مجله علوم اعصاب شفای خاتم- هیات تحریریه
ارکان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیر مسئول

دکتر هادی کاظمی

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد تهران، رئیس مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا

سردبیر

پروفسور علی گرجی

عضو هیئت علمی دانشگاه مونستر آلمان، مدیر مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا

مدیر اجرایی

دکتر پیرحسین کولیوند

معاون پشتیبانی و منابع انسانی مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا

هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفبا

دکتر محمد جواد اسلامی زاده

دانشگاه مک‌گیل کانادا

eslamizademjgmail.com

دکتر نیما اطمینان

دانشگاه دوسلدورف آلمان

etminanuni-duesseldorf.de

پروفسور محسن بازرگان

دانشگاه Charles R. Drew آمریکا

mohsenbazargancdrewu.edu

دکتر شهرزاد بازرگان

دانشگاه  Charles R. Drew آمریکا

shahrzadbazargancdrewu.edu

دکتر شیما پژوهی نیا

دانشگاه علامه طباطبایی تهران

sh.pajouhiniayahoo.com

دکتر منصوره تقا

دانشگاه علوم پزشکی تهران

toghaetums.ac.ir

دکتر مریم جعفریان

مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا

jafarian.m۳۴gmail.com

دکتر محمود حسینی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

hosseiniMmums.ac.ir

دکتر مریم خالقی قدیری

دانشگاه مونستر آلمان

maryam.khaleghighadiriukmuenster.de

دکتر حامد خردمند

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  kheradmandhmums.ac.ir

دکتر سیامک دانش

دانشگاه ویتن آلمان

 Gholamreza.Daneshuni-we.de

دکتر طاهر درودی

مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا

doroudigmail.com

دکتر سوده رازقی جهرمی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

soodeh_ryahoo.com

دکتر وفا رحیمی موقر

دانشگاه علوم پزشکی تهران

v_rahimitums.ac.ir

دکتر سجاد سحاب نگاه

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

sahabsajadyahoo.com

دکتر سهیل سعادت

دانشگاه علوم پزشکی تهران

soheil.saadatgmail.com

دکتر صادق شیریان

دانشگاه شهرکرد

Shirian۸۵gmail.com

دکتر مهسا سعادتی

موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

 mahsa.saadatigmail.com

دکتر داوود صبور

دانشگاه علوم پزشکی بابل

dsabouruni-koeln.de

دکتر مریم صفاهانی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

maryamsafahaniyahoo.com

دکتر هادی علیقلی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

hadialigholiyahoo.com

دکتر امیر قائمی

انیستیتو پاستور ایران

ghaem_amiryahoo.com

دکتر مژده قبایی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

ghabaeemtums.ac.ir

دکتر رضا قدیر پور

دانشگاه پارما ایتالیا

reza.ghadirpourasmn.re.it

دکتر طاهره قدیری

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ghadirittbzmed.ac.ir

دکتر هادی کاظمی

دانشگاه شاهد

hadikazemi۱yahoo.com

دکتر سید مصطفی مدرس موسوی

مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا

modarres.mousavigmail.com

دکتر محمد جواد میرزاییان

دانشگاه هانوفر آلمان

mirzayanhotmail.com

دکتر زهرا میرزاعسگری

دانشگاه علوم پزشکی ایران

mirzaasgarigmail.com

دکتر فرشید نوربخش

دانشگاه علوم پزشکی تهران

f-noorbakhshtums.ac.ir

مدیران داخلی

دکتر سید مصطفی مدرس موسوی

modarres.mousavigmail.com

لیلا بیان

 leila.bayangmail.com

ویراستاران علمی

 دکتر سید مصطفی مدرس موسوی

فاطمه علی‌پور

زهرا آیینی

بهروش صادقی

ویراستاران ادبی

زهرا آیینی

بهروش صادقی

آرزو اسحق آبادی


کمیته اجرایی

پرستو براتی دوم

مدیر وب سایت

فاطمه علی پور

طراحان گرافیک

زهرا آیینی

آرزو اسحق آبادی

بهروش صادقی

طراح جلد

حسن حسینی روندی

نشانی مطلب در وبگاه مجله علوم اعصاب شفای خاتم:
http://shefayekhatam.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب