:: دوره 7، شماره 2 - ( بهار - 1398 ) ::
دوره 7 شماره 2 صفحات 32-23 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه بین استرس شغلی با سیستم ایمنی و حافظه عملکردی زنان شاغل در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی
منصوره صادقی یارندی ، آناهیتا خدابخشی کولایی* ، محمدرضا فلسفی نژاد ، ندا خلعتبری
گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران ، a.khodabakhshid@khatam.ac.ir
چکیده:   (4606 مشاهده)
مقدمه: استرس شغلی یک وﺿﻌﯿﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐه از اﺣﺴﺎس ناهماهنگی ﻣﯿﺎن ظرفیت‌ها و موقعیت‌ها ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ‌ﺷﻮد و ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻏﯿﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ به ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻮاﻣلی اﺳﺖ که می‌تواند بر روی سیستم ایمنی و حافظه عملکردی تأثیرگذار باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین استرس شغلی با سیستم ایمنی و حافظه عملکردی زنان شاغل در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی بود. مواد و روش‌ها: برای ارزیابی فرضیه‌ها از روش همبستگی استفاده شد. جامعه تحقیق شامل کلیه زنان شاغل در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1395 بود. گروه نمونه شامل زنان 55-35 ساله بود که در آزمایشگاه مشغول به کار بودند. آن‌هابه صورت تصادفی از جامعه آماری انتخاب شدند. برای این هدف، پرسشنامه استرس شغلی سازمان اجرایی ایمنی و بهداشت انگلستان، آزمایش کورتیزول سرم خون و آزمون حافظه وکسلر جهت جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که استرس شغلی و سیستم ایمنی زنان شاغل در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی همبستگی مثبت و معنی‌داری داشتند (0/66=r). مهم‌ترین عوامل خرده مقیاس استرس شغلی حمایت همکاران و ارتباط بوده است که 29/6 درصد و 23 درصد از تغییرات سیستم ایمنی را نشان می‌دهد. همچنین حافظه عملکردی با استرس شغلی همبستگی مثبت و معنی‌داری داشت (0/57=r). ارتباط و کنترل بیشترین سهم را در تبیین واریانس حافظه عملکردی دارا بودند (18/6 درصد). با استفاده از ارتباط به‌عنوان یک آزمون جدا 9/2 درصد از شاغلین تغییرات حافظه عملکردی را ایجاد کردند. نتیجه‌گیری: به طور کلی اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ و خرده مقیاس حمایت توسط دوستان و کنترل می‌تواند ﺳﯿﺴﺘﻢ ایﻤﻨﯽ و حافظه ﻋﻤﻠﮑﺮدی زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ را پیش‌بینی کند. به نظر می‌رسد که پزشکان و متخصصان می‌توانند از این عوامل روانی و فیزیکی جهت بهبود بهره‌وری کارکنان در خدمات آزمایشگاهی بالینی استفاده کنند.
واژه‌های کلیدی: استرس شغلی، سیستم ایمنی، حافظه، خدمات آزمایشگاه‌های طبی
متن کامل [PDF 1009 kb]   (2814 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: نوروايمونولوژي
فهرست منابع
1. Aanam F. Study of occupational stress and its causes in firefighters in Qazvin.PhD thesis. Qazvin University of Medical Sciences and Health Services.Faculty of Medicine. 2015.
2. Hamid N. The relationship between stress and immune system; a studyin 320 social manager in Khoozestan. Tehran University Medical Journal(TUMJ). 2007; 64(12): 9-16.
3. Gharavi M. Principles of management in medical laboratories.Mirmayan Publications. 2009.
4. Lotfizadeh M, Noor-Hassim E, Habibi E. Analysis of occupational stress and the related issues among employees of ٍEsfahan steel company (ESCO), Iran (2009). Journal of Shahrekord Uuniversity of Medical Sciences(JSKUMS). 2011; 13(5): 37-45.
5. Marvian Hosseini Z, Lariye Dasht Beyaz M. Investigating the role of occupational burnout on the relationship between stress and job performance of auditors. Scientific Journal of Health Accounting. 2015; 4(1): 57-80.
6. Rout UR. Stress amongst district nurses: a preliminary investigation. J Clin Nurs. 2000; 9(2): 303-9. [DOI:10.1046/j.1365-2702.2000.00342.x]
7. Mills PJ, Ziegler MG, Patterson T, Dimsdale JE, Hauger R, Irwin M, et al. Plasma catecholamine and lymphocyte beta2-adrenergic receptor alterations in elderly Alzheimer caregivers under stress.Psychosom Med. 1997; 59(3): 251-6. [DOI:10.1097/00006842-199705000-00008]
8. Kobasa SC. Stressful life events, personality, and health: an inquiry into hardiness.J Pers Soc Psychol. 1979; 37(1): 1-11. [DOI:10.1037/0022-3514.37.1.1]
9. Imasiku ML. A comparative study of anxiety among HIV seropositive individuals, cancer patients and individuals from the normative population. Medical Journal of Zambia. 2009; 35(2): 39. [DOI:10.4314/mjz.v35i2.46511]
10. Haslinda A, Lim Tsuey Tyng C. Job stress and coping mechanisms among nursing staff in a Malaysian private hospital. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences(IJ-ARBSS). 2016; 6(5): 471-87.
11. Worden JW. Grief counseling and grief therapy: a handbook for the mental health practitioner.Springer Publishing Company. 2018. [DOI:10.1891/9780826134752]
12. Kolt GS, Driver RP, Giles LC. Why older Australians participate in exercise and sport.J Aging Phys Act. 2004; 12(2): 185-98. [DOI:10.1123/japa.12.2.185]
13. Ho WH, Chang CS, Shih YL, Liang RD. Effects of job rotation and role stress among nurses on job satisfaction and organizational commitment. BMC Health Serv Res. 2009; 9(1): 8. [DOI:10.1186/1472-6963-9-8]
14. Cai WH, Blundell J, Han J, Greene RW, Powell CM. Postreactivation glucocorticoids impair recall of established fear memory.J Neurosci. 2006; 26(37): 9560-6. [DOI:10.1523/JNEUROSCI.2397-06.2006]
15. Maroun M, Akirav I. Arousal and stress effects on consolidation and reconsolidation of recognition memory. Neuropsychopharmacology. 2008; 33(2): 394-405. [DOI:10.1038/sj.npp.1301401]
16. Wang XY, Zhao M, Ghitza UE, Li YQ, Lu L. Stress impairs reconsolidation of drug memory via glucocorticoid receptors in the basolateral amygdala.J Neurosci. 2008; 28(21): 5602-10. [DOI:10.1523/JNEUROSCI.0750-08.2008]
17. Zhao LY, Zhang XL, Shi J, Epstein DH, Lu L. Psychosocial stress after reactivation of drug-related memory impairs later recallin abstinent heroin addicts. Psychopharmacology (Berl). 2009; 3(3): 599-608. [DOI:10.1007/s00213-008-1406-2]
18. Schwabe L, Haddad L, Schachinger H. HPA axis activation by a socially evaluated cold-pressor test. Psychoneuroendocrinology. 2008; 33(6): 890-5. [DOI:10.1016/j.psyneuen.2008.03.001]
19. Azad Marzabadi Azadmarzabadi E,Gholami-Fesharaki M. Reliability and validity assessment for the HSE job stress questionnaire. Journal of Behavioral Sciences (JBS). 2011; 4(14): 291-7.
20. Fazli D, Davarpanah U, Amini B. AMINI. Effects of examination stress on plasma levels of cortisol and hypertension.Journal of Ilam University of Medical Sciences(JIUMS). 2010; 18(1): 48-54.
21. Ryan JJ, Morris J, Yaffa S, Peterson L. Test‐retest reliability of the Wechsler Memory Scale, Form I. J Clin Psychol. 1981; 37(4): 847-8. https://doi.org/10.1002/1097-4679(198110)37:4<847::AID-JCLP2270370429>3.0.CO;2-K [DOI:10.1002/1097-4679(198110)37:43.0.CO;2-K]
22. Orangi M, Atefvahid MK, Ashayeri H. Standardization of the revised Wechsler memory scale in Shiraz. Iranian Journal of Psychiatry andClinical Psychology(IJPCP). 2002; 7(4): 56-66.
23. Murata H, Shimada N, Yoshioka M. Current research on acute phase proteins in veterinary diagnosis: an overview.Vet J. 2004; 168(1): 28-40. [DOI:10.1016/S1090-0233(03)00119-9]
24. Ganji H. Psychological test. Mashhad: Bonyad Farhangie Azavi. 1992.
25. Ghafourian Burujerdnia M, Hemmati Ali Asghar, Shirevi Z, Hamid N. Exam stressor situation and its effect on cellular immune system parameters. Journal of Ilam University of Medical Sciences. 2010; 18(2): 55-61.
26. Karunakaran U, Park KG. A systematic review of oxidative stress and safety of antioxidants in diabetes: focus on islets and their defense. Diabetes Metab J. 2013; 37(2): 106-12. [DOI:10.4093/dmj.2013.37.2.106]
27. Agarwal SK, Marshall GD Jr. Stress effects on immunity and its application to clinical immunology.Clin Exp Allergy. 2001; 31(1): 25-31. [DOI:10.1111/j.1365-2222.2001.01005.x]
28. Boscolo P. Effects of occupational stress and job insecurity on the immune response. G Ital Med Lav Ergon. 2009; 31(3): 277-80.
29. Boscolo P, Di Gioacchino M, Reale M, Muraro R, Di Giampaolo L. Work stress and innate immune response.Int J Immunopathol Pharmacol. 2011; 24(1): S51-4.
30. Stojanovich L, Stress and autoimmunity. Autoimmun Rev. 2010; 9(5): A271-6. [DOI:10.1016/j.autrev.2009.11.014]
31. Sapolsky R. Taming stress. Scientific American. 2003; 289(3): 86-95. [DOI:10.1038/scientificamerican0903-86]
32. O'leary A. Stress, emotion, and human immune function. Psychol Bull. 1990; 108(3): 363-82. [DOI:10.1037/0033-2909.108.3.363]
33. Berk LS, Tan SA, Fry WF, Napier BJ, Lee JW, Hubbard RW, et al. Neuroendocrine and stress hormone changes during mirthful laughter. Am J Med Sci. 1989; 298(6): 390-6. [DOI:10.1097/00000441-198912000-00006]
34. Khayyer Z, Nejati V, Fathabadi J. The effect of induced stress on the number of mistakes in visual working memory for emotional & non emotional stimuli. Biotech Health Sci. 2014; 15(58): 88-101.
35. Valipour-Chahardah-Charic S, Kesmati M, Vahdati A, Hoseiny SE. Oxidative stress indices in rat hippocampus using the memory deficit model induced by zinc oxide nanoparticles. Feyz. 2015; 19(1): 38-46.
36. Azimi Z, Bakhshipour-Roudsari A. The impairing role of stress on autobiographical memory reconsolidation. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences(ZJRMS). 2012; 14(10): 51-5.
37. Schwabe L, Wolf OT. Stress impairs the reconsolidation of autobiographical memories.Neurobiol Learn Mem. 2010; 94(2): 153-7. [DOI:10.1016/j.nlm.2010.05.001]
38. Luck SJ, Vogel EK. Visual working memory capacity: from psychophysics and neurobiology to individual differences.Trends Cogn Sci. 2013; 17(8): 391-400. [DOI:10.1016/j.tics.2013.06.006]
39. Luethi M, Meier B, Sandi C. Stress effects on working memory, explicit memory, and implicit memory for neutral and emotional stimuli in healthy men.Front Behav Neurosci. 2009; 2: 5.
40. Kuhlmann S, Wolf OT. Cortisol and memory retrieval in women: influence of menstrual cycle and oral contraceptives. Psychopharmacology (Berl). 2005; 183(1): 65-71. [DOI:10.1007/s00213-005-0143-z]
41. Klein SB, Robertson TE, Delton AW. Facing the future: Memory as an evolved system for planning future acts. Mem Cognit. 2010; 38(1): 13-22. [DOI:10.3758/MC.38.1.13]
42. Mohammadfam I, Kianfar A, Mahmoudi Sh. Evaluation of the relationship between occupational stress and unsafe actions with occupational accidents in an automotive industry. International Journal of Occupational Hygiene. 2008; 15(3): 60-6.
43. You JM, Yun SJ, Nam KN, Kang C, Won R, Lee EH. Mechanism of glucocorticoid-induced oxidative stress in rat hippocampal slice cultures.Can J Physiol Pharmacol. 2009; 87(6): 440-7. [DOI:10.1139/Y09-027]
44. Kiraly MA, Kiraly SJ. The effect of exercise on hippocampal integrity: review of recent research. Int J Psychiatry Med.2005; 35(1): 75-89. [DOI:10.2190/HX7L-4B40-PQNY-2A4P]
45. Drapeau E, Mayo W, Aurousseau C, Le Moal M, Piazza PV, Abrous DN. Spatial memory performances of aged rats in the water maze predict levels of hippocampal neurogenesis.Proc Natl Acad Sci U S A. 2003; 100(24): 14385-90. [DOI:10.1073/pnas.2334169100]
46. Pham K, Nacher J, Hof PR, McEwen BS. Repeated restraint stress suppresses neurogenesis and induces biphasic PSA‐NCAM expression in the adult rat dentate gyrus.Eur J Neurosci. 2003; 17(4): 879-86. [DOI:10.1046/j.1460-9568.2003.02513.x]
47. Tollenaar MS, Elzinga BM, Spinhoven P, Everaerd W. Immediate and prolonged effects of cortisol, but not propranolol, on memory retrieval in healthy young men. Neurobiol Learn Mem. 2009; 91(1): 23-31. [DOI:10.1016/j.nlm.2008.08.002]
48. Weerda R, Muehlhan M, Wolf OT, Thiel CM. Effects of acute psychosocial stress on working memory related brain activity in men.Hum Brain Mapp. 2010; 31(9): 1418-29. [DOI:10.1002/hbm.20945]XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 7، شماره 2 - ( بهار - 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها