:: دوره 9، شماره 1 - ( زمستان 1399 ) ::
دوره 9 شماره 1 صفحات 130-120 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسۀ اثربخشی آموزش ذهنی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشخوار فکری و نگرانی در افراد دارای بدریخت انگاری بدنی
فهیمه ماهرالنقش، فرح نادری*، سعید بختیارپور، سحر صفرزاده
گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران ، nmafrah@yahoo.com
چکیده:   (2511 مشاهده)
مقدمه: اختلال بدریخت انگاری بدنی جزء اختلالات شبه وسواس قرار دارد که مشخصۀ آن نشخوار فکری و نگرانی وسواس گونه فرد در خصوص نقصی خیالی در ظاهر است. امروزه رجوع چشمگیر افراد مبتلا به این اختلال به متخصصین پوست و زیبایی و جراحان پلاستیک، نشانه ‏ای از دشواری در تشخیص و درمان‏ های مناسب برای این اختلال است. این مطالعه با هدف مقایسۀ اثربخشی آموزش و درمان ذهنی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشخوار و نگرانی در افراد مبتلا به اختلال بدشکلی بدن در اهواز، ایران انجام شد. مواد و روش ها: طرح پژوهش، تجربی از نوع آزمایشی میدانی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه گواه و پیگیری بود. جامعۀ آماری شامل 280 نفر از افرادی بود که در سال 1398 به خاطر مسئلۀ بدریخت انگاری به مراکز مشاوره شهر اهواز مراجعه کرده بودند. بر اساس حجم نمونه مطالعات با طرح پژوهش مشابه، تعداد 100 نفر از افراد فوق الذکر به روش داوطلبانه انتخاب شدند، سپس 45 نفرکه از پرسشنامۀ اختلال بدشکلی بدن ربیعی و همکاران (1390) بالاترین نمره‌ها را کسب کردند، به روش نمونه‌گیری هدفمند به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل گمارده شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامۀ نشخوار فکری نولن هوکسما و مارو (1991) و پرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا (1990) بود. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل کواریانس چندمتغیری نشان داد که در مراحل پس آزمون و پیگیری، آموزش ذهنی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشخوار فکری و نگرانی اثربخش بودند. علاوه بر این اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بیشتر از آموزش ذهنی بود. اما در مرحله پیگیری، بین اثربخشی دو مداخله بر نشخوار فکری و نگرانی تفاوتی مشاهده نشد. نتیجه گیری: می‌توان از آموزش ورزش ذهنی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای کاهش نشخوار فکری و نگرانی در اختلال بدریخت انگاری بدنی استفاده نمود.
واژه‌های کلیدی: اختلالات بدریخت انگاری بدنی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، اختلال شبه وسواس
متن کامل [PDF 2090 kb]   (1022 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی
فهرست منابع
1. Association AP. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-5. Tehran: Arjmand; 2013.
2. Kaplan HI, Sadock BJ. Synopsis of psychiatry: Behavioral sciences clinical psychiatry: Williams & Wilkins Co; 1988. [DOI:10.1097/00004850-198904000-00007]
3. Bassak Nejad S. The Relationships between Selected Psychological Antecedents and Body Image Concern among Women Seeking Plastic surgery. International Journal of Psychology (IPA). 2007; 1(2).
4. Basaknejad S MHM, Hassani M, Nargesi F. The effectiveness of group narrative therapy on bodybuilding anxiety in female students. Health Psychology. 2012; 2(1): 5-12.
5. Association AP. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®): American Psychiatric Pub; 2013.
6. Habibollahi a, Soltanizadeh M. The effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on obsessions-compulsions in girl adolescents with body dysmorphic disorder. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry. 2016; 2(4): 1-10.
7. Saffar Pour A. The Book of Mental Exercise and Creativity through Table Games: For Interested Students, Especially in Elementary first and second grade. Tehran: Cultural Institute of Borhan School; 2016. 156 p.
8. Valente-Silva P, Ruas JL. Tryptophan-kynurenine metabolites in exercise and mental health. California: Springer; 2017. p. 83-91. [DOI:10.1007/978-3-319-72790-5_7]
9. Eskandarnejad m, Fathzadeh l. The Effect of Aerobic Exercises on Body Image Concern, Identity Crisis and BMI Modification, in Girls with Body Image Concern. Journal of Health Promotion Management. 2017; 6(2): 34-42. [DOI:10.21859/jhpm-06046]
10. Moshref-Razavi S, Sohrabi M, Sotoodeh MS. Effect of Neurofeedback Interactions and Mental Imagery on the Elderly's Balance. Salmand: Iranian Journal of Ageing. 2017; 12(3): 288-99. [DOI:10.21859/sija.12.3.288]
11. Jonasson LS, Nyberg L, Kramer AF, Lundquist A, Riklund K, Boraxbekk C-J. Aerobic exercise intervention, cognitive performance, and brain structure: results from the physical influences on brain in aging (PHIBRA) study. Frontiers in aging neuroscience. 2017; 8: 336. [DOI:10.3389/fnagi.2016.00336]
12. Phillips KA. The broken mirror: Understanding and treating body dysmorphic disorder: Oxford University Press, USA; 2005.
13. Zettle RD. Acceptance and commitment therapy (ACT) vs. systematic desensitization in treatment of mathematics anxiety. The psychological record. 2003; 53(2): 197-215. [DOI:10.1007/BF03395440]
14. Harris R. Embracing your demons: An overview of acceptance and commitment therapy. Psychotherapy in Australia. 2006; 12(4): 70.
15. Hodge K. Sport motivation: Training your mind for peak performance: Raupo; 2010.
16. Millman D. Body mind mastery: Training for sport and life: New World Library; 2010.
17. Rasooli Ali Abadi B, Kalantari M. The Effectiveness of Acceptance and Commitment therapy on depression, self-esteem and body image concerns, after the first birth, women in Kashan city. Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care. 2018; 26(2): 103-12. [DOI:10.30699/sjhnmf.26.2.103]
18. Gholamhoseini B, Koolaee AK, Taghvaee D. The Effectiveness of acceptance and commitment group therapy on depression and body image in women with obesity. Community Health (Salāmat-i ijtimāī). 2015; 2(2): 72-9.
19. Twohig MP, Hayes SC, Masuda A. Increasing willingness to experience obsessions: Acceptance and commitment therapy as a treatment for obsessive-compulsive disorder. Behavior therapy. 2006; 37(1): 3-13. [DOI:10.1016/j.beth.2005.02.001]
20. Saatchi M, Askarian M, L P. Psychological tests 2. Tehran: Cultural Institute of Borhan School; 2019. 356 p.
21. Bond FW, Hays D. Handbook of brief cognitive behaviour therapy: John Wiley & Sons; 2005.
22. Veale D. Advances in a cognitive behavioural model of body dysmorphic disorder. Body image. 2004; 1(1): 113-25. [DOI:10.1016/S1740-1445(03)00009-3]
23. Rahnama M, Sajadian A, A R. The Effectiveness of Acceptance and Commitment-Based Therapy on Psychological Distress and Therapeutic Adherence in Cardiac Coronary Patients. Psychiatric Nursing. 2017; 5(4): 34-43. [DOI:10.21859/ijpn-05045]XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 9، شماره 1 - ( زمستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها