen P, Muotka J. Hirvonen R, Eklund M, & Kiuru N. Reducing stress and enhancing academic buoyancy among adolescents using a brief web-based program based on acceptance and commitment therapy: A randomized controlled trial. Journal of youth and adolescence. 2019; 48(2): 287-305. [DOI:10.1007/s10964-018-0973-8]
25. Amiri S, Ehtesham Zadeh P, Hafezi F, Borna M R. Comparison of the Effectiveness Behavioral Activation Treatment Therapy and Acceptance and Commitment Therapy on Executive Functions of Learning the Rules, Inhibiting Impulsivity, and Flexibility in Patients with Depression. Shefaye Khatam. 2021; 9(2): 68-78. [DOI:10.52547/shefa.9.2.68]
26. Izadi R. Acceptance and Commitment Therapy, Tehran: Jangal Publications. 2016.
27. Rouhani Isfahani Z, Malikia M, Khanjani S. The effectiveness of acceptance and commitment based therapy on flexibility, self-management skills and interactive skills of betrayed women referring to welfare counseling centers in Isfahan. New advances in behavioral sciences. 2020; 5(51): 41-28.
28. Peterson D, Eifert G, Feingold T, & Davidson S. Using acceptance and commitment therapy to treat distressed couples: A case study with two couples. Cognitive and Behavior Practice. 2019; 16(2): 430- 42. [DOI:10.1016/j.cbpra.2008.12.009]
29. Wiebe S, Johnson M, Burgess-Moser M, Dalgleish T, Lafontaine M, & Tasca, G. Two-year follow-up outcomes in Emotionally Focused Couple Therapy: An investigation of relationship satisfaction and attachment trajectories. Journal of Marital and Family Therapy. 2016; 43(1): 227-44. [DOI:10.1111/jmft.12206]
30. Christensen A, Atkins D, Berns S, Wheeler J, Baucom H, Simpson L. Traditional versus integrative behavioral couple therapy for significantly and chronically distressed married couples. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 2015; 72(1): 176-91. [DOI:10.1037/0022-006X.72.2.176]
31. Tabatabai A, Sajjadian I, Motamedi M. The effectiveness of acceptance and commitment based therapy on sexual function, sexual shyness and sexual audacity in women with sexual disorders. Behavioral Science Research. 2017; 15(1): 84-92.
32. Freeston M, Rheauma J, Litarte H, Dugas MJ, Ladouceur R. Why Do People Worry ?. Personal Individual Differ. 1994; 17(1): 791-802. [DOI:10.1016/0191-8869(94)90048-5]
33. Buher k, Dugas MJ. The intolerance of uncertainty scal: psychometric property Of the English version. Behav Res Ther. 2004; 28(1): 835- 42. [DOI:10.1007/s10608-004-0669-0]
34. Simons, J. & Gaher, R. The Distress Tolerance Scale: Development and validation of a self-report measure". Motivation and Emotion. 2005; 29(1): 83-102. [DOI:10.1007/s11031-005-7955-3]
35. Kazemian S, Amin Al-Roaya R, Ismaili M. Prediction of distress tolerance based on the communication components of the family of origin in divorced and non-divorced women. Journal of Women and Society. 2016; 7(28): 91-106.
36. Rosen R, Brown C, Heiman J, Leiblum S, Meston C. Female Sexual Function Index (FSFI): A multidimensional self-report instrument for the assessment of female sexual function. Journal of sex & marital therapy. 2000; 26(1): 191-208. [DOI:10.1080/009262300278597]
37. Nazarpour S, Simber M, Ramezani Tehrani F, Alavi Majd H. Sexual dysfunction and underlying medical problems in postmenopausal women. Journal of the School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences. 2015; 73(11): 798-811.
38. Lillis J. Acceptance and commitment therapy, relational frame theory, and the third wave of behavioral and cognitive therapies. Behavior Therapy. 2018; 35(4): 639-65. [DOI:10.1016/S0005-7894(04)80013-3]
39. Karimi S, Aghamir Mohammad Ali, Z, Abu Bakr Makoei S, Vahidifard M, Habibi M, Khalili M. The effectiveness of acceptance and commitment-based therapy on emotional failure and cognitive avoidance of students with generalized anxiety disorder. Psychological Studies. 2020; 16(4): 109-26.
40. Maheronnaghsh F, naderi F, bakhtiyarpor S, safarzadeh S. Comparison of the Effectiveness of Mental Training and Treatment Based on Acceptance and Commitment on Rumination and Anxiety in Subjects with Body Dysmorphic Disorder. Shefaye Khatam. 2020; 9(1): 120-30. [DOI:10.52547/shefa.9.1.120]
41. Shadani B, Ghorban Shiroodi Sh. The effectiveness of cognitive-behavioral therapy on intolerance of uncertainty and dysfunctional attitudes of women seeking divorce. Scientific Journal of Women and Culture. 2019; 11(42): 21-32.
42. Ghadmpour E, Heidariani L, Radmehr F. The effectiveness of treatment based on acceptance and commitment on the dimensions of perturbation tolerance in patients with epilepsy with quarterly follow-up. Psychological Studies. 2020; 16(1): 123-40.
43. Koohi Kamali S, Sodagar S, Poursharifi H, Ashayeri H. The effectiveness of acceptance and commitment based therapy on sexual satisfaction of infertile women. J Prevent Med. 2020; 7(4): 67-56. [DOI:10.29252/jpm.7.4.67]XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 10، شماره 3 - ( تابستان 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها