[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله ::
:: دوره 10، شماره 2 - ( بهار 1401 ) ::
دوره 10 شماره 2 صفحات 21-10 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی آموزش نظریه خودتعیین‌گری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب و قلدری سایبری در دانش‌آموزان با اختلال بازی اینترنتی
حجت اله نجفی خرم آباد، حمداله جایروند*، فاطمه سادات مرعشیان
گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران ، Hamj6137@gmail.com
چکیده:   (485 مشاهده)
مقدمه: هدف از این مطالعه مقایسه اثربخشی آموزش نظریه خودتعیین‌گری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب و قلدری سایبری در دانش‌آموزان پسر با اختلال بازی اینترنتی با و بدون همبودی اختلال کمبود توجه/ بیش‌فعالی بود. مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل و ارزیابی دوره پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، تمامی دانش آموزان 12 تا 14 ساله با اختلال بازی اینترنتی در سال 1399 شهرستان خرم‌آباد، ایران بود. تعداد نمونه 42 نفر بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل گماشته شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل آزمون اختلال بازی اینترنتی- 20، پرسشنامه علایم کودکان-4، پرسشنامه اضطراب بک، و پرسشنامه تجربه قلدری و قربانی قلدری سایبری بود. گروه‌های مداخله تحت 9 جلسه دو ساعته برنامه مداخل‌های آموزش نظریه خودتعیین‌گری (گروه مداخله 1) و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (گروه مداخله 2) قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که تفاوت معنی‌داری در اثر بخشی بین دوگروه مداخله آموزش نظریه خودتعیین‌گری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در اضطراب و قلدری سایبری وجود نداشت. همچنین تعامل دو متغیر عضویت گروهی و گروه همبودی کمبود توجه/ بیش‌فعالی در اضطراب و قلدری سایبری معنی‌دار بود. نتیجه‌گیری: هر دو روش آموزش نظریه خودتعیین‌گری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، به یک اندازه بر اضطراب و قلدری سایبری دانش‌آموزان با اختلال بازی اینترنتی تأثیر معنی‌دار دارند.
واژه‌های کلیدی: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، اضطراب، قلدری سایبری، اختلال اعتیاد اینترنتی
متن کامل [PDF 1473 kb]   (174 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی
فهرست منابع
1. Wang CW, Ho RT, Chan CL, Tse S. Exploring personality characteristics of Chinese adolescents with internet-related addictive behaviors: Trait differences for gaming addiction and social networking addiction. Addictive behaviors. 2015; 42: 32-35. [DOI:10.1016/j.addbeh.2014.10.039]
2. Burleigh TL, Griffiths MD, Sumich A, Stavropoulos V, Kuss DJ. A systematic review of the co-occurrence of Gaming Disorder and other potentially addictive behaviors. Current Addiction Reports. 2019; 6(4): 383-01.‏ [DOI:10.1007/s40429-019-00279-7]
3. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub. 2013. [DOI:10.1176/appi.books.9780890425596]
4. Bozkurt H, Coskun M, Ayaydin H, Adak I, Zoroglu SS. Prevalence and patterns of psychiatric disorders in referred adolescents with Internet addiction. Psychiatry and clinical neurosciences.2013; 67(5): 352-59. [DOI:10.1111/pcn.12065]
5. Ho RC, Zhang MW, Tsang TY, Toh AH, Pan F, Lu Y, Mak KK. The association between internet addiction and psychiatric co-morbidity: a meta-analysis. BMC psychiatry. 2014; 14(1): 1-10.‏ [DOI:10.1186/1471-244X-14-183]
6. Chang CH, Chang YC, Cheng H, Tzang RF. Treatment efficacy of internet gaming disorder with attention deficit hyperactivity disorder and emotional dysregulaton. International Journal of Neuropsychopharmacology. 2020; 23(6): 349-55. [DOI:10.1093/ijnp/pyaa010]
7. Maoz H, Gvirts HZ, Sheffer M, Bloch Y. Theory of mind and empathy in children with ADHD. Journal of attention disorders. 2019; 23(11): 1331-338. [DOI:10.1177/1087054717710766]
8. Aslani Moghadm N, Hassanzadeh S, Ghasemzadeh S. Brain Lateralization in students with and without Attention Defict Hyperactivity Disorder. Shefaye Khatam. 2021; 10(10): 34. [DOI:10.52547/shefa.10.1.34]
9. Park SY, Kim SM, Roh S, Soh MA, Lee SH, Kim H, & Han DH. The effects of a virtual reality treatment program for online gaming addiction. Computer methods and programs in biomedicine. 2016; 129; 99-108. [DOI:10.1016/j.cmpb.2016.01.015]
10. Chan PA, Rabinowitz T. A cross-sectional analysis of video games and attention deficit hyperactivity disorder symptoms in adolescents. Annals of general psychiatry. 2006; 5(1): 1-10.‏ [DOI:10.1186/1744-859X-5-16]
11. Bonnaire C, Baptista D. Internet gaming disorder in male and female young adults: The role of alexithymia, depression, anxiety and gaming type. Psychiatry research. 2019; 272: 521-30. [DOI:10.1016/j.psychres.2018.12.158]
12. Badiee Aval M, Bahrami B, Rafiee Shafigh M. Comparing the Efficacy of Systematic Desensitization and expressive Desensitization on Generalized Anxiety Disorder and exam Anxiety among Students. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences. 2021; 64(1).
13. Sepehrian F. The relationship of internet addiction with anxiety in A&B personality types. Research in Cognitive and Behavioral Sciences. 2012; 2(2): 17-30.
14. Wan CY, Wu YC, Su CH, Lin PC, Ko CH, Yen JY. Association between Internet gaming disorder and generalized anxiety disorder. Journal of behavioral addictions. 2017; 6(4): 564-71.‏ [DOI:10.1556/2006.6.2017.088]
15. Shamsizadeh E, Eftekhar Saadi Z, Jayer Vand H, Bakhtiar Poor S, Makvandi B. Predicting Cyber Bullying in Gifted Students Based on Quality of Communication with Parents and Mediating Role of Smartphone Addiction.journal of policing & social studies of women & family (pssw). 2021; 9(1): 229-51.
16. Bork-Hüffer T, Mahlknecht B, Kaufmann K. (Cyber) Bullying in schools-when bullying stretches across cON/FFlating spaces. Children's Geographies. 2021; 19(2): 241-53. [DOI:10.1080/14733285.2020.1784850]
17. Gül H, Fırat S, Sertçelik M, Gül A, Gürel Y, Kılıç BG. Cyberbullying among a clinical adolescent sample in Turkey: effects of problematic smartphone use, psychiatric symptoms, and emotion regulation difficulties. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology. 2019; 29(4), 547-57.‏ [DOI:10.1080/24750573.2018.1472923]
18. Deci EL, Ryan RM. Self-determination theory. ‏2012. [DOI:10.4135/9781446249215.n21]
19. Khalili Khezrabadi M, Shafqati S, Eshaghi Moghaddam F, Rafiepoor A. Expectancy Test Anxiety Based on Basic Psychological Needs and Cognitive Emotional Regulation among Students at Farhangian University. Journal of Instruction and Evaluation. 2020; 12(48): 85-102.
20. Ersöz G. An examination of motivational regulations, dispositional flow and social physique anxiety among college students for exercise: A self-determination theory approach. College Student Journal. 2016; 50(2): 159-70.
21. Hayes SC, Strosahl KD, Wilson KG. Acceptance and commitment therapy. Washington, DC: American Psychological Association. 2009.
22. Sharp K. A Review of Acceptance and Commitment Therapy with Anxiety Disorders. International Journal of Psychology & Psychological Therapy. 2012, 12(3), 359-72.
23. Choob FZA, Saeidmanesh M, Rashidi MS. Effectiveness of narrative therapy group on the cognitive flexibility of headless adolescents' girls in welfare centers of Mashhad. 2019.
24. Amiri s, Ehteshamzadeh P, Hafezi F, Borna M R. Comparison of the Effectiveness behavioral Activation Treatment Therapy and Acceptance and Commitment Therapy on Exective Functions of Learning the Rules, inhibiting impulsivity, and Flexbility in patients with Depression. Shefaye Khatam. 2021; 9(2): 68-78. [DOI:10.52547/shefa.9.2.68]
25. Maheronnaghsh F, Naderi F, Bakhtyarpor S, Safarzadeh S. Comparison of the Effectiveness of Mental Training and Treatment Based on Acceptance and Commitment on Rumination and Anxiety in Subjects with Body Dysmorphic Disorder. Shefaye Khatam. 2020; 9(1): 120-30. [DOI:10.52547/shefa.9.1.120]
26. Rezayi M, Sardary B. The Effectiveness of Mindfulness Intervention on Response Inhibition in Children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Shefaye Khatam. 2020; 9(1): 45-55. [DOI:10.52547/shefa.9.1.45]
27. Pontes HM, Griffiths MD. Assessment of internet gaming disorder in clinical research: Past and present perspectives. Clinical Research and Regulatory Affairs. 2014; 31(2-4): 35-48. [DOI:10.3109/10601333.2014.962748]
28. Vahidi M, Zamanzadeh V, Musavi S, Janani R, Namdar AH. Validation of the Persian version of the internet gaming disorder-20 Test among the students of Tabriz University of Medical Sciences. 2019: 15-26.
29. Sprafkin J, Gadow K. An observational study of emotionally disturbed and learning-disabled children in school settings. Journal of Abnormal Child Psychology. 1994; 15(3): 393-408.‏ [DOI:10.1007/BF00916457]
30. Sattari M, Hosseini SA, Rassafiani M, Mahmoudi Gharaei MJ, Biglarian A, Tarkesh Esfahani N. Prevalence of Comorbidity Behavioral Disorders in Children With Attention Deficit Hyperactivity. Jrehab. 2017; 18(1): 25-32. [DOI:10.21859/jrehab-180125]
31. Beck AT, Epstein N, Brown G, Steer RA. An inventory for measuring clinical anxiety: psychometric properties. J Consult Clin Psychol. 1988; 56: 893-7. [DOI:10.1037/0022-006X.56.6.893]
32. Kaviani H, Mousavi AS. Psychometric properties of the Persian version of Beck Anxiety Inventory (BAI). Tehran University Medical Journal. 2008.
33. Antoniadou N, Kokkinos CM, Markos A. Development, construct validation and measurement invariance of the Greek cyber-bullying/victimization experiences questionnaire (CBVEQ-G). Computers in Human Behavior. 2016; 65: 380-90. [DOI:10.1016/j.chb.2016.08.032]
34. Safari A, Amini N, Behrouzi M, Jafarinia G. Comparison of Effectiveness of Empathy Training and Social Perspective-Taking Training on Emotional Intelligence of Adolescents with Cyber Bullying. RBS. 2021; 18(4) : 553-67.
35. Izadi R, Abedi M. Acceptance and Commitment Therapy. 2015.


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Najafi Khorramabad H, Jayervand H, Sadate marashian F. The Effectiveness of Self-Determination Theory Training and Acceptance and Commitment Therapy on Anxiety and Cyberbullying in Students with Internet Gaming Disorder. Shefaye Khatam. 2022; 10 (2) :10-21
URL: http://shefayekhatam.ir/article-1-2273-fa.html

نجفی خرم آباد حجت اله، جایروند حمداله، سادات مرعشیان فاطمه. اثربخشی آموزش نظریه خودتعیین‌گری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب و قلدری سایبری در دانش‌آموزان با اختلال بازی اینترنتی. مجله علوم اعصاب شفای خاتم. 1401; 10 (2) :21-10

URL: http://shefayekhatam.ir/article-1-2273-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 10، شماره 2 - ( بهار 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم اعصاب شفای خاتم The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4463