:: دوره 12، شماره 1 - ( زمستان 1402 ) ::
دوره 12 شماره 1 صفحات 43-34 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثربخشی تمرینات ادراکی-حرکتی اسپارک بر تمرکز و حافظه فعال در کودکان دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی
گلزار حسینی ، زلیخا چارباش*
گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران ، zoleikhacharbash@gmail.com
چکیده:   (493 مشاهده)
مقدمه: اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی یکی از شایع‌ترین اختلالات در کودکان است که به طور مستقیم آینده تحصیلی و کاری کودکان را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو در این پژوهش به تأثیر تمرینات شناختی اسپارک بر دو مؤلفه اصلی تمرکز و حافظه کاری در این اختلال می‌پردازیم. مواد و روش‌ها: روش پژوهش از نوع آزمایشی نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری بود. این پژوهش بر روی کودکان دختر پایه اول تا سوم مدارس شهر مهاباد انجام شد. روش نمونه‌گیری هدفمند و روش تقسیم کودکان در گروه‌ها تصادفی بود. حجم نمونه 30 نفر بود که 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از آزمون هوش وکسلر برای کودکان (ویرایش چهارم) جمع آوری و با آزمون واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل واریانس برای متغیرهای وابسته نشان داد که در گروه درمان، نمرات متغیرهای تمرکز و حافظه کاری در مرحله پس‌آزمون و پیگیری نسبت به مرحله پیش‌آزمون افزایش معنی‌داری داشت. نتیجه‌گیری: داده‌های ما نشان داد که انجام تمرینات ادراکی- حرکتی اسپارک بر تمرکز و حافظه کاری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش‌فعالی، رویکردی موثر و قابل استفاده در طراحی برنامه‌های مداخله‌ای است.
 
واژه‌های کلیدی: توجه، حافظه کوتاه مدت، اختلال کم توجهی همراه با بیش‌فعالی
متن کامل [PDF 1095 kb]   (166 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی
فهرست منابع
1. Bot Shekan Z, Gorji Y, Zahedi H, Raisi Z, Zarrin H. Comparison of the Effectiveness of Mindfulness Therapy, Neurofeedback and Therapy Based on SPARK Perceptual-Motor Exercises on the Difficulty of Emotion Regulation in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Quarterly Journal of Child Mental Health. 2021;7:61-75. [DOI:10.52547/jcmh.7.4.5]
2. Spencer TJ, Biederman J, Mick E. Attention-deficit/hyperactivity disorder: diagnosis, lifespan, comorbidities, and neurobiology. Ambulatory pediatrics : the official journal of the Ambulatory Pediatric Association. 2007;7:73-81. [DOI:10.1016/j.ambp.2006.07.006]
3. Brock SE, Jimerson SR. Identifying, assessing, and treating ADHD at school. (R L Hansen, Ed) Springer Science + Business Media. 2009. [DOI:10.1007/978-1-4419-0501-7]
4. Rahimi S. Motor skills in children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Exceptional education. 1389;100-101:46-57.
5. Nigg J, T. What causes ADHD? Understanding what goes wrong and why: Guilford Press; 2006.
6. Baddeley A. Exploring the Central Executive. The Quarterly Journal of Experimental Psychology Section A. 1996;49:5-28. [DOI:10.1080/713755608]
7. Alvarez JA, Emory E. Executive function and the frontal lobes: a meta-analytic review. Neuropsychol Rev. 2006;16:17-42 [DOI:10.1007/s11065-006-9002-x]
8. Narimani M, Soleymani E. The effectivenes of cognitive rehabilitation on executive functions(working memory and attention ) and academic achievement in students with math learning diworder. Journal of Learning Disabilities. 2013;2:91-115.
9. Hamzeloo M, Mashhadi A, Salehi Fadardi J. The Prevalence of ADHD and Comorbid Disorders in Iranian Adult Male Prison Inmates. J Atten Disord. 2016;20:590-8. [DOI:10.1177/1087054712457991]
10. Ghasemian Moghadam H, Sohrabi M, Taheri H. The Effect of Paaryaad Perceptual-Motor Exercises on Working Memory of Children with Specific Learning Disorder. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2018;5:102-14.
11. Rapport MD, Bolden J, Kofler MJ, Sarver DE, Raiker JS, Alderson RM. Hyperactivity in boys with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): a ubiquitous core symptom or manifestation of working memory deficits? Journal of abnormal child psychology. 2009;37:521-34 [DOI:10.1007/s10802-008-9287-8]
12. Tripp G, Ryan J, Peace K. Neuropsychological functioning in children with DSM-IV combined type Attention Deficit Hyperactivity Disorder. The Australian and New Zealand journal of psychiatry. 2002;36:771-9. [DOI:10.1046/j.1440-1614.2002.01093.x]
13. AghaBabaee S, Faramarzi S. Working Memory Deficits in children with ADHD. Journal of Research in Behavioural Sciences. 2015;13:487-95.
14. Musazadeh Moghaddam H, Akbar Arjmandnia A, Afrooz GA, Ghobari-Bonab b. Prospective Memory Based Cognitive Rehabilitation: Active Attention and Memory in Children With Hyperactivity Disorder. Archives of Rehabilitation. 2019;20:174-89.
15. Kasaeian K, Kiamanesh A, Bahrami H. A comparison of active memory performance and sustained attention among students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities. 2014;3(4):112-23.
16. Bakhtiari J, Haghayegh A. Prediction Role of Working Memory and Sustained Attention in Sleep Quality of Children with Attention Deficit- Hyperactivity Disorder. The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam. 2020;8:9-17. [DOI:10.29252/shefa.8.2.9]
17. Young S, Amarasinghe JM. Practitioner review: Non-pharmacological treatments for ADHD: a lifespan approach. Journal of child psychology and psychiatry, and allied disciplines. 2010;51:116-33. [DOI:10.1111/j.1469-7610.2009.02191.x]
18. Shams A, EslaminosratAbadi M, Sangari M, Mirmoeezi M. The effect of cognitive rehabilitation exercises, physical exercise and combined exercises on sustained, selective and transfer attention of children with attention deficit hyperactivity disorder. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2021;27:276-87. [DOI:10.32598/ijpcp.27.3.3342.1]
19. Tantillo M, Kesick CM, Hynd GW, Dishman RK. The effects of exercise on children with attention-deficit hyperactivity disorder. Med Sci Sports Exerc. 2002, 34:203-12. [DOI:10.1097/00005768-200202000-00004]
20. Jalali N, Eslami Shahrbabaki M, Sahebozamani M. The Effect of Exercise Program in Reducing Symptoms of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder in children. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2015;20:309-16.
21. Sarli A, Shahbazi M, Bagherzadeh F. Investigate effectiveness of perceptual-motor tasks on visual and auditory attention of children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Motor Behavior. 2014;6:59-72.
22. Sheikh M, Ramezani S, Maghsoudy G, Ahmadi K. The Effects of Spark Training on Visual-Spatial Working Memory Operation in Children with Mental Retardation. The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam. 2019;7:13-22. [DOI:10.29252/shefa.7.3.13]
23. Movahedi Y, Esmaeili S. Effectiveness of physical exercise on the growth of the Psycho- motor skills in children with learning disorder. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry. 2015;2:16-28.
24. Iranmanesh H, Arab Ameri E, Shahbazi M, Ghasemi A, Shojaei M. The Effect of Motor Games on Accuracy, Concentration, Working Memory, and Math Learning in Children with Math Learning Disabilities. Middle Eastern Journal of Disability Studies. 2021;11:218
25. Byrne A, Byrne DG. The effect of exercise on depression, anxiety and other mood states: a review. J Psychosom Res. 1993;37:565-74. [DOI:10.1016/0022-3999(93)90050-P]
26. Kiluk BD, Weden S, Culotta VP. Sport participation and anxiety in children with ADHD. J Atten Disord. 2009;12:499-506. [DOI:10.1177/1087054708320400]
27. Li D, Wang D, Cui W, Yan J, Zang W, Li C. Effects of different physical activity interventions on children with attention-deficit/hyperactivity disorder: A network meta-analysis of randomized controlled trials. Front Neurosci. 2023;17:1139263. [DOI:10.3389/fnins.2023.1139263]
28. Carmeli E, Bar-Yossef T, Ariav C, Levy R, Liebermann DG. Perceptual-motor coordination in persons with mild intellectual disability. Disabil Rehabil. 2008;30:323-9. [DOI:10.1080/09638280701265398]
29. Moradi H, Khodashenas E, Sohrabi M, Teymoori S, Shayan-Noshabadi A. The effect of Spark motor program on sensory-motor functions in children with developmental coordination disorder. Feyz Medical Sciences Journal. 2015;19:391-8.
30. Weschler D. Wechsler intelligence scale for children-forth edition (WISC-IV) administration and scoring manual. (No Title). 2003. [DOI:10.53841/bpstest.2004.wisc4]
31. Kamkari K, Shekarzade S, Afroz K, Hellat A. Guide to implementation, scoring and interpretation of children's Wechsler intelligence scales - 4th edition Master's science; 1393
32. Abedi MR, Sadeghi A, Rabiei M. Standardization of the Wechsler Intelligence Scale for Children - IV in Chahar Mahal Va Bakhteyri State. Psychological Achievements. 2015;22:99-116.
33. Gh A, S S, K K, A H. Rahnamaye arzyabi va tafsir amalkardhaye hooshe Wechsler koodakan - noskhe chaharom [A Guide, evaluation, and interpretation of Wechsler intelligence functions in children - fourth edition]. Tehran: Elm-e-Ostadan; 2013.
34. dos Santos A, Aparecida, Angeli. , Muniz M, Rueda FJM, Martins RMM. Validity evidence for the 4th edition of the Wechsler Intelligence Scale for Children. Psico. 2018;49:1-11. [DOI:10.15448/1980-8623.2018.1.27002]
35. Abedi, SAdeghi, Rbiee. Normalization of Wechsler's intelligence test for four-year-old children in Chaharmahal and Bakhtiari province. Psychological achievements. 2015;22:99-116.
36. Farid F, Kamkary K, Safarinia M, Afroz S. The comparison of diagnostic validity of new version of tehran-stanford binet intelligence scales (TSB-5) and wechsler intelligence scales for children-(WISC-4) in children with learning disability. Journal of Learning Disabilities. 2015;4:70-83.
37. Jalali, Eslamishahrbabaki, Sahezamani. The effect of exercise program in reducing the symptoms of children suffering from attention deficit/hyperactivity disorder. 2015.
38. Li D, Wang D, Cui W, Yan J, Zang W, Li C. Effects of different physical activity interventions on children with attention-deficit/hyperactivity disorder: A network meta-analysis of randomized controlled trials. Frontiers in Neuroscience. 2023;17:1139263. [DOI:10.3389/fnins.2023.1139263]
39. Lelong M, Zysset A, Nievergelt M, Luder R, Götz U, Schulze C, et al. How effective is fine motor training in children with ADHD? A scoping review. BMC pediatrics. 2021;21:1-21. [DOI:10.1186/s12887-021-02916-5]
40. Silva AP, Prado SO, Scardovelli TA, Boschi SR, Campos LC, Frere AF. Measurement of the effect of physical exercise on the concentration of individuals with ADHD. PloS one. 2015;10:e0122119. [DOI:10.1371/journal.pone.0122119]
41. Kiluk BD, Weden S, Culotta VP. Sport participation and anxiety in children with ADHD. Journal of Attention Disorders. 2009;12(6):499-506. [DOI:10.1177/1087054708320400]
42. Hoza B, Martin CP, Pirog A, Shoulberg EK. Using physical activity to manage ADHD symptoms: the state of the evidence. Current psychiatry report. 2016;18. [DOI:10.1007/s11920-016-0749-3]
43. Hoseini M, Sharifi M, Ataei R, Alaei H. The effect of physical activity on spontaneous electroencephalographic activity in rat. Journal of Kerman University of Medical Sciences. 2006;13(4):215-22.
44. Huang J, Reinders A, Wang Y, Xu T, Zeng YW, Li K, et al. Neural correlates of audiovisual sensory integration. Neuropsychology. 2018;32:329-36. [DOI:10.1037/neu0000393]
45. Bahrami A, Moradi J, Daei A. The Effect of Physical Activities on Cognitive Function and Motor Performance of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Sport Psychology Studies. 2019;8:1-18.
46. Bahram ME, Assarian F, Atoof F, Taghadosi M, Akkasheh N, Akkasheh G. Effect of a 12-week interval running program on female primary school students with ADHD. Feyz Medical Sciences Journal. 2014;18:151-8.
47. Shaffer R, J. , Jacokes L, E. , Cassily J, F. , Greenspan S, I. , Tuchman R, F. , Stemmer Jr P, J. . Effect of Interactive Metronome® training on children with ADHD. The American Journal of Occupational Therapy. 2001;55:15:62-5. [DOI:10.5014/ajot.55.2.155]XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 12، شماره 1 - ( زمستان 1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها