:: دوره 12، شماره 1 - ( زمستان 1402 ) ::
دوره 12 شماره 1 صفحات 12-1 برگشت به فهرست نسخه ها
تدوین مدل مفهومی ارتباط سرشت‌های عاطفی و هیجانی با رفتار پرخوری نوجوانان با توجه به نقش راهبردهای تنظیم هیجان
پریسا مرادی کلارده* ، محمد نریمانی ، سیف اله آقاجانی ، علیرضا مرادی کلارده
گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ، pari.moradi71@gmail.com
چکیده:   (573 مشاهده)
مقدمه: پرخوری به‌عنوان یک رفتار ناسازگارانه و روشی ناکارآمد برای تنظیم هیجان، با پیامدهای زیانباری در زمینه سلامت برای افراد همراه است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط سرشت‌های عاطفی و هیجانی با پرخوری با توجه به نقس واسطه‌ای تنظیم هیجان انجام شد. مواد و روش‌ها: طرح پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و از نوع مدل‌سازی بوده و جامعه آماری آن شامل تمامی دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهر رشت، ایران در سال تحصیلی 1402-1401 بودند که از میان آنها تعداد 368 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ سرشت‌های عاطفی و هیجانی، پرسشنامه تنظیم هیجان و مقیاس پرخوری استفاده شد و داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و مدل‌یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: مدل از برازش مناسبی برخوردار بوده و اثر مستقیم سرشت‌های عاطفی و هیجانی (0/93) بر پرخوری را تأیید نمود. همچنین نتایج حاصل از بررسی نقش میانجی تنظیم هیجان نیز نشان داد که تنظیم هیجان نقش میانجیگری معنی‌داری (0/75) در رابطه بین سرشت‌های عاطفی و هیجانی و پرخوری داشت (0/05>P). نتیجه‌گیری: فراهم آوردن مداخلات پیشگیرانه با محوریت تنظیم هیجان و مطابق با ویژگی‌های خلقی و سرشتی برای دانش‌آموزان می‌تواند رفتارهای پرخوری و پیامدهای ناخوشایند آن کاهش دهد.
 
واژه‌های کلیدی:  سرشت‌، پرخوری، تنظیم هیجان
متن کامل [PDF 1156 kb]   (196 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی
فهرست منابع
1. Tal-Saban M, Zaguri-Vittenberg S. Adolescents and resilience: factors contributing to health-related quality of life during the COVID-19 pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022 ;19: 3157. [DOI:10.3390/ijerph19063157]
2. Norris SA, Frongillo EA, Black MM, Dong Y, Fall C, Lampl M, et al. Nutrition in adolescent growth and development. The Lancet. 2022; 399:172-84. [DOI:10.1016/S0140-6736(21)01590-7]
3. Favieri F, Marini A, Casagrande M. Emotional regulation and overeating behaviors in children and adolescents: a systematic review. Behavioral Sciences. 2021; 11:11. [DOI:10.3390/bs11010011]
4. Selby EA, Anestis MD, Joiner TE. Understanding the relationship between emotional and behavioral dysregulation: Emotional cascades. Behaviour research and therapy. 2008; 46:593-611. [DOI:10.1016/j.brat.2008.02.002]
5. Sharpe BM, Simms LJ, Wright AG. Impulsivity, affect, and stress in daily life: Examining a cascade model of urgency. Journal of Personality Disorders. 2021; 35:494-512. [DOI:10.1521/pedi_2020_34_465]
6. Marzola E, Fassino S, Amianto F, Abbate-Daga G. Temperament and Eating Attitudes in an Adolescent Community Sample: A Brief Report. Advances in Psychiatry. 2014 . [DOI:10.1155/2014/749738]
7. Dakanalis A, Mentzelou M, Papadopoulou SK, Papandreou D, Spanoudaki M, Vasios GK, et al. The association of emotional eating with overweight/obesity, depression, anxiety/stress, and dietary patterns: a review of the current clinical evidence. Nutrients. 2023; 15:1173. [DOI:10.3390/nu15051173]
8. Claes L, Fernández-Aranda F, Jimenez-Murcia S, Botella C, Casanueva FF, De la Torre R, et al. Co-occurrence of non-suicidal self-injury and impulsivity in extreme weight conditions. Personality and Individual Differences. 2013; 54:137-40. [DOI:10.1016/j.paid.2012.07.035]
9. Galmiche M, Déchelotte P, Lambert G, Tavolacci MP. Prevalence of eating disorders over the 2000-2018 period: a systematic literature review. The American journal of clinical nutrition. 2019; 109:1402-13. [DOI:10.1093/ajcn/nqy342]
10. World Health Organization. Obesity and Overweight. Growth Reference 5-19 Years. Available online: https://www.who.int/ news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight. 2020.
11. Favieri F, Forte G, Casagrande M. The executive functions in overweight and obesity: A systematic review of neuropsychological cross-sectional and longitudinal studies. Frontiers in psychology. 2019; 20; 10:2126. [DOI:10.3389/fpsyg.2019.02126]
12. World Health Organization. Global Action Plan for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases (2013-2020); WHO: Geneva, Switzerland, 2013.
13. Dingemans A, Danner U, Parks M. Emotion regulation in binge eating disorder: A review. Nutrients. 2017;9: 1274. [DOI:10.3390/nu9111274]
14. Rotella F, Mannucci E, Gemignani S, Lazzeretti L, Fioravanti G, Ricca V. Emotional eating and temperamental traits in eating disorders: A dimensional approach. Psychiatry research. 2018; 264:1-8. [DOI:10.1016/j.psychres.2018.03.066]
15. Santens E, Dom G, Dierckx E, Claes L. Reactive and Regulative Temperament in Relation to Clinical Symptomatology and Personality Disorders in Patients with a Substance Use Disorder. Journal of Clinical Medicine. 2022; 11:591. [DOI:10.3390/jcm11030591]
16. Lara DR, Ottoni GL, Brunstein MG, Frozi J, de Carvalho HW, Bisol LW. Development and validity data of the Brazilian Internet Study on Temperament and Psychopathology (BRAINSTEP). Journal of Affective Disorders. 2012; 141:390-8. [DOI:10.1016/j.jad.2012.03.011]
17. Jones R, Eggers K, Zengin-Bolatkale H. Temperamental and emotional processes. InStuttering and related disorders of fluency (4th Ed.) 2022 (pp. 78-91). Thieme Medical Publishers.
18. Infortuna C, Silvestro S, Crenshaw K, Muscatello MR, Bruno A, Zoccali RA, et al. Affective temperament traits and age-predicted recreational cannabis use in medical students: a cross-sectional study. International journal of environmental research and public health. 2020; 17:4836. [DOI:10.3390/ijerph17134836]
19. Beshrpour, Sajjad. Personality Psychology. 2021 (pp. 112-119). Mohaghegh Ardabili University Publishers. (Persian).
20. Buelens T, Luyckx K, Verschueren M, Schoevaerts K, Dierckx E, Depestele L, et al. Temperament and character traits of female eating disorder patients with (out) non-suicidal self-injury. Journal of clinical medicine. 2020; 9:1207. [DOI:10.3390/jcm9041207]
21. Ohrt TK, Perez M, Liew J, Hernández JC, Yu KY. The influence of temperament on stress‐induced emotional eating in children. Obesity Science & Practice. 2020; 6:524-34. [DOI:10.1002/osp4.439]
22. Ciberti A, Cavalletti M, Palagini L, Mariani MG, Dell'Osso L, Mauri M, et al. Decision-Making, impulsiveness and temperamental traits in eating disorders. Clinical Neuropsychiatry. 2020; 17:199.
23. Yamamoto T, Sakurai K, Watanabe M, Sakuma I, Kanahara N, Shiina A, et al. Cyclothymic temperament is associated with poor medication adherence and disordered eating in type 2 diabetes patients: a case-control study. Diabetes Therapy. 2021; 12:2611-24. [DOI:10.1007/s13300-021-01121-y]
24. Gross JJ, John OP. Individual differences in two emotion regulation processes: implications for affect, relationships, and well-being. Journal of personality and social psychology. 2003 ;85 :348. [DOI:10.1037/0022-3514.85.2.348]
25. Silvers JA. Adolescence as a pivotal period for emotion regulation development. Current opinion in psychology. 2022; 44:258-63. [DOI:10.1016/j.copsyc.2021.09.023]
26. Weiss NH, Kiefer R, Goncharenko S, Raudales AM, Forkus SR, Schick MR, et al. Emotion regulation and substance use: a meta-analysis. Drug and alcohol dependence. 2022; 230:109131 [DOI:10.1016/j.drugalcdep.2021.109131]
27. Stellern J, Xiao KB, Grennell E, Sanches M, Gowin JL, Sloan ME. Emotion regulation in substance use disorders: A systematic review and meta‐analysis. Addiction. 2023; 118:30-47. [DOI:10.1111/add.16001]
28. Vieira AI, Moreira CS, Rodrigues TF, Brandão I, Timóteo S, Nunes P, et al. Nonsuicidal self‐injury, difficulties in emotion regulation, negative urgency, and childhood invalidation: A study with outpatients with eating disorders. Journal of clinical psychology. 2021; 77:607-28. [DOI:10.1002/jclp.23038]
29. Cardi V, Leppanen J, Treasure J. The effects of negative and positive mood induction on eating behaviour: A meta-analysis of laboratory studies in the healthy population and eating and weight disorders. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 2015; 57:299-309. [DOI:10.1016/j.neubiorev.2015.08.011]
30. Walenda A, Bogusz K, Kopera M, Jakubczyk A, Wojnar M, Kucharska K. Emotion regulation in binge eating disorder. Psychiatria Polska. 202; 55:1433-48. [DOI:10.12740/PP/OnlineFirst/122212]
31. Kittel R, Brauhardt A, Hilbert A. Cognitive and emotional functioning in binge‐eating disorder: A systematic review. International Journal of Eating Disorders. 2015; 48:535-54. [DOI:10.1002/eat.22419]
32. Ebrahimi Ehteram, Mohammadi Shir Mahalle Fatemeh, Habibi Mojtaba, Mardani Hamuleh Marjan. The Role of Emotional Eating in the Living Experiences of Young Obese Iranian Women: A Hermeneutic Phenomenological Study. Psychiatric Nursing. 2021; 9: 24-38(Persian).
33. Carvalho HW, Cogo-Moreira H, Jansen K, Souza L, Branco J, Silva R, Lara DR. The latent structure and reliability of the emotional trait section of the Affective and Emotional Composite Temperament Scale (AFECTS). Archives of Clinical Psychiatry (São Paulo). 2020;47:25-9. [DOI:10.1590/0101-60830000000225]
34. Chalabianlou, Gholamreza, Abdi, Reza, Rasulzadeh, Mahnaz, Sheikh, Saeeda. Examining the psychometric properties of the combined affective and emotional nature scale (AFECT) in students. New Psychological Research Quarterly, 2015; 11: 51-71. (Persian).
35. Qasimpour, Abdullah; Ilbigi, Reza and Shahnaz, Hassanzadeh. Psychometric characteristics of Gross and John emotion regulation questionnaire in an Iranian sample. The 6th Student Mental Health Conference, Guilan University, 2011; 722-24. (Persian).
36. Gormally JI, Black S, Daston S, Rardin D. The assessment of binge eating severity among obese persons. Addictive behaviors. 1982; 7:47-55. [DOI:10.1016/0306-4603(82)90024-7]
37. Moloudi Reza, Dezhkam Mahmoud, Mutabi Fereshte, Omidre Nasrin. Comparison of primary maladaptive schemas in obese individuals with binge eating disorder and without binge eating disorder. Journal of Behavioral Sciences 2010; 4:109-14.
38. Fornell, C., & Larcker, D. F. Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics. 1981. [DOI:10.2307/3150980]
39. Villano I, Ilardi CR, Arena S, Scuotto C, Gleijeses MG, Messina G, et al. Obese subjects without eating disorders experience binge episodes also independently of emotional eating and personality traits among university students of southern Italy. Brain Sciences. 2021; 11:1145. [DOI:10.3390/brainsci11091145]
40. Tauriello S, Moding K, Aronoff N, Kubiniec E, Anzman-Frasca S. Examining links between child temperament and feeding, eating, and weight outcomes: An updated systematic review of the literature. Eating Behaviors. 2023; 9:101739. [DOI:10.1016/j.eatbeh.2023.101739]
41. Stifter CA, Moding KJ. Temperament in obesity-related research: Concepts, challenges, and considerations for future research. Appetite. 2019; 141:104308. [DOI:10.1016/j.appet.2019.05.039]
42. Marzola E, Abbate-Daga G, Scumaci E, Ponzo V, Goitre I, Pellegrini M, et al. In patients with obesity, are affective temperaments associated with attrition? An evaluation during and before the SARS-CoV-2 Pandemic. Journal of Clinical Medicine. 2022 ; 11:862. [DOI:10.3390/jcm11030862]
43. Zhou Z, SooHoo M, Zhou Q, Perez M, Liew J. Temperament as risk and protective factors in obesogenic eating: relations among parent temperament, child temperament, and child food preference and eating. The Journal of Genetic Psychology. 2019 ;180:75-9. [DOI:10.1080/00221325.2019.1575180]
44. Schaumberg K, Brosof LC, Lloyd EC, Yilmaz Z, Bulik CM, Zerwas SC, et al. Prospective associations between childhood neuropsychological profiles and adolescent eating disorders. European Eating Disorders Review. 2020; 28:156-69. [DOI:10.1002/erv.2721]
45. Scumaci E, Marzola E, Abbate-Daga G, Pellegrini M, Ponzo V, Goitre I, et al. Affective temperaments and obesity: Is there an association with binge eating episodes and multiple weight cycling? Journal of Affective Disorders. 2021; 295:967-73. [DOI:10.1016/j.jad.2021.08.105]
46. Lesiewska N, Kamińska A, Junik R, Michalewicz M, Myszkowski B, Borkowska A, et al. Affective temperament and glycemic control-the psychological aspect of obesity and diabetes mellitus. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity. 2021: 4981-91. [DOI:10.2147/DMSO.S342185]
47. Lotfi, Mozhgan, Amini, Mehdi. The role of temperament and personality traits in predicting the emotion regulation ability of patients with emotional disorders. Military medicine, 2022; 21: 490-498. (Persian)
48. Gulnoza R, Mushtariy R, Makhliyo S. The Physiological Basis Of Temperament: Unraveling The Complexities Of Human Nature. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. 2023; 2:243-7.
49. Goetz M, Novak T, Viktorinova M, Ptacek R, Mohaplova M, Sebela A. Neuropsychological functioning and temperament traits in a Czech sample of children and adolescents at familial risk of bipolar disorder. Frontiers in Psychiatry. 2019;10:198. [DOI:10.3389/fpsyt.2019.00198]
50. Vogel AC, Brotman MA, Roy AK, Perlman SB. Defining Positive Emotion Dysregulation: Integrating Temperamental and Clinical Perspectives. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2023; 62:297-305. [DOI:10.1016/j.jaac.2022.06.019]
51. MacNeill LA, Pérez‐Edgar K. Temperament and emotion. The encyclopedia of child and adolescent development. 2019; 20:1-2. [DOI:10.1002/9781119171492.wecad180]
52. Lucas I, Miranda-Olivos R, Testa G, Granero R, Sánchez I, Sánchez-González J, et al. Neuropsychological learning deficits as predictors of treatment outcome in patients with eating disorders. Nutrients. 2021; 13:2145. [DOI:10.3390/nu13072145]
53. Gracia DF, Lara DR, de Lima Ottoni G, de Araújo RM. Analysis of association between temperament and psychological symptoms using the Affective and Emotional Composite Temperament (AFECT) model: An internet-based survey. Journal of Affective Disorders. 2020; 264:446-54. [DOI:10.1016/j.jad.2019.11.073]
54. Rothbart, M. K., and Bates, J. E. "Temperament," in Handbook of Child Psychology: Social, Emotional, and Personality Development. 6th Edn. W. Damon, R. Lerner and N. Eisenberg (New York: Wiley) 2006.
55. Gagne JR, Barker K, Chang CN, Nwadinobi OK, Kwok OM. A multi-theoretical and multi-method family study approach to preschool inhibitory control: links to working memory, Receptive vocabulary, behavioral maladjustment, and parent mental health in the context of temperament and executive functioning perspectives. Frontiers in Psychology. 2021; 12:703606. [DOI:10.3389/fpsyg.2021.703606]
56. Diaz-Marsa M, Pemau A, De La Torre-Luque A, Vaz-Leal F, Rojo-Moreno L, Beato-Fernandez L, et al. Executive dysfunction in eating disorders: Relationship with clinical features. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. 2023; 120:110649. [DOI:10.1016/j.pnpbp.2022.110649]
57. Schäfer L, Hübner C, Carus T, Herbig B, Seyfried F, Kaiser S, et al. Pre-and postbariatric subtypes and their predictive value for health-related outcomes measured 3 years after surgery. Obesity surgery. 2019; 29: 230-8. [DOI:10.1007/s11695-018-3524-1]
58. Gunstad J, Sanborn V, Hawkins M. Cognitive dysfunction is a risk factor for overeating and obesity. Am Psychol. 2020; 75:219-34. [DOI:10.1037/amp0000585]XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 12، شماره 1 - ( زمستان 1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها