مجله علوم اعصاب شفای خاتم- درباره نشریه
شفای خاتم

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مجله علوم اعصاب شفای خاتم

صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا، بیمارستان خاتم الانبیاء تهران

مدیر مسئول: دکتر هادی کاظمی

سردبیر: پروفسور علی گرجی

ترتیب انتشار: این مجله هم اکنون بصورت فصلنامه آنلاین منتشر می شود. 

شاپای الکترونیکی (آنلاین): 4814-2345

 شاپای چاپی: 1887-2322

 

مجله علمی پژوهشی علوم اعصاب شفای خاتم به انتشار مقالات پژوهشی، مروری، فرضیه علمی، گزارش مورد و نامه به سر­دبیر در زمینه پایه و بالینی و تحقیقاتی علوم اعصاب به منظور ارتقاء سطح علمی متخصصین و پژوهشگران داخل و خارج از کشور می پردازد. این مجله به زبان فارسی با چکیده فارسی و انگلیسی از زمستان سال 1391 به صورت فصلنامه منتشر می شود.

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله علوم اعصاب شفای خاتم:
http://shefayekhatam.ir/find-1.40.14.fa.html
برگشت به اصل مطلب