:: دوره 4، شماره 3 - ( تابستان - 1395 ) ::
دوره 4 شماره 3 صفحات 51-64 برگشت به فهرست نسخه ها
ارائۀ مدل علّی برای نشخوار فکری بر اساس متغیرهای روانشناختی مثبت و منفی
آرزو شاه حسینی، داود معنوی پور*
گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران ، Manavipor53@yahoo.com
چکیده:   (1435 مشاهده)

مقدمه: در سال‌های اخیر الگوهای تفکر در اختلالات هیجانی و نقش آن در تدوام این اختلالات تا حد زیادی توجه متخصصین و پژوهشگران بالینی را جلب کرده است. هدف از این مطالعه ارائۀ مدل علّی برای نشخوار فکری بر اساس متغیرهای روانشناختی مثبت و منفی بود. مواد و روش ها: جامعۀ آماری در این مطالعه شامل تمام دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار در سال تحصیلی 1394-1393 بود. از این دانشجویان تعداد 300 نفر از طریق روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامۀ سبک پاسخ‌دهی نشخواری نولن -هوکسما، مقیاس شفقت خود نف، مقیاس توجه آگاهانه به حال ﺑـﺮاون و رﻳـﺎن و پرسشنامۀ عاطفۀ خودآگاه-2‌ تانگنی و همکاران بود. ابتدا عوامل سازندۀ متغیرها با استفاده از تحلیل عاملی مشخص شدند و مدل مفهومی بر اساس متغیرهای روانشناختی ایجاد شد، سپس مدل فرضی با تحلیل مسیر، بررسی شد. یافته‌ها: بهوشیاری به طور مستقیم بر نشخوار فکری اثر منفی داشت و می‌توانست به واسطۀ در فکر فرو رفتن، نشخوار فکری را به طور منفی پیش بینی کند. شفقت خود به طور مستقیم بر نشخوار فکری اثر منفی داشت و می‌توانست به واسطۀ در فکر فرورفتن، نشخوار فکری را به طور منفی پیش‌بینی کند. شرم به طور مستقیم بر نشخوار فکری اثر مثبت داشت و می‌توانست به واسطۀ در فکر فرورفتن، نشخوار فکری به طور مثبت پیش بینی کند. احساس گناه به طور مستقیم بر نشخوار فکری اثر مثبت داشت و می‌توانست به واسطۀ تأمل، نشخوار فکری را به طور مثبت پیش بینی کند. نتیجه‌گیری: از میان متغیرها و زیرعامل‌های مختلف، زیرعامل در فکر فرو رفتن به طور مستقیم و شفقت خود به طور غیر مستقیم بالاترین سهم را در پیش‌بینی نشخوار فکری داشتند.

واژه‌های کلیدی: رگرسیون (روانشناسی)، تحلیل، روانشناسی
متن کامل [PDF 2175 kb]   (1151 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسیXML   English Abstract   Printدوره 4، شماره 3 - ( تابستان - 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها