مجله علوم اعصاب شفای خاتم- راهنمای نگارش مقاله
-

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

رعایت موارد زیر جهت ارسال مقاله الزامی می باشد:

مقالات اعم از پژوهشی، مروری، فرضیه علمی، گزارش موردی و نامه به سردبیر می بایست به صورت فارسی و با چکیده فارسی و انگلیسی نوشته شده باشند. 1. مقاله باید به صورت الکترونیک به سایت مجله به آدرس www.Shefayekhatam.ir ارسال شود. 2. مقاله باید به دو فرم Word و PDF ارسال گردد. 3. اندازه فونت برای زبان فارسی، 12 با قلم Bnazanin و برای انگلیسی، 10 با قلم Roman new Times باشد. 4. صفحه بندی مقاله به صورت یک خط در میان بر روی کاغذ A4 باشد. 5. مقاله ارسالی نباید قبلا در نشریات دیگر (اعم از فارسی یا انگلیسی زبان، نمایه شده یا نمایه نشده) ارائه یا چاپ شده باشد. 6. اصل مقاله یا ترجمه آن نباید در هیچ نشریه ای چاپ یا همزمان به نشریه های دیگر برای ارزیابی و چاپ فرستاده شده باشد. این امر و اصیل بودن پژوهش لازم است از طریق تکمیل و امضای تعهدنامه موجود در پایگاه مجله توسط تمام نویسندگان مقاله تعهد گردد. 7. آئین نگارش زبان فارسی به طور کامل رعایت شود و از بکار بردن کلمات لاتین و همچنین واژه های خارجی که معادل دقیق و رسایی در زبان فارسی دارند خود داری شود. معادل انگلیسی کلمات می توانند به صورت پاورقی آورده شوند.

مقاله پژوهشی باید مشتمل بر موارد زیر باشد:

1- صفحه عنوان (فارسی و انگلیسی):

صفحه عنوان شامل عنوان مقاله و نام کامل مؤلفان می باشد که در مقابل نام هر یک ازمؤلفان باید رتبه تحصیلی، وابستگی شغلی و سازمانی وی درج شده باشد، همچنین آدرس پست الکترونیک نویسنده مسئول باید مشخص گردد. لازم به ذکر است در قسمت وابستگی شغلی و سازمانی می‌بایست مشخصات شغلی هر نویسنده از جزء به کل شامل گروه، دانشکده، دانشگاه،‌ شهر و کشور ذکر شود. به طور مثال:
1. گروه بافت‌شناسی، دانشکده پزشکی،‌ دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران،‌ ایران
2. مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا، بیمارستان خاتم الانبیا،‌ تهران،‌ ایران

 2- چکیده (فارسی و انگلیسی):

چکیده (حداکثر 300 کلمه) شامل مقدمه، مواد و روش ها، یافته ها و نتیجه گیری باشد (چکیده انگلیسی نیز به همین صورت تنظیم گردد). ضمناً چکیده فارسی و انگلیسی می‌بایست با یکدیگر تطابق نگارشی و محتوایی داشته باشد.

 3- کلید واژه ها (فارسی و انگلیسی):

شامل حداکثر 5 کلمه می باشد که باید از (Medical Subject Heading; Mesh) در Index Medicus انتخاب گردند.

 4- متن:

متن کامل شامل مقدمه، مواد و روش ها، یافته ها، بحث و نتیجه گیری و تشکر و قدردانی و حداکثر 3500 کلمه باشد.

 4-1- جامعه مورد بررسی و نحوه نمونه گیری (بیماران یا حیوانات آزمایشگاهی) و سایر مشخصه های مهم به وضوح بیان شود. روش ها، وسایل (نام سازنده تجهیزات و آدرس در پرانتز قید شود) و اقدامات انجام شده با توضیحات کافی بیان گردد، در حدی که سایر محققین بتوانند نتایج را بررسی و در صورت تمایل پژوهش را به طور کامل تکرار نمایند. میزان و طریقه مصرف همه داروها و مواد شیمیایی استفاده شده مشخص گردد و شواهدی که حساسیت روش های آزمایشگاهی را تایید نماید ارائه شود.

 4-2- اصول اخلاقی تحقیق در کار آزمایی های بالینی شامل درج نشدن اسامی بیماران، اخذرضایت نامه از بیماران و تصویب مطالعه توسط کمیته اخلاق رعایت گردد.

 4-3- روش های آماری باید با جزییات کافی بیان گردد تا خواننده بتواند نتایج مقاله را آزمون کند. اشاره به نرم افزار مورد استفاده و بیان آزمون آماری به کار گرفته شده برای هریک از متغیر های تحقیق ضروری می باشد.

 4-4- نتایج آزمون ها باید با ترتیب منطقی در متن به صورت جداول، نمودارها و تصاویر با سه سری شماره گذاری مستقل ارائه گردند. داده های جداول، نمودارها و تصاویر در متن مجددا تکرار نشود و داده ها نباید به هر دو صورت جدول و نمودار ارسال شوند.

 4-5- جداول، نمودارها و تصاویر باید اصل، دقیق و روشن (حداقل dpi 300) با زیر نویس فارسی و با فرمت Tif و یا JPEG به صورت فایل های مجزا ارائه گردد.

 4-6- در قسمت بحث و نتیجه گیری تفسیر یافته ها و اهمیت آن ها بیان شده و مشاهدات به تحقیق های مرتبط دیگر ارتباط داده شود و علل تفاوت با یافته های دیگران تحلیل گردد. نتیجه گیری با اهداف تحقیق مرتبط باشد. فرضیه های جدید در صورت لزوم بیان شده و توصیه ها در انتهای بحث بیایند.

 4-7- درصورت نیاز نام منابع حمایت مالی که منجر به انجام تحقیق شده است و همچنین هر گونه کمک فنی از سایر مراکز می بایست قبل از منابع و مراجع، تحت عنوان تشکر و قدردانی ذکر شود.

 5- منابع:

- منابع به ترتیب استفاده در متن، شماره گذاری و مرتب شوند و برای ارجاع به مقالات از اعداد ریاضی در داخل پرانتز استفاده شود. برای مثال (11).

- در صورتی که به منابعی پی در پی اشاره می گردد باید بین اولین و آخرین شماره از خط فاصله استفاده گردد، برای مثال (6-3)، در غیر این صورت با ویرگول منابع از یکدیگر جدا گردند. برای مثال (7 ،4 ،1).

 6- فرمت منابع:

منابع و مآخذ مقاله باید در نرم افزار Endnote تنظیم گردد که فرمت تنظیم منابع با کمک این نرم افزار در سایت مجله قابل دسترسی می باشد. فایل Endnote مقاله به همراه پوشه Library آن به صورت فشرده ارسال شود.

 6-1- ارجاع به مقاله:

نام و نام خانوادگی کامل نویسنده یا نویسندگان (تا 6 مؤلف اول). عنوان مقاله. نام مجله به اختصار. سال انتشار؛ شماره مجله: صفحات مقاله. برای مثال:

Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood leukemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br J Cancer. 1995; 73: 1006-12.

6-2- ارجاع به فصلی از کتاب:

نام و نام خانوادگی نویسنده فصل. عنوان فصل. نام و نام خانوادگی نویسندگان کتاب. عنوان کتاب. شماره چاپ. ناشر. سال انتشار؛ شماره صفحه. برای مثال:

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. Laragh JH, BrennerBM. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New york: Raven press. 1995; p. 465-78. 

6-3- ارجاع به پایان نامه:

نام و نام خانوادگی نویسنده. عنوان پایان نامه. مقطع. شهر. دانشگاه، دانشکده. سال. برای مثال:

Hoseini N, Sarkaki A, Badavi M. Effects of peripheral and central administration of estrogen on muscular stiffness and pallidum local EEG in rat model of Parkinson Disease. PhD thesis. Ahvaz Jondishapoor University of Medical Sciences, Medical Faculty. 2003.

6-4- ارجاع به منابع اینترنتی:

نام نویسنده مطلب. عنوان مطلب. آدرس کامل سایت. برای مثال:

Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis. [serial online] 1995 jun-mar [cited 1996 jun 5]; 1(1) [24 http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htmscreens]. 

6-5- فهرست منابع فارسی:

این فهرست می بایست به صورت انگلیسی نوشته شود. برای مثال:

 گایتون ا، هال ج. فیزیولوژی پزشکی. ویرایش دهم. تهران. انتشارات چهره. 1381؛ ص1068.

Guyton A, Hall J. Medical Physiology. 10nd ed. Tehran.Chehr Publication. 2002; p. 1068.  

• لازم به ذکر است مقاله مروری می بایست دارای چکیده (حداکثر 300 کلمه) و متن اصلی (حداکثر 5000 کلمه) باشد. که هر دو قسمت می بایست در برگیرنده مقدمه و نتیجه گیری باشند. مقاله مروری فقط از پژوهشگران مجرب و صاحب نظر نسبت به موضوع مقاله که دارای تألیفاتی در این زمینه هستند، پذیرفته می شود.

• همچنین مقاله گزارش موردی می بایست موارد نادر و مهم پزشکی را در بر گیرد که چکیده و متن اصلی آن شامل مقدمه (اهمیت مورد)، توصیف بیمار، یافته ها و بحث و نتیجه گیری باشد.

• هیئت تحریریه در پذیرش، رد، انجام اصلاحات و ویرایش مقالات آزاد است. نتیجه تمامی مقالات منطبق با شرایط فوق پس از بررسی و دریافت نظر داوران تخصصی، به صورت کتبی به نویسنده مسئول ارسال می شود تا در صورت نیاز اصلاحات مورد نظر داوران اعمال گردد.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علوم اعصاب شفای خاتم:
http://shefayekhatam.ir/find.php?item=1.48.18.fa
برگشت به اصل مطلب