:: دوره 10، شماره 1 - ( زمستان 1400 ) ::
دوره 10 شماره 1 صفحات 84-75 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی تمرینات یوگا و تنیس روی میز بر تعادل ایستا و پویا کودکان ناشنوا: نقش گیرنده‌های حسی تعادل و مکانیسم‌های عصبی کنترل حلقۀ باز و بسته
محمد جلیلوند*
گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران ، jalilvandmohammad@iauksh.ac.ir
چکیده:   (2448 مشاهده)
مقدمه: در مطالعات مختلف، نقص تعادل در کودکان ناشنوا نسبت به افراد عادی گزارش شده است. تکالیف تعادل ایستا و پویا و ورزش‌های مختلف وابستگی‌های متفاوتی به سیستم‌های حسی با مکانیسم‌های کنترلی مختلف از جمله کنترل حلقه باز یا بسته دارند. این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی تمرینات یوگا و تنیس روی میز بر تعادل ایستا و پویای کودکان ناشنوا انجام شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه نیمه تجربی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه پسران 12 ساله ناشنوا (30 نفر) شهر کرمانشاه بودند. ابتدا تعادل ایستا و پویا و ویژگی‌های تن سنجی کودکان با استفاده از آزمون تعادل لک لک و ستاره ثبت شد. سپس آزمودنی‌ها به‌طور تصادفی در دو گروه تمرینات حلقۀ کنترل باز (تنیس روی میز) و تمرینات حلقه کنترل بسته (یوگا) قرار گرفتند. شرکت‌کنندگان در هر دو گروه برنامه تمرینی خود را به مدت 8 هفته و سه جلسه در هفته انجام دادند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که تمرینات حلقه کنترل باز و بسته تأثیر متفاوتی بر تعادل ایستا و پویای کودکان ناشنوا دارد. شرکت در تمرینات یوگا به طور معنی‌داری تعادل ایستا با چشمان بسته را در مقایسه با شرکت در تمرینات تنیس روی میز بهبود بخشید. از سوی دیگر، تمرینات تنیس روی میز در مقایسه با تمرینات یوگا تأثیر معنی‌داری بر بهبود تعادل پویای کودکان ناشنوا داشت. نتیجه‌گیری: تمرینات یوگا (تمرینات حلقۀ کنترل بسته) تأثیر بیشتری بر تعادل ایستا داشت، در حالی که تمرینات تنیس روی میز (تمرینات حلقۀ کنترل باز) منجر به تعادل پویای بهتر در کودکان ناشنوا می‏شود.
واژه‌های کلیدی: ناشنوایی، سلول‌ های گیرندۀ حسی، ورزش
متن کامل [PDF 1008 kb]   (568 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بازتوانی و توانبخشی اعصاب
فهرست منابع
1. Veiskarami P, Roozbahani M. Motor development in deaf children based on Gallahue's model: a review study. Auditory and Vestibular Research. 2020; 29(1): 10-25. [DOI:10.18502/avr.v29i1.2364]
2. Kronenberger WG, Colson BG, Henning SC, Pisoni DB. Executive functioning and speech-language skills following long-term use of cochlear implants. Journal of deaf studies and deaf education. 2014; 19(4): 456-70. [DOI:10.1093/deafed/enu011]
3. Sahebozamani M, Salari A, Daneshjoo A, Karimi Afshar F. Assessment of Balance Recovery Strategies During Manipulation of Somatosensory, Vision, and Vestibular Systems in Deaf Persons. USWR. 2019; 9(2): 107-16. [DOI:10.32598/ptj.9.2.107]
4. Arehart KH, Souza P, Baca R, Kates JM. Working memory, age and hearing loss: Susceptibility to hearing aid distortion. Ear and hearing. 2013; 34(3): 251-60. [DOI:10.1097/AUD.0b013e318271aa5e]
5. Norasteh AA, Zarei H. Studying Balance in Deaf People: A Systematic Review Study. Archives of Rehabilitation. 2019; 20(1): 2-15. [DOI:10.32598/rj.20.1.2]
6. Shum SBM, Pang MYC. Children with attention deficit hyperactivity disorder have impaired balance function: involvement of somatosensory, visual, and vestibular systems. The Journal of pediatrics. 2009; 155(2): 245-9. [DOI:10.1016/j.jpeds.2009.02.032]
7. Zang Y, Gu B, Qian Q, Wang Y. Objective measurement of the balance dysfunction in attention deficit hyperactivity disorder children. Chin J Clin Rehabil. 2002; 6: 1372-4.
8. Melo RdS, Lemos A, Macky CFdST, Raposo MCF, Ferraz KM. Postural control assessment in students with normal hearing and sensorineural hearing loss. Brazilian Journal of otorhinolaryngology. 2015; 81(4): 431-8. [DOI:10.1016/j.bjorl.2014.08.014]
9. Jafari Z, Malayeri S, Rezazadeh N, HajiHeydari F. Static and dynamic balance in congenital severe to profound hearing-impaired children. Audiology. 2011; 20(2): 102-12.
10. Effgen SK. Effect of an exercise program on the static balance of deaf children. Physical therapy. 1981; 61(6): 873-7. [DOI:10.1093/ptj/61.6.873]
11. Lewis S, Higham L, Cherry DB. Development of an exercise program to improve the static and dynamic balance of profoundly hearing-impaired children. American annals of the deaf. 1985; 130(4): 278-84. [DOI:10.1353/aad.2012.1020]
12. Khodashenas E, Moradi H, Asadi Ghaleni M, Heydari E, Shams A, Enayati A, et al. The effect of selective training program on the static and dynamic balance of Deaf Children. medical journal of mashhad university of medical sciences. 2017; 60(1): 383-91.
13. Bressel E, Yonker JC, Kras J, Heath EM. Comparison of static and dynamic balance in female collegiate soccer, basketball, and gymnastics athletes. Journal of athletic training. 2007; 42(1): 42-6.
14. Kartal A. Comparison of static balance in different athletes. The Anthropologist. 2014; 18(3): 811-5. [DOI:10.1080/09720073.2014.11891613]
15. Schmidt RA, Lee TD, Winstein C, Wulf G, Zelaznik HN. Motor control and learning: A behavioral emphasis: Human kinetics. 2018; 225-58.
16. Utley A. Motor control, learning and development: Instant notes: Routledge. 2018;127-46. [DOI:10.4324/9781315102481]
17. Hatzitaki V, Zlsi V, Kollias I, Kioumourtzoglou E. Perceptual-motor contributions to static and dynamic balance control in children. Journal of motor behavior. 2002; 34(2): 161-70. [DOI:10.1080/00222890209601938]
18. Williams T. Perceptual-motor contributions to static and dynamic balance control in children. Pediatric Physical Therapy. 2003; 15(2): 135-7. [DOI:10.1097/01.PEP.0000072447.53166.9D]
19. Perrin P, Deviterne D, Hugel F, Perrot C. Judo, better than dance, develops sensorimotor adaptabilities involved in balance control. Gait & posture. 2002; 15(2): 187-94. [DOI:10.1016/S0966-6362(01)00149-7]
20. Bednarczuk G, Molik B, Morgulec-Adamowicz N, Kosmol A, Wiszomirska I, Rutkowska I, et al. Static balance of visually impaired paralympic goalball players. International Journal of Sports Science & Coaching. 2017; 12(5): 611-7. [DOI:10.1177/1747954117727791]
21. Jarraya S, Wagner M, Jarraya M, Engel FA. 12 weeks of Kindergarten-based yoga practice increases visual attention, visual-motor precision and decreases behavior of inattention and hyperactivity in 5- year- old children. Frontiers in psychology. 2019; 10: 769-74. [DOI:10.3389/fpsyg.2019.00796]
22. Jeter PE, Nkodo AF, Moonaz SH, Dagnelie G. A systematic review of yoga for balance in a healthy population. The journal of alternative and Complementary Medicine. 2014; 20(4): 221-32. [DOI:10.1089/acm.2013.0378]
23. Schmid AA, Van Puymbroeck M, Koceja DM. Effect of a 12-week yoga intervention on fear of falling and balance in older adults: a pilot study. Archives of physical medicine and rehabilitation. 2010; 91(4): 576-83. [DOI:10.1016/j.apmr.2009.12.018]
24. Basiri F, Farsi A, Abdoli B, Kavyani M. The effect of visual and tennis training on perceptual-motor skill and learning of forehand drive in table tennis players. Journal of Modern Rehabilitation. 2020 May 28; 14(1): 21-32. [DOI:10.32598/JMR.14.1.3]
25. Pan CY, Tsai CL, Chu CH, Sung MC, Huang CY, Ma WY. Effects of physical exercise intervention on motor skills and executive functions in children with ADHD: A pilot study. Journal of attention disorders. 2019; 23(4): 384-97. [DOI:10.1177/1087054715569282]
26. Tsai CL. The effectiveness of exercise intervention on inhibitory control in children with developmental coordination disorder: Using a visuospatial attention paradigm as a model. Research in developmental disabilities. 2009; 30(6): 1268-80. [DOI:10.1016/j.ridd.2009.05.001]
27. Rasoolyar Z, Jalilvand M. Effectiveness of Yoga Exercises on Static and Dynamic Balance in Children with Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder. The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine. 2020; 9(4): 278-88.
28. Rashidipoor S, Rahavi ER, Namazizadeh M. The Effects of Yoga and Neurofeedback on Reduction Disorder Attention and Focus 5-10 Old Children. Sport Psycology Studies 2017; 6(20): 37-48.
29. Johnson BL, Nelson JK. Practical measurements for evaluation in physical education. 4th Edit ed. Minneapolis: Burgess: ERIC. 1979; 164-78.
30. Babadi A, Nazemzadegan G, Hadianfard H. The Effect of Ball Exercises on Static and Dynamic Balance in Children with Autism Spectrum Disorders. The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine. 2017; 6(3): 118-24.
31. Bakhshipour E, Rahnama N, Sourtiji H, Eskandari Z, Izadi Najafabadi S. Comparing the effects of an aerobic exercise program and group-based play therapy on the balance of children with Attention Deficit Hyperactive Disorder. J Res Rehabil Sci 2013; 9(2): 161-70.
32. Gribble PA, Hertel J. Considerations for normalizing measures of the Star Excursion Balance Test. Measurement in physical education and exercise science. 2003; 7(2): 89-100. [DOI:10.1207/S15327841MPEE0702_3]
33. Eskandarnejad M, Jahedi Khajeh M, Rezaee F. Impact of Perceptual-Motor Training Basketball on Balance Function of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder %J The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine. 2017; 6(3): 135-43.
34. Bednarczuk G, Wiszomirska I, Marszałek J, Rutkowska I, Skowroński W. Static balance of visually impaired athletes in open and closed skill sports. Polish Journal of Sport and Tourism. 2017; 24(1): 10-14. [DOI:10.1515/pjst-2017-0002]
35. Molik B, Krzak J. Goalball. Team sports games for persons with locomotor disability, the intellectually disabled, the blind, and the visually impaired. 2009: 55-86.
36. Chand D, Nuhmani S, John S. Comparison of the effects of retro walking and stretching on balance and flexibility. Sports Medicine Journal. 2013; 9(4): 2251-57.
37. Vuillerme N, Nougier V. Attentional demand for regulating postural sway: the effect of expertise in gymnastics. Brain Research Bulletin. 2004; 63(2): 161-5. [DOI:10.1016/j.brainresbull.2004.02.006]
38. Romero-Franco N, Martínez-López E, Lomas-Vega R, Hita-Contreras F, Martínez-Amat A. Effects of proprioceptive training program on core stability and center of gravity control in sprinters. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2012; 26(8): 2071-7. [DOI:10.1519/JSC.0b013e31823b06e6]
39. Williams AM, Weigelt C, Harris M, Scott MA. Age-related differences in vision and proprioception in a lower limb interceptive task: The effects of skill level and practice. Research Quarterly for Exercise and Sport. 2002;1;73(4): 386-95. [DOI:10.1080/02701367.2002.10609038]
40. Nagy E, Toth K, Janositz G, Kovacs G, Feher-Kiss A, Angyan L, et al. Postural control in athletes participating in an ironman triathlon. European journal of applied physiology. 2004; 92(4): 407-13. [DOI:10.1007/s00421-004-1157-7]XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 10، شماره 1 - ( زمستان 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها