:: دوره 11، شماره 2 - ( بهار 1402 ) ::
دوره 11 شماره 2 صفحات 9-1 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر عصاره هیدروالکلی گیاه پنیرک (Malva sylvestris L) بر ساختار بافت‌شناسی مغز موش‌های سوری درگیر با پارکینسون تجربی
محمد بابائی ، طاهر علمی ، علی کلانتری حصاری*
گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران ، a.kalantarihesari@basu.ac.ir
چکیده:   (920 مشاهده)
مقدمه: التهاب، استرس اکسیداتیو و کاهش فعالیت آنتی‌اکسیدانی سلول از مهم‌ترین علل ایجاد بیماری پارکینسون به شمار می‌روند. در طب سنتی گیاه پنیرک به‌عنوان تقویت‌کننده سیستم ایمنی و ضد التهاب شناخته می‌شود. در این مطالعه، اثر عصاره هیدروالکلی گیاه پنیرک بر تغییرات بافت‌شناسی مغز موش‌های سوری درگیر با پارکینسون تجربی مورد بررس قرار گرفت. مواد و روش‌ها: در مطالعه حاضر، 40 سر موش سوری در چهار گروه: کنترل منفی (دریافت‌کننده سرم فیزیولوژی)، کنترل دارو (دریافت‌کننده عصاره هیدروالکلی پنیرک با دوز 200 میلی‌گرم بر کیلوگرم)، کنترل مثبت (درگیر با پارکینسون القائی توسط تزریق نوروتوکسین MPTP با دوز 25 میلی‌گرم بر کیلوگرم با فواصل 24 ساعت و برای 4 روز متوالی) و نهایتاً گروه تیمار (درگیر با پارکینسون القائی به همراه تزریق روزانه داخل صفاقی عصاره هیدروالکلی گیاه پنیرک با دوز 200 میلی‌گرم بر کیلوگرم به مدت 28 روز) تقسیم شدند. پس از پایان دوره درمان، نمونه‌های مغز جمع‌آوری شده و پس از تثبیت در محلول فرمالین بافری 4 درصد و طی مراحل پاساژ بافتی، برش‌های به ضخامت 12 میکرومتر تهیه شد. اسلایدهای تهیه شده با هماتوکسیلین- ائوزین و روش ایمونوهیستوشیمی تیروزین هیدروکسیلاز رنگ‌آمیزی شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که در گروه درگیر با پارکینسون نسبت به گروه کنترل منفی، تعداد جسم سلولی نورون‌های قسمت متراکم جسم سیاه مغز و آستروسیت‌ها کاهش یافتند اما تعداد سلول‌های میکروگلی بصورت معنی‌داری افزایش داشتند. این در حالی بود که در گروه تیمار، تمامی فاکتورهای مورد بررسی همانند گروه کنترل منفی بود و از لحاظ آماری اختلاف معنی‌دار مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد استفاده از گیاه پنیرک می‌توان در کاهش ضایعات بافتی مغز در بیماری پارکیسنون تجربی نقش موثری داشته باشد.
واژه‌های کلیدی: آنتی اکسیدان، بیماری پارکینسون، توده سیاه، تیروزین، مونوکسیژناز
متن کامل [PDF 1278 kb]   (810 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: نوروپاتولوژي
فهرست منابع
1. Verkhodanova V, Coler M, Jonkers R, Lowie W. How expertise and language familiarity influence perception of speech of people with Parkinson's disease. Clinical Linguistics & Phonetics. 2022; 36(2-3):165-82. [DOI:10.1080/02699206.2021.2003433]
2. Ungprasert P, Srivali N, Thongprayoon C. Gout is not associated with a lower risk of Parkinson's disease: A systematic review and meta-analysis. Parkinsonism & Related Disorders. 2015; 21(10): 1238-42. [DOI:10.1016/j.parkreldis.2015.08.030]
3. Lutz SG, Holmes JD, Ready EA, Jenkins ME, Johnson AM. Clinical presentation of anxiety in Parkinson's disease: a scoping review. OTJR: Occupation, Participation and Health. 2016; 36(3): 134-47. [DOI:10.1177/1539449216661714]
4. Heinzel S, Roeben B, Ben-Shlomo Y, Lerche S, Alves G, Barone P, et al. Prodromal markers in parkinson's disease: limitations in longitudinal studies and lessons learned. Frontiers in Aging Neuroscience. 2016; 8: 147. [DOI:10.3389/fnagi.2016.00147]
5. Mariani E, Frabetti F, Tarozzi A, Pelleri MC, Pizzetti F, Casadei R. Meta-analysis of parkinson's disease transcriptome data using tram software: whole substantia nigra tissue and single dopamine neuron differential gene expression. PloS One. 2016; 11(9): e0161567. [DOI:10.1371/journal.pone.0161567]
6. Kano M, Takayanagi T, Harada K, Makino K, Ishikawa F. Antioxidative activity of anthocyanins from purple sweet potato, Ipomoera batatas cultivar Ayamurasaki. Bioscience, biotechnology, and biochemistry. 2005; 69(5): 979-88. [DOI:10.1271/bbb.69.979]
7. Gonda R, Tomoda M, Kanari M, Shimizu N, et al. Constituents of the seed of Malva verticillata, VI, Characterization and immunological activities of a novel acidic polysaccharide.Chem Pharm Bull (Tokyo). 1990; 10: 2771-4. [DOI:10.1248/cpb.38.2771]
8. Zargari A. medicinal plants.Tehran: University of Tehran; 2007.
9. Scorrano S, Lazzoi MR, Mergola L, Di Bello MP, Del Sole R, Vasapollo G. Anthocyanins profile by Q-TOF LC/MS in Myrtus communis berries from Salento Area. Food Analytical Methods. 2017; 10: 2404-11. [DOI:10.1007/s12161-017-0813-6]
10. Yeole NB, Sandhya P, Chaudhari PS, Bhujbal PS. Evaluation of Malva sylvestris and Pedalium murex mucilage as suspending agent. International Journal of PharmTech Research. 2010; 2(1): 385-9.
11. Esteves PF, Sato A, Esquibel MA, de Campos-Buzzi F, Meira AV, Cechinel-Filho V. Antinociceptive activity of Malva sylvestris L. Lat Am J Pharm. 2009; 28(3): 454-6.
12. Ghasemi Z, Kiasalari Z, Ebrahimi F, Ansari F, Sharayeli M, Roghani M. Neuroprotective effect of diosgenin in 6-hydroxydopamine-induced model of Parkinsonâ s disease in the rat. Daneshvar Medicine. 2017; 25(2): 87-98.
13. Nikokalam Nazif N, Khosravi M, Ahmadi R, Bananej M, Majd A. The effect of ghrelin hormone on level of tumor necrosis factor alpha and gene expression of cytochrome b and interleukin 10 in substantia nigra in an animal model of Parkinson's disease. Iranian Journal of Physiology and Pharmacology. 2019; 3(1): 63-73.
14. Nikokalam Nazif N, Khosravi M, Ahmadi R, Bananej M, Majd A. Neuroprotective Effect of Quercetin in 1-Methyl-4-Phenyl-1, 2, 3, 6-Tetrahydropyridine-Induced Model of Parkinson's Disease. The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam. 2019; 8(1):1-10. [DOI:10.29252/shefa.8.1.1]
15. Terohid SF, Mirazi M, Sarihi A. Study of hepatoprotective effect of Malva neglecta L. hydroethanolic leaf extract in male rat induced with carbon tetrachloride. Journal of Cell & Tissue. 2015; 5(1): 31-42.
16. Mohanakumar KP, Thomas B, Sharma SM, Muralikrishnan D, Chowdhury R, Chiueh CC. Nitric oxide: an antioxidant and neuroprotector. Annals of the New York Academy of Sciences. 2002; 962(1): 389-401. [DOI:10.1111/j.1749-6632.2002.tb04083.x]
17. Yarijani ZM, Godini A, Madani SH, Najafi H. Reduction of cisplatin-induced renal and hepatic side effects in rat through antioxidative and anti-inflammatory properties of Malva sylvestris L. extract. Biomedicine & Pharmacotherapy. 2018; 106: 1767-74. [DOI:10.1016/j.biopha.2018.07.115]
18. Mousavi SM, Hashemi SA, Behbudi G, Mazraedoost S, Omidifar N, Gholami A, Chiang WH, Babapoor A, Pynadathu Rumjit N. A review on health benefits of Malva sylvestris L. nutritional compounds for metabolites, antioxidants, and anti-inflammatory, anticancer, and antimicrobial applications. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2021; 1-13. [DOI:10.1155/2021/5548404]
19. Sofroniew MV. Astrocyte barriers to neurotoxic inflammation. Nature Reviews Neuroscience. 2015; 16(5): 249-63. [DOI:10.1038/nrn3898]
20. Zhang X, Zhang R, Awan MU, Bai J. The Mechanism and Function of Glia in Parkinson's Disease. Frontiers in Cellular Neuroscience. 2022; 16. [DOI:10.3389/fncel.2022.903469]
21. Prinz M, Priller J. Microglia and brain macrophages in the molecular age: from origin to neuropsychiatric disease. Nature Reviews Neuroscience. 2014; 15(5): 300-12. [DOI:10.1038/nrn3722]
22. Biondetti E, Santin MD, Valabregue R, Mangone G, Gaurav R, Pyatigorskaya N, et al. The spatiotemporal changes in dopamine, neuromelanin and iron characterizing Parkinson's disease. Brain. 2021; 144: 3114-3125. [DOI:10.1093/brain/awab191]
23. Chen J, Mao K, Yu H, Wen Y, She H, Zhang H, et al. p38-TFEB pathways promote microglia activation through inhibiting CMA-mediated NLRP3 degradation in Parkinson's disease. J. Neuroinflammation. 2021; 18: 295. [DOI:10.1186/s12974-021-02349-y]
24. Choi I, Zhang Y, Seegobin SP, Pruvost M, Wang Q, Purtell K, et al. Microglia clear neuron-released alpha-synuclein via selective autophagy and prevent neurodegeneration. Nat. Commun. 2020; 11: 1386. [DOI:10.1038/s41467-020-15119-w]XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 11، شماره 2 - ( بهار 1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها