:: دوره 7، شماره 3 - ( تابستان 1398 ) ::
دوره 7 شماره 3 صفحات 60-51 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش ترومای سازمانی بر سکوت و بدبینی سازمانی در یک مرکز ارائه دهنده خدمات سلامت
عباس ابراهیمی ، هوشمند باقری قره‌بلاغ ، محسن عین‌علی* ، محمد مهدی باکی هاشمی
دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران ، m_eynali@semnan.ac.ir
چکیده:   (5978 مشاهده)
مقدمه: تئوری ترومای سازمانی یکی از جدیدترین تئوری‌ها در عرصه رفتار سازمانی و مدیریت می‌باشد که با هدف بررسی اثرات روانی و جسمی ترومای سازمانی برای فرد و گروه در یک سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف از پژوهش حاضر مطالعه نقش ترومای سازمانی بر سکوت و بدبینی سازمانی در یک مرکز ارائه‌ دهنده خدمات سلامت بود. مواد و روش‌ها: این یک مطالعه کاربردی و توصیفی است و با روش پیمایشی انجام پذیرفته است. پرسشنامه‌ای با 25 گویه در بین 150 نفر از کارکنان مرکز ارائه دهنده خدمات سلامت توزیع گردید تا تأثیر سازمان ترومازده را بر بدبینی و سکوت سازمانی مورد بررسی قراردهد. پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت طراحی شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های مطالعه از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که ترومای سازمانی کارکنان در بعد وجود افسردگی، ترس و عصبانیت و سازمان در بعد استرس، اضطراب و روابط درون سازمانی تحت تأثیر قرار گرفته است. علاوه بر این نتایج نشان می‌دهد که ترومای سازمانی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر سکوت و بدبینی سازمانی دارد. به علاوه بین بدبینی سازمانی با سکوت سازمانی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. نتیجه‌گیری: با توجه به رابطه معنی‌دار و مثبت بین ترومای سازمانی و بدبینی سازمانی، می‌توان ترومای سازمانی را به‌عنوان یک عامل مهم در سلامت روان یک سازمان در نظر گرفت. ترومای سازمانی احتمالاً از طریق ایجاد حس عدم برابری و عدالت در میان کارکنان بدبینی سازمانی را افزایش می‌دهد.
واژه‌های کلیدی: خدمات سلامت، افسردگی، ترس، اضطراب
متن کامل [PDF 1263 kb]   (2628 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی
فهرست منابع
1. Abbasi Khah H, Behboodi Ganja M. The consequences of organizational pessimism (case study: ansar bank employees). Journal of Research in Management and Accounting. 2016; 2: 3.
2. Venugopal V. Understanding organizational trauma: a background review of types and causes. Journal of Business and Management. 2016; 18(10): 65-9.
3. Kolivand P, Ali Sarlak, M. Factors of organizational trauma creation in private hospitals and solutions to decrease it case study. Shefaye Khatam. 2016; 4(1): 109-20. [DOI:10.18869/acadpub.shefa.4.1.45]
4. Sarlak M-A, Kolivand P. Effects of organizational trauma on staff skills in a private hospital in Iran. Shefaye Khatam. 2016; 4(1): 45-54. [DOI:10.18869/acadpub.shefa.4.1.45]
5. Hopper E. The theory of incohesion: aggregation/massification as the fourth basic assumption in the unconscious life of groups and group-like social systems. Auestad L. Nationalism and the Body Politic. 1st ed. Trauma and Organizations. London: Karnac Books. 2013; p. 304.
6. Hormann S, Vivian P. Intervening in organizational trauma: a tale of three organizations. Leading and Managing in the Social Sector. 2015; 175-89. [DOI:10.1007/978-3-319-47045-0_11]
7. Hormann S, Vivian P. Toward an understanding of traumatized organizations and how to intervene in them. Traumatology. 2005; 11(3): 159. doi.org/10.1177/153476560501100302. [DOI:10.1528/trau.2005.11.3.159]
8. Huddleston L, Stephens C, Paton D. An evaluation of traumatic and organizational experiences on the psychological health of New Zealand police recruits. Work. 2007; 28(3): 199-207.
9. Switzer, T. Recruiting after an organizational traumatic event. Organization Development Journal. 2001; 19(2), 71.‏
10. Muhammad AH. Procedural justice as mediator between participation in decision-making and organization citizenship behavior. International Journal of Commerce and Management. 2004; 14(3/4): 58-68.‏ [DOI:10.1108/10569210480000184]
11. Acaray A, Akturan A. The relationship between organizational citizenship behaviour and organizational silence. Procedia Soc Behav Sci. 2015; 207: 472-82. [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.10.117]
12. Çakici A. "Örgütlerde sessizlik: sessizliğin teorik temelleri ve dinamikleri." Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2007; 16(1): 145-62.
13. Shojaie S, Zaree Matin H, Barani Gh. Analyzing the infrastructures of organizational silence and ways to get rid of it. Procedia Soc Behav Sci. 2011; 30: 1731-5.‏ [DOI:10.1016/j.sbspro.2011.10.334]
14. Li X, Kan D, Liu L, Shi M, Wang Y, Yang X, et al. The mediating role of psychological capital on the association between occupational stress and job burnout among bank employees in China. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2015; 12(3): 2984-3001.‏ [DOI:10.3390/ijerph120302984]
15. Hosseini M, Sedghi Goyaghaj N, Alamadarloo A, Farzadmehr M, Mousavi A. The relationshipbetween job burnout and job performance of clinical. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2017; 6(2): 59-68.
16. Cole MS, Bruch H, Vogel B. Emotion as mediators of the relations between perceived supervisor support and psychological hardiness on employee cynicism. Journal of Organnzational Behavior. 2006; 27(4): 463-84. [DOI:10.1002/job.381]
17. Bowen F, Blackmon K. Spirals of silence: the dynamic effects of diversity on organizational voice. Journal of Management Studies. 2003; 40(6): 1393-417. [DOI:10.1111/1467-6486.00385]
18. Chiaburu DS, Peng AC, Oh IS, Banks GC, Lomeli LC. Antecedents and consequences of employee organizational cynicism: a meta-analysis. J Vocat Behav. 2013; 83(2): 181-97.‏ [DOI:10.1016/j.jvb.2013.03.007]
19. Ward KD. Cultivating public service motivation through AmeriCorps service: a longitudinal study. Journal of Administration Review. 2014; 74(1): 114-25.‏ [DOI:10.1111/puar.12155]
20. Sepahvand R, Zare F. investigating the effect of organizational mindfulness role on organizational trauma: mediator role of managers' political intelligence. ORMR. 2018; 7(4): 95-113.
21. James MS. Antecedents and consequences of cynicism in organizations: an examination of the potential positive and negative effects on school systems. PhD Thesis. Florida State University. 2005.
22. Sarlak MA, Kolivand P. Effects of organizational trauma on staff skills in a private hospital in Iran. Shefaye Khatam. 2016; 4(1): 45-54. [DOI:10.18869/acadpub.shefa.4.1.45]
23. Sarlak MA. The newfound in the twenty-first century. 1st ed. Tehran: Marjae Danesh Publisher. 2012; p. 224.
24. Vakola M, Bouradas D. Antecedents and consequences of organizational silence: an empirical investigation. Employee Relations. 2005; 27(5): 441-58. [DOI:10.1108/01425450510611997]
25. Ahmadi F, Shirazi E. Design and explain environmental dimensions of trauma director organization in public sector. Quarterly Journal of Public Organzations Management. 2015; 3(2): 91-106.
26. Bommer WH, Rich GA, Rubin RS. Changing attitudes about change: longitudinal effects of transformational leader behavior on employee cynicism about organizational change. Journal of Organizational Behavior. 2005; 26(7): 733-53. [DOI:10.1002/job.342]
27. Abolghasemi S, Mahmoudi G. The effectiveness of stress immunization teaching on reducing stressful psychological feelings and blood glucose control in patients with type 2 diabetes. World Applied Sciences Journal. 2012; 17(3): 284-91.
28. ‏‏28. Tafoya DW. Managing organizational crisis and brand trauma. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG. 2018; 1-15. [DOI:10.1007/978-3-319-60726-9]
29. ‏‏29. Dagan K, Itzhaky H, Ben-Porat A. Therapists working with trauma victims: the contribution of personal, environmental, and professional-organizational resources to secondary traumatization. J Trauma Dissociation. 2015; 16(5): 592-606. [DOI:10.1080/15299732.2015.1037038]
30. Lambert E, Hogan NL. Jiang S. A preliminary examination of the relationship between organizational structure and emotional burnout among correctional staff. The Howard Journal of Crime and Justice. 2009; 49(2): 125-46. [DOI:10.1111/j.1468-2311.2010.00606.x]XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 7، شماره 3 - ( تابستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها