Journal archive for Google Scholar Robot!

The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam

مجله علوم اعصاب شفای خاتمVolume 7, Number 2 (2019-4)


The Importance of Theatre Therapy (Psychodrama) In the Treatment of Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorder
اهمیت تئاتردرمانی (سایکودراما) در درمان کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Serotonin and Dopamine Neurotransmitters in Obsessive-Compulsive Disorder
نقش ناقلین عصبی سروتونین و دوپامین در اختلال وسواس فکری –عملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hypothermia and Stroke: Pros and Cons
هایپوترمی و سکته مغزی: مزایا و معایب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Extracellular Matrix in Myelination and Oligodendrogenesis of the Central Nervous System
نقش ماتریکس خارج سلولی در میلین‌سازی و الیگودندروژنز سیستم اعصاب مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Learning in Performance of Shahroud University of Medical Sciences Hospitals by Using European Foundation for Quality Management Criteria in Setting Balanced Scorecard Indicators
نقش یادگیری در ارزیابی عملکرد بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با به کارگیری معیارهای EFQM در تنظیم شاخص‌های BSC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of the Mediator of Attachment Styles in the Relationship between Personality Traits and Fetishism
نقش میانجی سبک‌های دلبستگی در رابطه بین صفات شخصیت و یادگارخواهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Functional Synchronization of Alpha Waves in Divergent and Convergent Thinking
نقش کارکردی همگام‌‌سازی فعالیت امواج آلفا در تفکر واگرا و همگرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Interrelationship between Job Stress with the Immune System and Functional Memory of Women Working in Diagnostic Laboratories
رابطه بین استرس شغلی با سیستم ایمنی و حافظه عملکردی زنان شاغل در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Psychometric Properties of Misophonia Questionnaire
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه صدا بیزاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Transcranial Direct Current Stmulation on the Response Inhibition in Patient with Obsessive Compulsive Disorder
اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای بر بازداری پاسخ در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری -عملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2019-1)


Gut Microbiota: An Effective Factor in the Human Brain and Behavior
میکروبیوتای روده: عاملی مؤثر بر مغز و رفتار انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Aptamers in the Treatment of Glioblastoma Multiform
نقش آپتامرها در درمان گلیوبلاستوم مولتی‌فرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hepatic Encephalopathy: Pathogenesis and Treatment Strategies
انسفالوپاتی کبدی: بیماریزایی و راهکارهای درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on the Structural and Metabolic Biomarkers in Migraine
مروری برنشانگرهای زیستی ساختاری و متابولیتی در میگرن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Acceptance and Commitment Training on Quality of Life and Resilience of Nurses
تأثیر آموزش پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و تاب‌آوری پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Seizure During Pregnancy on Pentylenetetrazol-Induced Seizure-Like Behavior and Serum GDNF Levels in Adult Male Mice Offspring
تأثیر تشنج در دوران بارداری بر رفتار تشنجی القاشده با پنتیلن تتراوزل و سطوح سرمی GDNF در زاده‌های نر بزرگسال موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Self-Efficacy and Resilience in Nurses' Quality of Life
نقش خودکارآمدی و تاب‌آوری در کیفیت زندگی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Disruption of the Brain Resting State Networks in Parkinsonism
اختلالات شبکه استراحت مغز در بیماران پارکینسونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric Features of the Big-Five Personality Questionnaire for Children and Adolescence in Mashhad
ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامۀ پنج عاملی بزرگ شخصیت برای کودکان و نوجوانان در مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Regular and Irregular Deep Brain Stimulation on the Basal Ganglia Dynamics: A Computational Approach
اثرات تحریک عمیق مغزی منظم و نامنظم روی دینامیک عقده‌های قاعده‌ای: یک رویکرد محاسباتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 4 (2018-10)


Autism Spectrum Disorder from Diagnosis to Treatment
اختلال طیف اتیسم از تشخیص تا درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Semaphorins and their Receptors in the Immune System and their Relation to Multiple Sclerosis
نقش سمافورین‌ها و گیرنده‌هایشان در سیستم ایمنی و ارتباط آن‌ها با بیماری مالتیپل اسکلروز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neurotransmitters Play as a Key Role in Adult Neurogenesis
نوروترانسمیترها نقشی کلیدی در نورون‌زایی بالغین ایفاء می‌کنند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validity and Reliability Examination of the Persian Version of the Iowa Satisfaction with Anesthesia Scale: The Result of Patient Satisfaction with Pain
بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی سنجش رضایتمندی بیماران از مراقبت های بیهوشی Iowa: نتیجه رضایتمندی بیماران با درد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Caloric Restriction and Treadmill Exercise on Reserpine-Induced Catalepsy in a Rat Model of Parkinson's Disease
اثر محدودیت کالری و ورزش تردمیل بر کاتالپسی ناشی از رزرپین در مدل موش صحرایی بیماری پارکینسون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Two Different Physical Activity Organizing Methods on the Executive Functions of the Children with Developmental Coordination Disorder
تأثیر دو شیوۀ مختلف سازماندهی تمرین جسمانی بر کارکردهای اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Iron on the Neuronal Degeneration of the L4 Dorsal Root Ganglion in an Animal Model of Sciatic Nerve Transection
اثرات آهن بر دژنراسیون نورونی گانگلیون ریشۀ خلفی L4 در مدل حیوانی قطع عصب سیاتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Cytotoxic and Apoptogenic Effects of Terminalia Chebula Hydro-Alcoholic Extract on Glioblastoma Cell Line
بررسی اثرات سایتوتوکسیک و آپوپتوژنیک عصاره هیدروالکلی هلیله کابلی بر روی رده سلولی گلیوبلاستوما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Gallic Acid on Motor Learning and Cerebellar Level of Brain Derived Neurotrophic Factor in a Rat Model of Autism
اثر گالیک اسید بر یادگیری حرکتی و سطح فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز در مخچه موش‌های صحرایی مدل اوتیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Axon Guidance Proteins: A Novel Target Point for Temporal Lobe Epilepsy
پروتئین‌های هدایت آکسونی: هدف درمانی جدید برای صرع لوب گیجگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (2018-7)


Effects of Methamphetamine Toxicity on the Nervous System
اثرات سمّیت متامفتامین بر سیستم عصبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Motor Control Theories: Providing an Integrated Structural Model Based on Common Concepts
نظریه‌های کنترل حرکتی: ارائه یک مدل ساختاری یکپارچه بر اساس مفاهیم مشترک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Proteinase-Activated Receptors in The Nervous System: Physiological and Pathological Aspects
گیرنده‌های فعال شونده با پروتئیناز در سیستم عصبی، جنبه‌های فیزیولوژی و پاتولوژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cell Therapy: A Therapeutic Option for Multiple Sclerosis
سلول درمانی: یک راهکار درمانی برای مالتیپل اسکلروز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Meaning of life on the Relationship between Attitude toward Substance Abuse and Depression
تأثیر معنای زندگی در رابطه بین نگرش نسبت به مصرف مواد مخدر و افسردگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Aerobic Training During Pregnancy on Seizure-Induced Depression- in Mouse
تأثیر تمرین هوازی در دوران بارداری بر میزان افسردگی القا شده ناشی از تشنج در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Neurocognitive and Emotional Functions in Addicts Treated with Methadone and Buprenorphine
ارزیابی کارکردهای عصب‌شناختی و هیجانی در معتادان تحت درمان با متادون و بوپرنورفین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Human Herpes Virus Type 6 and Varicella Zoster Virus in the Urine of Patients with Multiple Sclerosis in Kerman Province, Iran
شناسایی هرپس ویروس انسانی تیپ 6 و ویروس واریسلا –زوستر در ادرار بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز در استان کرمان، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Psychodrama based on Unity-oriented Therapeutic Approach on Resilience of Patients with Multiple Sclerosis
اثربخشی روان ‌نمایشگری مبتنی بر رویکرد وحدت‌‌مدار بر تاب‌‌‌آوری بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Hemodynamic Response Function in the Brain and Brain Tumors: Comparison of Inverse Logistic and Canonical Hemodynamic Response Function Models
برآورد تابع پاسخ همودینامیک در مغز و تومورهای مغزی: مقایسه مدل‌های لجستیک معکوس و تابع پاسخ همودینامیک کانونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (2018-7)


Design and Explanation of Medical Error Control Model: A Case Study in Hospitals Affiliated to Social Security Organization of Khuzestan Province
طراحی و تبیین مدل کنترل خطای پزشکی: مورد مطالعه در بیمارستان‌های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P15: Astrocyte Dysfunction in Epilepsy
P15: Astrocyte Dysfunction in Epilepsy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P14: Mitochondria as a Target for Drug Therapy in Epilepsy
P14: Mitochondria as a Target for Drug Therapy in Epilepsy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P13: Aquaporins Function as a Novel Therapeutic Strategy for a Variety of Cerebral Disorders
P13: Aquaporins Function as a Novel Therapeutic Strategy for a Variety of Cerebral Disorders
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P12: Mitochondrial Dysfunction and Oxidative Stress in Epilepsy
P12: Mitochondrial Dysfunction and Oxidative Stress in Epilepsy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P11: The Role of Aquaporin-4Receotors in Mesial Temporal Epilepsy
P11: The Role of Aquaporin-4Receotors in Mesial Temporal Epilepsy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P10: Seizure and Cerebral Palsy in Children
P10: Seizure and Cerebral Palsy in Children
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P9: Isolation and Culture of Adult Microglia Cells Derived from Epileptic Human Brain Tissue
P9: Isolation and Culture of Adult Microglia Cells Derived from Epileptic Human Brain Tissue
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P8: Temporal Lobe Epilepsy and Mitochondrial Dysfunction
P8: Temporal Lobe Epilepsy and Mitochondrial Dysfunction
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P7: The Role of Aquaporins in Synaptic Plasticity and Epilepsy
P7: The Role of Aquaporins in Synaptic Plasticity and Epilepsy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P6: The Connection Between Epilepsy and Depression
P6: The Connection Between Epilepsy and Depression
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P5: Evaluating Executive Functions in Patients with Juvenile Myoclonic Epilepsy Using Frontal Assessment Battery
P5: Evaluating Executive Functions in Patients with Juvenile Myoclonic Epilepsy Using Frontal Assessment Battery
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P4: The Role of Occupational Therapy on Improvement of Skills in Children with Epilepsy
P4: The Role of Occupational Therapy on Improvement of Skills in Children with Epilepsy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P3: Review of Neurofeedback in Epilepsy
P3: Review of Neurofeedback in Epilepsy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P2: Bumetanide as an Effective Adjunct Therapy in Intractable Epilepsy
P2: Bumetanide as an Effective Adjunct Therapy in Intractable Epilepsy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P1: Invasive Recording and Nursing Care
P1: Invasive Recording and Nursing Care
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

W3: Challenges in Nursing Care of Epileptic Patients
W3: Challenges in Nursing Care of Epileptic Patients
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

W2: Psychodrama in Adults and Adolescents with Epilepsy
W2: Psychodrama in Adults and Adolescents with Epilepsy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

W1: Seizure Semiology of Focal Epilepsies in Infants
W1: Seizure Semiology of Focal Epilepsies in Infants
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O24: Human Neural Stem/Progenitor Cells Derived from Epileptic Human Brain in a Self-Assembling Peptide Nanoscaffold Improve Traumatic Brain Injury in Rats
O24: Human Neural Stem/Progenitor Cells Derived from Epileptic Human Brain in a Self-Assembling Peptide Nanoscaffold Improve Traumatic Brain Injury in Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O23: Differentiation of Human Neural Stem-Like Cells Derived from Epileptic Amygdala Tissue into Motor Neurons
O23: Differentiation of Human Neural Stem-Like Cells Derived from Epileptic Amygdala Tissue into Motor Neurons
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O22: Approach to Syndromic Epilepsy
O22: Approach to Syndromic Epilepsy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O21: Update and Future Directions in Poststroke Epilepsy
O21: Update and Future Directions in Poststroke Epilepsy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O20: Biomarkers for Epilepsy
O20: Biomarkers for Epilepsy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O19: Cellular Injury and Various Receptor Expression in the Epileptic Human Amygdala
O19: Cellular Injury and Various Receptor Expression in the Epileptic Human Amygdala
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O18: Vague Nerve Stimulation
O18: Vague Nerve Stimulation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O17: Potential Benefits of Surgical Intervention in Epilepsy
O17: Potential Benefits of Surgical Intervention in Epilepsy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O16: Surgical Treatment of Epilepsies: What has Changed over the last 25 Years?
O16: Surgical Treatment of Epilepsies: What Has Changed over the last 25 Years?
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O15: Lateralizing and Localizing Findings in Focal Epilepsies
O15: Lateralizing and Localizing Findings in Focal Epilepsies
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O14: Epilepsy Surgery in the Pediatric Age
O14: Epilepsy Surgery in the Pediatric Age
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O13: Common Pitfalls in Pediatric Long-Term Video-EEG Monitoring
O13: Common Pitfalls in Pediatric Long-Term Video-EEG Monitoring
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O12: Presurgical Evaluation in Pediatric Epilepsy Surgery
O12: Presurgical Evaluation in Pediatric Epilepsy Surgery
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O11: Juvenile Myoclonic Epilepsy as A Spectrum Disorder
O11: Juvenile Myoclonic Epilepsy as A Spectrum Disorder
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O10: Psychic and Cognitive Presentations in Patients with Epilepsy
O10: Psychic and Cognitive Presentations in Patients with Epilepsy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O9: Management of MRI-Negative Epilepsy
O9: Management of MRI-Negative Epilepsy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O8: Imaging in Children with Epilepsies
O8: Imaging in Children with Epilepsies
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O7: Epilepsy and Imaging (Outpatient and Presurgery)
(O7: Epilepsy and Imaging (Outpatient and Presurgery
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O6: Role of Neuroimaging in Epilepsy
O6: Role of Neuroimaging in Epilepsy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O5: Frontal Lobe Epilepsy
O5: Frontal Lobe Epilepsy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O4: Decision Making in Adult Epilepsy Surgery
O4: Decision Making in Adult Epilepsy Surgery
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O3: Epilepsy and the Sensory Systems
O3: Epilepsy and the Sensory Systems
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O2: Epilepsy Lifetime Prevalence in Iran: A Population-Based National Study Survey
O2: Epilepsy Lifetime Prevalence in Iran: A Population-Based National Study Survey
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O1: Overview of Surgical Treatment for Epilepsy
O1: Overview of Surgical Treatment for Epilepsy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Abstract book of the 6th International Epilepsy Symposium
Abstract book of the 6th International Epilepsy Symposium
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2018-4)


Structural and Metabolic Biomarkers in Multiple Sclerosis
نشانگرهای زیستی ساختاری و متابولیتی در مالتیپل اسکلروز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Dysfunction in the Neural Systems Underlying Social Perception, Action Observation and Theory of Mind in Autism Spectrum Disorders
بررسی اختلال در سیستم‌های عصبی اساسی ادراک اجتماعی، مشاهده عمل و نظریه ذهن در اختلالات طیف اوتیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Electrophysiological Correlates of Listening to the Recitation of Quran
همبسته‌های الکتروفیزیولوژیک شنیدن تلاوت قرآن کریم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Neurocognitive Executive Functioning in the Musicians and Non-Musicians
ارزیابی کارکردهای عصب شناختی اجرایی در افراد نوازنده و غیر نوازنده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Borderline Personality and Alexithymia among Female College Students with Interpersonal Problems
اختلال شخصیت مرزی و ناگویی هیجانی در میان دختران دانشجوی دارای مشکلات بین فردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Time Course of Visual Processing on Different Levels of Object Categorization with the Same Stimulus: A Behavioral Study
بررسی زمان پردازش بینایی در سطوح مختلف دسته‌بندی اشیاء با محرک‌های یکسان: یک مطالعه رفتاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aerobic Exercise on Neural Networks of Attention and Working Memory
تأثیر ورزش هوازی بر شبکه‌های عصبی توجه و حافظۀ کاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Migraine and Tension Type Headaches among the Medical Staffs in Sina Hospital, Tehran, Iran
انواع سردردهای تنشی و میگرنی میان کارکنان پزشکی در بیمارستان سینا، تهران، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Motor Electroneuromyography Parameters in Patients with Short- and Long-Term Diabetes
بررسی شاخص‌های الکترونورومیوگرافی حرکتی در بیماران مبتلا به دیابت کوتاه‌مدت و بلندمدت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Midbrain Phasic Dopamine Signal Manipulation on Cognitive Control Deficit
تأثیر دستکاری سیگنال دوپامین فازیک میان مغز روی نقص کنترل شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2018-4)


P189: The Role of Periodontitis in Alzheimer Pathogenesis
P189: The Role of Periodontitis in Alzheimer Pathogenesis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P188: The Role of Cryotherapy in Progression of Brain Stroke
P188: The Role of Cryotherapy in Progression of Brain Stroke
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P187: Dose-Dependent Delay of Wallerian Degeneration Induced by Dexamethasone after Sciatic Nerve Transection in Rat
P187: Dose-Dependent Delay of Wallerian Degeneration Induced by Dexamethasone after Sciatic Nerve Transection in Rat
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P186: Efeect of Morphine State-Dependent Memory on Pentylenetetrazole in the Rat
P186: Efeect of Morphine State-Dependent Memory on Pentylenetetrazole in the Rat
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P185: Survey Effect of Histamine on Microglia in Neurodegenerative Diseases
P185: Survey Effect of Histamine on Microglia in Neurodegenerative Diseases
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P184: Combination of Herbal Medicine and Nanomedicine: a Novel Therapeutic Target for Neurodegenerative Diseases
P184: Combination of Herbal Medicine and Nanomedicine: a Novel Therapeutic Target for Neurodegenerative Diseases
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P183: Key Function of Complement System in Interactions between Pain and Nociceptors, C5a, and C3a
P183: Key Function of Complement System in Interactions between Pain and Nociceptors, C5a, and C3a
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P182: Legal Issues Related to Nervous System Inflammation
P182: Legal Issues Related to Nervous System Inflammation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P181: Effect of Aquatic Therapy on Improvement of Patients with Parkinson Disease: A Systematic Review
P181: Effect of Aquatic Therapy on Improvement of Patients with Parkinson Disease: A Systematic Review
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P180: The Effect of Complementary Medicine on Treatment and Prevention of MS Illness in Animal Model
P180: The Effect of Complementary Medicine on Treatment and Prevention of MS Illness in Animal Model
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P179: The Effect of Sports Exercises for Eight Weeks on the Rate of Fatigue and the Quality of Life in Patients with Multiple Sclerosis
P179: The Effect of Sports Exercises for Eight Weeks on the Rate of Fatigue and the Quality of Life in Patients with Multiple Sclerosis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P178: Can Human T-Lymphotropic Virus Proviral Load Predict the Severity of Clinical Features in HAM/TSP Patients?
P178: Can Human T-Lymphotropic Virus Proviral Load Predict the Severity of Clinical Features in HAM/TSP Patients?
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P177: The Human Microbiome and PTSD, the Mechanisms of Interaction-A Narrative Review
P177: The Human Microbiome and PTSD, the Mechanisms of Interaction-A Narrative Review
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P176: Neurological Diseases: Causes, Symptoms and Treatments
P176: Neurological Diseases: Causes, Symptoms and Treatments
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P175: Neonatal Homocysteine Administration Induces Cerebellar Toxicity Via Oxidative Stress in Rats
P175: Neonatal Homocysteine Administration Induces Cerebellar Toxicity Via Oxidative Stress in Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P174: Expression of Cannabinoid Receptor 1 (CB1) in Animal Model of Multiple Sclerosis (EAE) Treated with Hemp Seed Oil
P174: Expression of Cannabinoid Receptor 1 (CB1) in Animal Model of Multiple Sclerosis (EAE) Treated with Hemp Seed Oil
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P173: LPS Preconditioning Declines Oncogenic Factors and Inflammatory Responses in PC12 Cells
P173: LPS Preconditioning Declines Oncogenic Factors and Inflammatory Responses in PC12 Cells
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P172: Study the Effect of Carbamazepine During the Epileptogenesis by Dorsal Hippocampal Kindling on Balance and Locomotor Activity in Adult Male Rats
P172: Study the Effect of Carbamazepine During the Epileptogenesis by Dorsal Hippocampal Kindling on Balance and Locomotor Activity in Adult Male Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P171: Microglia Cell, Major Player in the Central Nervous System Inflammation
P171: Microglia Cell, Major Player in the Central Nervous System Inflammation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P170: The Role of Th1 Lymphocytes in The Pathogenesis of Multiple Sclerosis (MS)
P170: The Role of Th1 Lymphocytes in The Pathogenesis of Multiple Sclerosis (MS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P169: The Role of Lymphocytes in Spinal Cord Injury and Pain; T Helper Cells (TH1 and TH2 Cells)
P169: The Role of Lymphocytes in Spinal Cord Injury and Pain; T Helper Cells (TH1 and TH2 Cells)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P168: Delayed Imatinib Treatment for Spinal Cord Damage; Role of Serum Biomarkers and Recovery
P168: Delayed Imatinib Treatment for Spinal Cord Damage; Role of Serum Biomarkers and Recovery
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P167: Key Role of Inflammation in Central Nervous System Damage and Disease; TNFα, IL-1
P167: Key Role of Inflammation in Central Nervous System Damage and Disease; TNFα, IL-1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P166: The Role of Interlukin-6 of Immune Cells in Neuronal Dysfunctions in the Autism Disease
P166: The Role of Interlukin-6 of Immune Cells in Neuronal Dysfunctions in the Autism Disease
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P165: Therapeutic Potentials of Stem-Cell-Based Therapy for Parkinson's Disease; Current Status of Human Endometrium-Derived Mesenchymal Stem Cells
P165: Therapeutic Potentials of Stem-Cell-Based Therapy for Parkinson's Disease; Current Status of Human Endometrium-Derived Mesenchymal Stem Cells
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P164: Adeno-Associated Viral Vectors in Duchenne Muscular Dystrophy
P164: Adeno-Associated Viral Vectors in Duchenne Muscular Dystrophy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P163: The Anti-Inflammatory Effects of Human Amniotic Membrane Epithelial Cells-Derived Condition Media
P163: The Anti-Inflammatory Effects of Human Amniotic Membrane Epithelial Cells-Derived Condition Media
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P162: Emerging Perspectives on Mtor-Associated Inflammation in Neurodegenerative Diseases
P162: Emerging Perspectives on Mtor-Associated Inflammation in Neurodegenerative Diseases
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P161: A Review of the Effect of Self-Care on the Quality of Life of Patients with Multiple Sclerosis
P161: A Review of the Effect of Self-Care on the Quality of Life of Patients with Multiple Sclerosis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P160: Effects of Cardiovascular Diseases on Cognitive Impairment in Elderlies
P160: Effects of Cardiovascular Diseases on Cognitive Impairment in Elderlies
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P159: New Findings in The Diagnosis of Autoimmune Diseases of the Nervous System
P159: New Findings in The Diagnosis of Autoimmune Diseases of the Nervous System
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P158: Targeting of Microglial M1/M2 Polarization Through Stem Cells Therapy as A Promising Candidate in Traumatic Brain Injury (TBI)
P158: Targeting of Microglial M1/M2 Polarization Through Stem Cells Therapy as A Promising Candidate in Traumatic Brain Injury (TBI)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P157: Periostin Recruits Tumor Associated Macrophages in Glioblastoma Multiform
P157: Periostin Recruits Tumor Associated Macrophages in Glioblastoma Multiform
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P156: Effect of Air Pollution on Alzheimer's Disease
P156: Effect of Air Pollution on Alzheimer's Disease
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P155: The Role of Vegan Diet in Epilepsy
P155: The Role of Vegan Diet in Epilepsy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P154: Role of Exosomes as Novel Biomarkers in Diagnosis and Prognosis of Glioblastoma
P154: Role of Exosomes as Novel Biomarkers in Diagnosis and Prognosis of Glioblastoma
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P153: Evaluating the Effect of Lactobacillus Acidophilus Probiotic Supplementation on Sensory-Motor Recovery After a Traumatic Brain Injury
P153: Evaluating the Effect of Lactobacillus Acidophilus Probiotic Supplementation on Sensory-Motor Recovery After a Traumatic Brain Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P152: Neurotoxicants and Mechanisms Neurodegenerative in Acrylamide
P152: Neurotoxicants and Mechanisms Neurodegenerative in Acrylamide
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P151: The Effects of Boswellia Serrate on Central Nervous System
P151: The Effects of Boswellia Serrate on Central Nervous System
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P150: The Effect of Periodontitis on Migraine Chronification
P150: The Effect of Periodontitis on Migraine Chronification
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P149: Statin and Vitamin D as a Prophylactic Medication for Migraine
P149: Statin and Vitamin D as a Prophylactic Medication for Migraine
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P148: Facial Nerve Paralysis Secondary to Odontogenic Infection
P148: Facial Nerve Paralysis Secondary to Odontogenic Infection
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P147: Postoperative Cognitive Dysfunction and Neuroinflammation Associated with Cardiac Surgery
P147: Postoperative Cognitive Dysfunction and Neuroinflammation Associated with Cardiac Surgery
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P146: Role of Essential Trace Elements in Parkinson’s Disease
P146: Role of Essential Trace Elements in Parkinson’s Disease
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P145: Vitamins Level Change in Spinal Cord Injury
P145: Vitamins Level Change in Spinal Cord Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P144: Therapeutic Application of Mesenchymal Stem Cells in Spinal Cord Injury Treatment
P144: Therapeutic Application of Mesenchymal Stem Cells in Spinal Cord Injury Treatment
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P143: The Neuroprotective Effect of Chloroquine in Animal Model of Traumatic Brain Injury
P143: The Neuroprotective Effect of Chloroquine in Animal Model of Traumatic Brain Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P142: Inflammation or Neurodegeneration: Which one has Remarkable Role in Multiple Sclerosis?
P142: Inflammation or Neurodegeneration: Which one has Remarkable Role in Multiple Sclerosis?
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P141: The Role of Microglia in Cortical Spreading Depression in Migraine
P141: The Role of Microglia in Cortical Spreading Depression in Migraine
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P140: The Roles of Micro RNA in Multiple Sclerosis Disease
P140: The Roles of Micro RNA in Multiple Sclerosis Disease
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P139: Effect of Paeonia Lactiflora Root Extract on Epilepsy
P139: Effect of Paeonia Lactiflora Root Extract on Epilepsy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P138: Effect of Exercise on Improvement of Patients with Multiple Sclerosis
P138: Effect of Exercise on Improvement of Patients with Multiple Sclerosis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P137: Stem Cell Therapy in Alzheimer’s Disease
P137: Stem Cell Therapy in Alzheimer’s Disease
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P136: The Role of Th1 Lymphocytes in the Pathogenesis of Multiple Sclerosis (MS)
P136: The Role of Th1 Lymphocytes in the Pathogenesis of Multiple Sclerosis (MS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P135: The Role of Amyloid Beta-Peptides and Tau Protein in Alzheimer's Disease
P135: The Role of Amyloid Beta-Peptides and Tau Protein in Alzheimer's Disease
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P134: Central Nervous System and Blood Biomarker in Stroke, CNS Bleeding, Epilepsy, and Traumatic CNS Injury; MicroRNAs
P134: Central Nervous System and Blood Biomarker in Stroke, CNS Bleeding, Epilepsy, and Traumatic CNS Injury; MicroRNAs
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P133: Targeting NF-Κb Signaling Pathway as Potential Therapeutic with Curcumin in Treatment of Multiple Sclerosis
P133: Targeting NF-Κb Signaling Pathway as Potential Therapeutic with Curcumin in Treatment of Multiple Sclerosis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P132: Efficacy of Crocin as Anti-Inflammatory Agent in Multiple Sclerosis Patients
P132: Efficacy of Crocin as Anti-Inflammatory Agent in Multiple Sclerosis Patients
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P131: Cannabidiol: A Promising Treatment for Intractable Epilepsy
P131: Cannabidiol: A Promising Treatment for Intractable Epilepsy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P130: The Role of Rho-Kinase (ROCK) in Microglia/Macrophage Polarization in Neuroinflammatory Diseases
P130: The Role of Rho-Kinase (ROCK) in Microglia/Macrophage Polarization in Neuroinflammatory Diseases
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P129: Use of Stem Cells to Regenerate Degenerative Optic Nerve
P129: Use of Stem Cells to Regenerate Degenerative Optic Nerve
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P128: Relationship of Childhood Brain Tumors and Hair Dye Usage During Pregnancy
P128: Relationship of Childhood Brain Tumors and Hair Dye Usage During Pregnancy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P127: The Role of Genes in ASD
P127: The Role of Genes in ASD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P126: Post-Traumatic Stress Disorder and Inflammation
P126: Post-Traumatic Stress Disorder and Inflammation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P125: An Overview of the Effect of Inflammation Induced by Temporal Epilepsy on the Hippocampus and Amygdala Based on Nerve iImaging
P125: An Overview of the Effect of Inflammation Induced by Temporal Epilepsy on the Hippocampus and Amygdala Based on Nerve iImaging
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P124: Listeriosis in Central Nervous System
P124: Listeriosis in Central Nervous System
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P123: Stimulating In Vivo Remyelination (IVR): A New Approach for Multiple Sclerosis Treatment
P123: Stimulating In Vivo Remyelination (IVR): A New Approach for Multiple Sclerosis Treatment
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P122: Small Molecules as Chemical and Pharmacological Tools for Neuroinflammatory Diseases Treatment (with Emphasis on Multiple Sclerosis)
P122: Small Molecules as Chemical and Pharmacological Tools for Neuroinflammatory Diseases Treatment (with Emphasis on Multiple Sclerosis)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P121: The Effect of Stress on Neuroinflammation in Multiple Sclerosis
P121: The Effect of Stress on Neuroinflammation in Multiple Sclerosis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P120: Efficacy and Safety of Dimethyl Fumarate Treatment in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis
P120: Efficacy and Safety of Dimethyl Fumarate Treatment in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P119: Animal Models of Epilepsy: The Impact of some Chemoconvalsants on Animal Models
P119: Animal Models of Epilepsy: The Impact of some Chemoconvalsants on Animal Models
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P118: Metformin; A Review to its Anti-Neuroinflammatory Properties
P118: Metformin; A Review to its Anti-Neuroinflammatory Properties
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P117: A Study of Prevalence of Primary Headaches in Patients with Multiple Sclerosis
P117: A Study of Prevalence of Primary Headaches in Patients with Multiple Sclerosis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P116: The Relationship between Spinal Cord Injury and Neuroinflammation and Treatment Methods
P116: The Relationship between Spinal Cord Injury and Neuroinflammation and Treatment Methods
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P115: A Novel High Tech Approach to Monitor the Pharmacotherapy of Alzheimer; a Narrative Review
P115: A Novel High Tech Approach to Monitor the Pharmacotherapy of Alzheimer; a Narrative Review
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P114: Rehabilitation for Inflammatory Disorder in the Brain
P114: Rehabilitation for Inflammatory Disorder in the Brain
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P113: Inflammation and its Role in Neurological Diseases with an Emphasis on MS
P113: Inflammation and its Role in Neurological Diseases with an Emphasis on MS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P112: Tumour Associated Macrophages and Vasculogenic Mimicry: A New Insight in Glioblastoma Treatment
P112: Tumour Associated Macrophages and Vasculogenic Mimicry: A New Insight in Glioblastoma Treatment
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P111: Effect of Human Neural Stem Cells on Neural Hyperactivity in Kindeling Rat Models
P111: Effect of Human Neural Stem Cells on Neural Hyperactivity in Kindeling Rat Models
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P110: Nitrous Oxide and Neuroinflammation
P110: Nitrous Oxide and Neuroinflammation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P109: Neuroinflammation and Forgotten Dimensions of Persian Medicine: from the Basic Concepts to Biopsychologic Interventions and Their Probable Mechanisms
P109: Neuroinflammation and Forgotten Dimensions of Persian Medicine: from the Basic Concepts to Biopsychologic Interventions and Their Probable Mechanisms
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P108: Microglia in Traumatic Brain Injury
P108: Microglia in Traumatic Brain Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P107: Using Nano Particles as a Novel Application for Alzheimer’s Disease; an Effective Endeavor for Drug Delivery
P107: Using Nano Particles as a Novel Application for Alzheimer’s Disease; an Effective Endeavor for Drug Delivery
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P106: Interleukin-1 Beta; A Forgotten Piece of MS Puzzle Target Therapy
P106: Interleukin-1 Beta; A Forgotten Piece of MS Puzzle Target Therapy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P105: Inhibition of Vasculogenic Mimicry in a Three-Dimensional Culture in Glioblastoma
P105: Inhibition of Vasculogenic Mimicry in a Three-Dimensional Culture in Glioblastoma
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P104: Obesity-Induced Neuroinflammation: Focus on Hypothalamic Inflammation
P104: Obesity-Induced Neuroinflammation: Focus on Hypothalamic Inflammation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P103: The Association between Antibasal Ganglia Antibodies of Streptococcal Infection and Neurological Conditions
P103: The Association between Antibasal Ganglia Antibodies of Streptococcal Infection and Neurological Conditions
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P102: The Association of the Anti-GAD Antibodies to the Neurological Conditions
P102: The Association of the Anti-GAD Antibodies to the Neurological Conditions
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P101: Neuroinflammation and Cognitive Dysfunction as a Side Effect of Abdominal Surgery
P101: Neuroinflammation and Cognitive Dysfunction as a Side Effect of Abdominal Surgery
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P100: A Review of Postoperative Cognitive Dysfunction and Neuroinflammation Processes Induced by Anaesthesia
P100: A Review of Postoperative Cognitive Dysfunction and Neuroinflammation Processes Induced by Anaesthesia
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P99: The Role of C- Reactive Protein in Obesity and Neuropathic Diseases
P99: The Role of C- Reactive Protein in Obesity and Neuropathic Diseases
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P98: Vitamin-D Deficiency as a Potential Risk Factor in Multiple Sclerosis
P98: Vitamin-D Deficiency as a Potential Risk Factor in Multiple Sclerosis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P97: Physical Exercise as an Effective Factor in Alzheimer Disease
P97: Physical Exercise as an Effective Factor in Alzheimer Disease
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P96: Progress in the Treatment of Alzheimer’s Disease by Gene Therapy
P96: Progress in the Treatment of Alzheimer’s Disease by Gene Therapy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P95: Targeting of Microglial M1/M2 Polarization through Stem Cells Therapy as a Promising Candidate in Traumatic Brain Injury (TBI)
P95: Targeting of Microglial M1/M2 Polarization through Stem Cells Therapy as a Promising Candidate in Traumatic Brain Injury (TBI)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P94: Nigella Sativa Attenuates Neuro-Inflammation by Alleviating Periodontitis
P94: Nigella Sativa Attenuates Neuro-Inflammation by Alleviating Periodontitis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P93: Coriandrum Sativum Prevents Neuro-Inflammation by Mitigating Periodontitis: A Narrative Review
P93: Coriandrum Sativum Prevents Neuro-Inflammation by Mitigating Periodontitis: A Narrative Review
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P92: Boswellia Serrata Ameliorates Neuro-Inflammation Caused by Periodontitis: A Narrative Review
P92: Boswellia Serrata Ameliorates Neuro-Inflammation Caused by Periodontitis: A Narrative Review
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P91: Auto Graft Transplantation of Adult Human Neural Stem Cells in Treatment of Traumatic Brain Injury as a Hypothesis
P91: Auto Graft Transplantation of Adult Human Neural Stem Cells in Treatment of Traumatic Brain Injury as a Hypothesis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P90: The Relationship between the TNFα of the Microglia Cells and the Alzheimer Disease
P90: The Relationship between the TNFα of the Microglia Cells and the Alzheimer Disease
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P89: The Relationship Between the TNFα of the Microglial Cells and the Multiple Sclerosis
P89: The Relationship Between the TNFα of the Microglial Cells and the Multiple Sclerosis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P88: The Relationship between the TNFα of the Microglia Cells and the Parkinson Disease
P88: The Relationship between the TNFα of the Microglia Cells and the Parkinson Disease
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P87: The Role of the Long Non-Coding RNA Sequences (LncRNAs) in Neurological Disorders
P87: The Role of the Long Non-Coding RNA Sequences (LncRNAs) in Neurological Disorders
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P86: Investigation of the Relationship between ZNF804A and DISC1 Polymorphisms in RS61886494 and RS12133766 Positions in Schizophrenic Patients
P86: Investigation of the Relationship between ZNF804A and DISC1 Polymorphisms in RS61886494 and RS12133766 Positions in Schizophrenic Patients
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P85: Association of Disability with Urinary and Sexual Dysfunction in Patients with Diagnosed Multiple Sclerosis
P85: Association of Disability with Urinary and Sexual Dysfunction in Patients with Diagnosed Multiple Sclerosis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P84: Effect of Insulin-Like Growth Factor 2 (IGF2) as a Microglia-Derived Anti-Iinflammatory Ccytokine on Improving Memory Impairment Following Hippocampal Intracerebral Hemorrhage in Rat
P84: Effect of Insulin-Like Growth Factor 2 (IGF2) as a Microglia-Derived Anti-Iinflammatory Ccytokine on Improving Memory Impairment Following Hippocampal Intracerebral Hemorrhage in Rat
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P83: Central Neuropathic Pain Development in Experimental Autoimmune Encephalomyelitis C57BL/6 Mouse Model Induced by QS-21 Adjuvant
P83: Central Neuropathic Pain Development in Experimental Autoimmune Encephalomyelitis C57BL/6 Mouse Model Induced by QS-21 Adjuvant
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P82: Comparison of the Effect of Stress & Exercise on Plasma Corticosterone & Hippocampal Apoptosis in the Female PTSD Rats
P82: Comparison of the Effect of Stress & Exercise on Plasma Corticosterone & Hippocampal Apoptosis in the Female PTSD Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P81: Detection of Epileptic Seizures Using EEG Signal Processing
P81: Detection of Epileptic Seizures Using EEG Signal Processing
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P80: The Effects of Progesterone Receptors' Antagonist RU-486 on BrainEdema, Intracranial Pressure and Neurological Outcomes after Traumatic Brain Injury
P80: The Effects of Progesterone Receptors' Antagonist RU-486 on BrainEdema, Intracranial Pressure and Neurological Outcomes after Traumatic Brain Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P79: The Efficacy of Cefazolin Plus Macrolide (Erythromycin or Clarithromycin) Versus Cefazolin Alone in Neonatal Morbidity and Placental Inflammation for Women with Preterm Premature Rupture of Membranes
P79: The Efficacy of Cefazolin Plus Macrolide (Erythromycin or Clarithromycin) Versus Cefazolin Alone in Neonatal Morbidity and Placental Inflammation for Women with Preterm Premature Rupture of Membranes
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P78: Depression and the Relation of These Symptoms with Plasma Cortisol Level in Individuals Dependent and Independent to Methamphetamine, a Cross-Sectional Study
P78: Depression and the Relation of These Symptoms with Plasma Cortisol Level in Individuals Dependent and Independent to Methamphetamine, a Cross-Sectional Study
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P77: NADPH Oxidase Type 4 Inhibits Immune Cell Trafficking into The Central Nervous System During Neuroinflammation
P77: NADPH Oxidase Type 4 Inhibits Immune Cell Trafficking into The Central Nervous System During Neuroinflammation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P76: Comparison the Effect of Coriandrum Sativum and Salvia Officinalis Hydroalcoholic Extract on Learning and Memory in Mice; the Role of oxidativeS
P76: Comparison the Effect of Coriandrum Sativum and Salvia Officinalis Hydroalcoholic Extract on Learning and Memory in Mice; the Role of oxidativeS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P75: Expression of GDNF Genes in the Cerebellum of Rat Neonate Born to Mother with Diabetes
P75: Expression of GDNF Genes in the Cerebellum of Rat Neonate Born to Mother with Diabetes
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P74: Low-Intensity Aerobic Training for Along with Blood Flow Restriction on Amount of Protein BDNF in Soleus and EDL Muscles as well as the Sciatic Nerve in Aged Male Rats
P74: Low-Intensity Aerobic Training for Along with Blood Flow Restriction on Amount of Protein BDNF in Soleus and EDL Muscles as well as the Sciatic Nerve in Aged Male Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P73: Nano-Phytosome of Curcumin Improve Behavioral Impairment on Carrageenan-Induced Acute Inflammation Model in Mice
P73: Nano-Phytosome of Curcumin Improve Behavioral Impairment on Carrageenan-Induced Acute Inflammation Model in Mice
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P72: Hesperetine Nanoparticles Ameliorate Glial Activation and Reduce Demyelination Llevel of Rat Optic Chiasm in Lysolecithin-Iinduced Demyelination Model
P72: Hesperetine Nanoparticles Ameliorate Glial Activation and Reduce Demyelination Llevel of Rat Optic Chiasm in Lysolecithin-Iinduced Demyelination Model
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P71: The Effect of Pretreatment with Ibuprofen and Dexamethasone on the Effect of Nerve Block Lower Alveolar Marked in Irreversible Pulpitis Teeth
P71: The Effect of Pretreatment with Ibuprofen and Dexamethasone on the Effect of Nerve Block Lower Alveolar Marked in Irreversible Pulpitis Teeth
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P70: Comparison of Hemp Seed Oil Effect on Expression of Cannabinoid Receptor 1 and 2 in Experimental Autoimmune Encephalomyelitis
P70: Comparison of Hemp Seed Oil Effect on Expression of Cannabinoid Receptor 1 and 2 in Experimental Autoimmune Encephalomyelitis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P69: Effect of curcuma longa (Curcumin) in Neuropathic Pain Behavioral Response to CCI Model in Rat
P69: Effect of curcuma longa (Curcumin) in Neuropathic Pain Behavioral Response to CCI Model in Rat
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P68: Effects of Saffron Extract and its Active Constituent Crocin on Development of Neuropathic Pain in a Rat Model of Chronic Constriction Injury
P68: Effects of Saffron Extract and its Active Constituent Crocin on Development of Neuropathic Pain in a Rat Model of Chronic Constriction Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P67: The Effect of Melatonin on EDSS and Fatigue in Multiple Sclerosis
P67: The Effect of Melatonin on EDSS and Fatigue in Multiple Sclerosis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P66: A New Approach for a Rodent Model of Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)
P66: A New Approach for a Rodent Model of Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P65: Speech Recognition Based on Bbrain Signals by the Quantum Support Vector Machine for Inflammatory Patient ALS
P65: Speech Recognition Based on Bbrain Signals by the Quantum Support Vector Machine for Inflammatory Patient ALS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P64: Increased Proportion of Tc17 and Th17 Cells and their Significant Reduction after Thymectomy may be Related to Disease Progression in Myastenia Gravis
P64: Increased Proportion of Tc17 and Th17 Cells and their Significant Reduction after Thymectomy may be Related to Disease Progression in Myastenia Gravis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P63: Automatic Detection of Glioblastoma Multiforme Tumors Using Magnetic Resonance Spectroscopy Data Based on Neural Network
P63: Automatic Detection of Glioblastoma Multiforme Tumors Using Magnetic Resonance Spectroscopy Data Based on Neural Network
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P62: Agmatine Protects Against Intracerebroventricular Streptozotocin-Induced Water Maze Memory Deficit, Hippocampal ApoptosisandAkt/GSK3β Signaling Disruption
P62: Agmatine Protects Against Intracerebroventricular Streptozotocin-Induced Water Maze Memory Deficit, Hippocampal ApoptosisandAkt/GSK3β Signaling Disruption
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P61: Pandard Syndrome, Disorders and Treatments Available: An Overview Article
P61: Pandard Syndrome, Disorders and Treatments Available: An Overview Article
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P60: Mesenchymal Stem Cells Encapsulated in a Self-Assembling Nanopeptide Scaffold Attenuate Neuroinflammation and Behavioral Function in a Model of Traumatic Brain Injury in Rats
P60: Mesenchymal Stem Cells Encapsulated in a Self-Assembling Nanopeptide Scaffold Attenuate Neuroinflammation and Behavioral Function in a Model of Traumatic Brain Injury in Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P59: Effect of Umbelliprenin on Behavioral Responses of Neuropathic Pain and the Expression of Inflammatory Factors in Chronic Constriction Injury Model of Neuropathic Pain in Male Rats
P59: Effect of Umbelliprenin on Behavioral Responses of Neuropathic Pain and the Expression of Inflammatory Factors in Chronic Constriction Injury Model of Neuropathic Pain in Male Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P58: Visual Working Memory Performance Based on Saccades in Children with and without Specific Learning Disorder: An Eye-Tracking Study
P58: Visual Working Memory Performance Based on Saccades in Children with and without Specific Learning Disorder: An Eye-Tracking Study
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P57: Herbal and Complementary Medicine for the Treatment of Multiple Sclerosis
P57: Herbal and Complementary Medicine for the Treatment of Multiple Sclerosis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P56: A Case Report on a New Aicardi-Goutieres Syndrome Inducing Gene
P56: A Case Report on a New Aicardi-Goutieres Syndrome Inducing Gene
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P55: The Effect of Dimethyl Sulphoxide on Sciatic Nerve Regeneration in Rats with Eggshell Membrane Guide Channel
P55: The Effect of Dimethyl Sulphoxide on Sciatic Nerve Regeneration in Rats with Eggshell Membrane Guide Channel
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P54: The Oxidative Stress Assessment of Echium Amoenum on Mice Brain
P54: The Oxidative Stress Assessment of Echium Amoenum on Mice Brain
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P53: The Effect of Cognitive Rehabilitation Program on Hope Status in the Elderly
P53: The Effect of Cognitive Rehabilitation Program on Hope Status in the Elderly
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P52: The Survey of Correlation IL6 (-174)-IL10 (-1082/-819) Genes Polymorphism and Plaques in Women with Multiple Sclrosis
P52: The Survey of Correlation IL6 (-174)-IL10 (-1082/-819) Genes Polymorphism and Plaques in Women with Multiple Sclrosis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P51: Anti-Inflammatory Curcumin Effect on Neuronal Number in the CA1 Area Following Global Cerebral Ischemia
P51: Anti-Inflammatory Curcumin Effect on Neuronal Number in the CA1 Area Following Global Cerebral Ischemia
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P50: Selective HCRTR2 Antagonism Increases Embryonic Mouse Cortex Neural Stem Progenitor Cells Proliferation
P50: Selective HCRTR2 Antagonism Increases Embryonic Mouse Cortex Neural Stem Progenitor Cells Proliferation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P49: The Evaluation of Aqueous Extract of Glycyrrhiza Glabra on Nerve Recovery in the Rat after Sciatic Nerve Injury
P49: The Evaluation of Aqueous Extract of Glycyrrhiza Glabra on Nerve Recovery in the Rat after Sciatic Nerve Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P48: Protein Changes Resulted in Sub-Chronic Neurotoxicity of Bisphenol A in Rat Brain
P48: Protein Changes Resulted in Sub-Chronic Neurotoxicity of Bisphenol A in Rat Brain
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P47: Effects of Adipose Derived Stem Cells Transplantation on Locomotor Activity and Imbalance in Parkinson Model of Rats
P47: Effects of Adipose Derived Stem Cells Transplantation on Locomotor Activity and Imbalance in Parkinson Model of Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P46: Optic Neuritis as the First Manifestation of the Primary Antiphospholipid Antibody Syndrome
P46: Optic Neuritis as the First Manifestation of the Primary Antiphospholipid Antibody Syndrome
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P45: The Effects of Nigella sativa on Sickness Behavior Induced by Lipopolysaccharide in Male Wistar Rats
P45: The Effects of Nigella sativa on Sickness Behavior Induced by Lipopolysaccharide in Male Wistar Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P44: The Antioxidant Effect of Nanomicelle Curcumin in Bisphenol A-Induced Brain Toxicity Following Subacute Exposure in Rats
P44: The Antioxidant Effect of Nanomicelle Curcumin in Bisphenol A-Induced Brain Toxicity Following Subacute Exposure in Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P43: The Effect of Carvacrol on Blood Pressure and Some Blood Parameters in Lead-Exposed Rats
P43: The Effect of Carvacrol on Blood Pressure and Some Blood Parameters in Lead-Exposed Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P42: The Effects of Vitamin A on Inflammatory Factors (CCL2, CCL18, CD14) in Multiple Sclerosis
P42: The Effects of Vitamin A on Inflammatory Factors (CCL2, CCL18, CD14) in Multiple Sclerosis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P41: Health-Related Quality of Life in Adults with Epilepsy: A Systematic Review
P41: Health-Related Quality of Life in Adults with Epilepsy: A Systematic Review
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P40: The Effect of Prevention and Treatment of Cerebral Ischemia on the Basis of Neuroprotective Properties of Medicinal Herbs
P40: The Effect of Prevention and Treatment of Cerebral Ischemia on the Basis of Neuroprotective Properties of Medicinal Herbs
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P39: The Neuroprotection Effect of Erythropoietin in Cerebral Ischemia
P39: The Neuroprotection Effect of Erythropoietin in Cerebral Ischemia
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P38: The Immunoregulatory Effect of Cyclic Dinucleotides on Human Immune Cells
P38: The Immunoregulatory Effect of Cyclic Dinucleotides on Human Immune Cells
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P37: Decreased Serum Levels of Interleukin-35 Among Patients with Relapsing Remitting Multiple Sclerosis
P37: Decreased Serum Levels of Interleukin-35 Among Patients with Relapsing Remitting Multiple Sclerosis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P36: The Interplay of Multiple Sclerosis and Menstrual Cycle: which one Affects the Other One?
P36: The Interplay of Multiple Sclerosis and Menstrual Cycle: which one Affects the Other One?
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P35: Effect of Hydroalcoholic Extract of Agrimonia eupatoria on Alpha Motoneurons Regeneration of Anterior Spinal Cord after Compression of Sciatic Nerve in Rat
P35: Effect of Hydroalcoholic Extract of Agrimonia eupatoria on Alpha Motoneurons Regeneration of Anterior Spinal Cord after Compression of Sciatic Nerve in Rat
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P34: Berberin Exerts Neuroprotective Effects by Modulating Pro and Anti-Inflammatory Cytokines in Rat Model of MCAO
P34: Berberin Exerts Neuroprotective Effects by Modulating Pro and Anti-Inflammatory Cytokines in Rat Model of MCAO
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P33: The Effect of Boswellia Serrata Extract and AKBA (Acetyl-11-keto-β-Boswellic Acid) on the Neurological Scores, Brain Edema and Brain -Blood Barrier after Severe Traumatic Brain Injury in Male Rats: the Role of IL-1β and IL-10
P33: The Effect of Boswellia Serrata Extract and AKBA (Acetyl-11-keto-β-Boswellic Acid) on the Neurological Scores, Brain Edema and Brain -Blood Barrier after Severe Traumatic Brain Injury in Male Rats: the Role of IL-1β and IL-10
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P32: Effect of Airway Pressure Release Ventilation Mode on Intracranial Pressure and Oxygenation in Patients with Traumatic Brain Injuries
P32: Effect of Airway Pressure Release Ventilation Mode on Intracranial Pressure and Oxygenation in Patients with Traumatic Brain Injuries
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P31: The Relationship between Serum Substance P Level and the Type as well as Prognostic Factors in Patients with Stroke
P31: The Relationship between Serum Substance P Level and the Type as well as Prognostic Factors in Patients with Stroke
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P30: Effects of Hemin on Ca2+Influx in Neurons of C57BL/6 Mouse Brain
P30: Effects of Hemin on Ca2+Influx in Neurons of C57BL/6 Mouse Brain
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P29: The Role of Platelet Granules in Neuroinflammation
P29: The Role of Platelet Granules in Neuroinflammation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P28: A Case of Dissociative Amnesia after Hospitalization
P28: A Case of Dissociative Amnesia after Hospitalization
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P27: KCNK2 and Adhesion Molecules in an in-Vitro Blood Brain Barrier Model
P27: KCNK2 and Adhesion Molecules in an in-Vitro Blood Brain Barrier Model
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P26: Vitamin D Administration, Cognitive Function, Blood Brain Barrier Permeability and Neuro-Inflammatory Factors in High-Fat Diet Induced Obese Rats
P26: Vitamin D Administration, Cognitive Function, Blood Brain Barrier Permeability and Neuro-Inflammatory Factors in High-Fat Diet Induced Obese Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P25: The Effect of Toad Skin Extract on Alzheimer's Disease – Lnduced Depression Based on Behavioral Test in rRats
P25: The Effect of Toad Skin Extract on Alzheimer's Disease – Lnduced Depression Based on Behavioral Test in rRats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P24: Clarifying the Relationship between EEG Power and Neuroticism
P24: Clarifying the Relationship between EEG Power and Neuroticism
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P23: The Effects of Captopril, as Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor, on LPS-Induced Systemic Inflammation
P23: The Effects of Captopril, as Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor, on LPS-Induced Systemic Inflammation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P22: Studying Antialgesic Effect of Chamomile, Fennel and Saffron, Herbal Compound in Mail Rats
P22: Studying Antialgesic Effect of Chamomile, Fennel and Saffron, Herbal Compound in Mail Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P21: Local Administration of Methylprednisolone Laden Hydrogel Enhances Functional Recovery of Transected Sciatic Nerve in Rat
P21: Local Administration of Methylprednisolone Laden Hydrogel Enhances Functional Recovery of Transected Sciatic Nerve in Rat
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P20: The Effect of Hydro- Alcoholic Extract of Caralluma Tuberculata on Acute and Chronic Pain in Male Rat
P20: The Effect of Hydro- Alcoholic Extract of Caralluma Tuberculata on Acute and Chronic Pain in Male Rat
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P19: The Synergistic Effects of Mixture Extract Portulaca Olerace, Urtica Dioica, Boswellia Serrate on Multiple Sclerosis in Rats
P19: The Synergistic Effects of Mixture Extract Portulaca Olerace, Urtica Dioica, Boswellia Serrate on Multiple Sclerosis in Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P18: Neuroprotective Effect of Safranal, an Active Ingredient of Crocus Sativus, in a Rat Model of Transient Cerebral Ischemia
P18: Neuroprotective Effect of Safranal, an Active Ingredient of Crocus Sativus, in a Rat Model of Transient Cerebral Ischemia
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P17: Maternal Administration of Nano-Hesperetin Prevents Iincrease of Kidney’s Enzymes and Reduction of Stress-Oxidative in Rat Model of Autism
P17: Maternal Administration of Nano-Hesperetin Prevents Iincrease of Kidney’s Enzymes and Reduction of Stress-Oxidative in Rat Model of Autism
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P16: Effect of Hesperetin Nanoparticles on Cerebral Gene Expression and Activity of Catalase and Superoxide Dismutase in Alzheimer’s Rat
P16: Effect of Hesperetin Nanoparticles on Cerebral Gene Expression and Activity of Catalase and Superoxide Dismutase in Alzheimer’s Rat
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P15: Mephedrone Exposure in Pegnancy Iinduces Antiprolifrative and Proapoptotic Effects in Hippocampus of Mice Delivered Pups
P15: Mephedrone Exposure in Pegnancy Iinduces Antiprolifrative and Proapoptotic Effects in Hippocampus of Mice Delivered Pups
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P14: Segmentation Brain Tumors of FMRI Images by Gabor Wavelet Transform and Fuzzy Clustering
P14: Segmentation Brain Tumors of FMRI Images by Gabor Wavelet Transform and Fuzzy Clustering
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P13: Anti-Inflammatory Effect of Glycyrrhizin on TNF-α Produced by Inflamed Microglia Cell (BV-2)
P13: Anti-Inflammatory Effect of Glycyrrhizin on TNF-α Produced by Inflamed Microglia Cell (BV-2)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P12: Protective Effects of Nigella Sativa on Synaptic Plasticity Impairment Induced by Lipopolysaccharide
P12: Protective Effects of Nigella Sativa on Synaptic Plasticity Impairment Induced by Lipopolysaccharide
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P11: Assess the Electrophysiological Activity of Olfactory Bulb in the Animal Model of PTSD and its Relationship with Neuroinflammation in the Olfactory Bulb
P11: Assess the Electrophysiological Activity of Olfactory Bulb in the Animal Model of PTSD and its Relationship with Neuroinflammation in the Olfactory Bulb
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P10: Isolation and Culture of Primary Microglial Cells from Glioblastoma Patients
P10: Isolation and Culture of Primary Microglial Cells from Glioblastoma Patients
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P9: Cervical Spinal Cord Extraction in Patients with Multiple Sclerosis Using Magnetic Resonance Imaging for Measuring Cross-Sectional Area
P9: Cervical Spinal Cord Extraction in Patients with Multiple Sclerosis Using Magnetic Resonance Imaging for Measuring Cross-Sectional Area
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P8: Endocannabinoid System Mediate the Effects of Crocin on Development of Neuropathic Pain in a Rat Model of Chronic Constriction Injury
P8: Endocannabinoid System Mediate the Effects of Crocin on Development of Neuropathic Pain in a Rat Model of Chronic Constriction Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P7: Dimensions of Adaptation, General Health, and Life Satisfaction in Multiple Sclerosis
P7: Dimensions of Adaptation, General Health, and Life Satisfaction in Multiple Sclerosis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P6: Relationship Among Dimensions of Roy Adaptation Model, General Health and Satisfaction with Life in Parkinson Disease Patients
P6: Relationship Among Dimensions of Roy Adaptation Model, General Health and Satisfaction with Life in Parkinson Disease Patients
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P5: Comparing the Effectiveness of Selected Tai Chi Exercises and Core Stabilization Exercises on Balance and Quality of Life in Parkinson Patients
P5: Comparing the Effectiveness of Selected Tai Chi Exercises and Core Stabilization Exercises on Balance and Quality of Life in Parkinson Patients
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P4: Assesse the Health Literacy in Multiple Sclerosis Patients
P4: Assesse the Health Literacy in Multiple Sclerosis Patients
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P3: Investigation of the Relationship between Uncertainty in the Disease with the Frequency of Hospitalization in Patients with Multiple Sclerosis who Referred to the Zanjan MS Society Sclerosis
P3: Investigation of the Relationship between Uncertainty in the Disease with the Frequency of Hospitalization in Patients with Multiple Sclerosis who Referred to the Zanjan MS Society Sclerosis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P2: The Role of Neuronal Nitric Oxide Synthase on the Anti-Seizure Effects of 5-HT1A Receptors in Perforant Pathway Kindling Model in Rat
P2: The Role of Neuronal Nitric Oxide Synthase on the Anti-Seizure Effects of 5-HT1A Receptors in Perforant Pathway Kindling Model in Rat
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P1: Dextran Curcumin Promotes Novel Object Recognition Memory in Rats after Ischemic Stroke
P1: Dextran Curcumin Promotes Novel Object Recognition Memory in Rats after Ischemic Stroke
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

W4: Cancer Stem Cells as a New Target Point for Treatment of Glioblastoma
W4: Cancer Stem Cells as a New Target Point for Treatment of Glioblastoma
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

W3: Intra-Operative Imaging and Brain Pathology
W3: Intra-Operative Imaging and Brain Pathology
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

W2: “Discogenic Pain and the Way to Treatment”
W2: “Discogenic Pain and the Way to Treatment”
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

W1: Somatoform Pain Disorders Fibromyalgia is a Mental or Somatic Disease?
W1: Somatoform Pain Disorders Fibromyalgia is a Mental or Somatic Disease?
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O27: Interaction of Cancer Stem Cells and Microglia in Glioblastoma Multiforme
O27: Interaction of Cancer Stem Cells and Microglia in Glioblastoma Multiforme
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O26: Targeted Delivery of siRNA in a Nano-Particle Suppress Glioblastoma Stem Cells
O26: Targeted Delivery of siRNA in a Nano-Particle Suppress Glioblastoma Stem Cells
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O25: Treatment of Autoimmune Epilepsy
O25: Treatment of Autoimmune Epilepsy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O24: Functional Role of the K2P Potassium Channel TASK-3 in Glioma
O24: Functional Role of the K2P Potassium Channel TASK-3 in Glioma
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O23: Modulation of Pacemaker Channels and Rhythmic Thalamic Activity by Demyelination and Inflammatory Cytokines
O23: Modulation of Pacemaker Channels and Rhythmic Thalamic Activity by Demyelination and Inflammatory Cytokines
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O22: Principles of Treatment in Neuro-Inflammation Disorders
O22: Principles of Treatment in Neuro-Inflammation Disorders
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O21: Aquaporinopathy and Cerebral Inflammation
O21: Aquaporinopathy and Cerebral Inflammation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O20: NK Cells as Surrogate Marker for Predicting Treatment Efficacy in Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy
O20: NK Cells as Surrogate Marker for Predicting Treatment Efficacy in Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O19: Advances in the Treatment and Limitations of Cell Therapy in Neurodegenerative Diseases
O19: Advances in the Treatment and Limitations of Cell Therapy in Neurodegenerative Diseases
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O18: Autoimmune Encephalitis (Pathophysiology, Clinical Signs and Diagnos Tic Tests)
O18: Autoimmune Encephalitis (Pathophysiology, Clinical Signs and Diagnos Tic Tests)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O17: Inflammation in Brain and Spinal Cord
O17: Inflammation in Brain and Spinal Cord
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O16: Long Term Video EEG (AC/DC) Monitoring
O16: Long Term Video EEG (AC/DC) Monitoring
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O15: Using Stromal Cell-Derived Factor-I as Bio Active Motif in A Novel Self-Assembly Peptide Nanofiber Scaffold: an Approach to Improve Cell Therapy in Brain Injury
O15: Using Stromal Cell-Derived Factor-I as Bio Active Motif in A Novel Self-Assembly Peptide Nanofiber Scaffold: an Approach to Improve Cell Therapy in Brain Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O14: Application of Neural Stem Cells Derived from Human Meningioma in Traumatic Brain Injury
O14: Application of Neural Stem Cells Derived from Human Meningioma in Traumatic Brain Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O13: Human Neural Stem/Progenitor Cells Derived from Epileptic Human Brain in A Self-Assembling Peptide Nanoscaffold Attenuates Neuroinlammation in Traumatic Brain Injury in Rats
O13: Human Neural Stem/Progenitor Cells Derived from Epileptic Human Brain in A Self-Assembling Peptide Nanoscaffold Attenuates Neuroinlammation in Traumatic Brain Injury in Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O12: The Heart and the Brain: Stroke Induced Heart Damage
O12: The Heart and the Brain: Stroke Induced Heart Damage
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O11: Novel Approaches to Prevent Neuroinflammation by Targeting the Coagulation System
O11: Novel Approaches to Prevent Neuroinflammation by Targeting the Coagulation System
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O10: Thrombo-Inflammation in Acute Ischemic Stroke
O10: Thrombo-Inflammation in Acute Ischemic Stroke
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O9: Mechanisms and Therapeutic Options in Multiple Sclerosis
O9: Mechanisms and Therapeutic Options in Multiple Sclerosis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O8: Evaluating the Impact of Lactobacillus Acidophilus Probiotic Supplement on Sensory-Motor Recovery in a Model of Traumatic Brain Injury
O8: Evaluating the Impact of Lactobacillus Acidophilus Probiotic Supplement on Sensory-Motor Recovery in a Model of Traumatic Brain Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O7: Functional Characterization of Human GABAA Autoantibodies in the Context of Limbic Encephalitis
O7: Functional Characterization of Human GABAA Autoantibodies in the Context of Limbic Encephalitis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O6: Protective Effect of Alpha-Lipoic Acid on Neuronal Degeneration Due to Sciatic Nerve Transection in Rat
O6: Protective Effect of Alpha-Lipoic Acid on Neuronal Degeneration Due to Sciatic Nerve Transection in Rat
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O5: A Self-Assembled Nanopeptide Scaffold Combined with Mesenchymal Stem Cells Improved Functional Recovery after Traumatic Brain Injury in Rats
O5: A Self-Assembled Nanopeptide Scaffold Combined with Mesenchymal Stem Cells Improved Functional Recovery after Traumatic Brain Injury in Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O4: Central Nervous System Involvement in Rheumatoid Arthritis: Possible Role of Chronic Inflammation and TNF Blocker Therapy
O4: Central Nervous System Involvement in Rheumatoid Arthritis: Possible Role of Chronic Inflammation and TNF Blocker Therapy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O3: Pharmacological Modulation of Thalamic KCNQ-Potassium Channels: Insight from Knock-out Mice
O3: Pharmacological Modulation of Thalamic KCNQ-Potassium Channels: Insight from Knock-out Mice
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O2: Flaxseed Reduces Proinflammatory Factors IL-1β, IL-18 and TNF-α in Injured Spinal Cord Rat Model
O2: Flaxseed Reduces Proinflammatory Factors IL-1β, IL-18 and TNF-α in Injured Spinal Cord Rat Model
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O1: Modeling of Mesenchymal Stem Cell-Derived Magnetite Nanoparticles for The Rehabilitation of Immune System Function and Reducing Inflammation and Promoting Myelination in the Treatment of MS Disease
O1: Modeling of Mesenchymal Stem Cell-Derived Magnetite Nanoparticles for The Rehabilitation of Immune System Function and Reducing Inflammation and Promoting Myelination in the Treatment of MS Disease
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Abstract Book of the 2st International Neuroinflammation Congress and2st Student Festival of Neurosience
Abstract Book of the 2st International Neuroinflammation Congress and 2st Student Festival of Neurosience
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2018-1)


Role of the Cannabinoid System in the Limbic System
نقش کانابینوئید سیستم در سیستم لیمبیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Micro-RNAs in Post-Traumatic Stress Disorder
نقش micro-RNA ها در اختلال اضطرابی پس از ضربه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Lipopolysaccharide Pretreatment on Trauma-Induced Dark Neurons in the Hippocampus
اثر پیش درمانی با لیپوپلی ساکارید بر نورون‌های تیره ناشی از تروما در هیپوکامپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Neuroprotective Effect of Sodium Butyrate on Short-Term Memory and Serum Level of B-cell lymphoma 2 in a Rat Model of Cerebral Hypoxic-Ischemia
اثر حفاظت کننده عصبی سدیم بوتیرات بر حافظه کوتاه‌مدت و بیان سرمی B-cell lymphoma 2 در مدل ایسکمی هایپوکسیک مغزی موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of Visual Memory and Space Intelligence of Two Female Athletes Practicing Karate Committee and Kata in a Case-Control Study in Tehran
مقایسه حافظه بینایی و هوش فضایی در بانوان ورزشکار کاراته‌کار کومیته و کاتا در یک مطالعه مورد –شاهدی در تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Behavioral Activation Treatment in Reduction of Anxiety and Depression of Premenopausal Women
اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری در کاهش اضطراب و افسردگی زنان در دوران پیش‌یائسگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stress Detection and Control According to the Skin Signal of Electrical Resistance and Heart Rate Using Reinforcement Learning
تشخیص و کنترل استرس برمبنای سیگنال‌های مقاومت الکتریکی پوست و ضربان قلب با استفاده از یادگیری تقویتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Curcumin on Hippocampal Levels of Brain-Derived Neurotrophic Factor and Serum Levels of Inflammatory Cytokines in Rat Model for Alzheimer's Disease
اثر کورکومین بر سطح هیپوکامپی فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز و سطح سرمی سایتوکین‌های التهابی در مدل موش صحرایی در بیماری آلزایمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2018-1)


P14- The Position of Elitism and Promoting The Support of The Elite in Preventing their Migration from University Education
P14- The Position of Elitism and Promoting The Support of The Elite in Preventing their Migration from University Education
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P13- The Importance of Talent Management in Education
P13- The Importance of Talent Management in Education
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P12- Tradition and Modernity Contrast, Challenge Ahead Talent Nurture
P12- Tradition and Modernity Contrast, Challenge Ahead Talent Nurture
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P11-Why Cannot We Assess Aptitude in Iran?
P11-Why Cannot We Assess Aptitude in Iran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P10- The Role of Social Media in Managing the Talent of Educational and Organizational Systems
P10- The Role of Social Media in Managing the Talent of Educational and Organizational Systems
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P9- Talent Management and Dynamic View of Talent in Small and Medium Enterprises
P9- Talent Management and Dynamic View of Talent in Small and Medium Enterprises
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P8- Talent Management Strategies by Attitude of Cognitive Semantics of Growth in the Quran
P8- Talent Management Strategies by Attitude of Cognitive Semantics of Growth in the Quran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P7- Manage the Talent Development of Future-Generation with a Multidimensional Talent Model
P7- Manage the Talent Development of Future-Generation with a Multidimensional Talent Model
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P6- Talent Management Strategy and Create Sustainable Competitive Advantage in Insurance Industry
P6- Talent Management Strategy and Create Sustainable Competitive Advantage in Insurance Industry
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P5- Review of Problems in Sport Lesson in Schools from the Viewpoint of Sports Teachers
P5- Review of Problems in Sport Lesson in Schools from the Viewpoint of Sports Teachers
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P4- Study on Characteristics and Environmental Features of Female Entrepreneur Managers in Iran
P4- Study on Characteristics and Environmental Features of Female Entrepreneur Managers in Iran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P3- Investigating the Role of Talent Management Mediator in the Relationship between Global Mentality and Foreign Knowledge Management with Organizational Performance
P3- Investigating the Role of Talent Management Mediator in the Relationship between Global Mentality and Foreign Knowledge Management with Organizational Performance
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P2- A Study on Academic Performance and Social Development of Students Who Do Grade-Skipping
P2- A Study on Academic Performance and Social Development of Students Who Do Grade-Skipping
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P1- Pathology of Talent Management in Research Sector of Brilliant Talent Schools
P1- Pathology of Talent Management in Research Sector of Brilliant Talent Schools
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O5- The Best Practice in Supporting Gifted and Talented Children in 21st Century
O5- The Best Practice in Supporting Gifted and Talented Children in 21st Century
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O4- Multipliers of Talent Development
O4- Multipliers of Talent Development
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O3- Presentation: Talent Development for Women
O3- Presentation: Talent Development for Women
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O2- Gifted Identification in the 21st Century
O2- Gifted Identification in the 21st Century
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O1- Giftedness: Paradigm for National Development
O1- Giftedness: Paradigm for National Development
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Abstract Book of the Third Conference on Talent Management in the Third Millennium
Abstract Book of the Third Conference on Talent Management in the Third Millennium
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 4 (2017-10)


A Review on the Behavioral Tests for Learning and Memory Assessments in Rat
مروری بر آزمون‌های رفتاری ارزیابی حافظه و یادگیری در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

8A Conceptual Model for Death Education
مدل مفهومی 8A برای آموزش مرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Thyroid Hormones in the Central Nervous System
نقش هورمون‌های تیروئید در سیستم عصبی مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Application of Alginate Scaffold in Neural Tissue Engineering
کاربرد داربست آلژینات در مهندسی بافت عصبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Use of Direct Current Stimulation to Investigate the Role of Each Hemisphere in Motor Learning of Reaching Task
استفاده از تحریک جریان مستقیم جهت بررسی نقش هر یک از نیمکره‌های مغز در یادگیری و کنترل حرکت دسترسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Cloninger's Psychobiological Model of Character and Resiliency in Patients with Substance Abuse
ارتباط بین مدل زیستی شخصیت کلونینجر و تاب‌آوری در بیماران مبتلا به سوء‌مصرف مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Depression Based on Dysfunctional Attitudes, Personality Traits, and Family Communication Patterns among Patients with Epilepsy
پیش‌بینی افسردگی بر اساس نگرش‌های ناکارآمد، ویژگی‌های شخصیتی و الگوهای ارتباطی خانواده در بیماران مبتلا به صرع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association of Functional Polymorphisms of IL-6 Gene Promoter with Stroke: Analysis in a Persian Population
همبستگی بین پلی‌مورفیسم‌های عملکردی پروموتر ژن اینترلوکین -6 و سکته مغزی: تجزیه و تحلیل در بین یک جمعیت ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study on Effect of General Fatigue on Visual and Auditory Reaction Times
بررسی مقایسه اثر خستگی عمومی بر زمان واکنش بینایی و شنوایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Sleep on Response to Happy and Sad Images
تأثیر خواب در پاسخ به تصاویر شاد و غم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Neurofeedback Training on Sustain Attention and Working Memory in Male Elementary School Students with Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorde
تأثیر آموزش نوروفیدبک بر توجه پایدار و حافظه کاری در دانش‌آموزان پسر ابتدایی مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Probable Association between Nocardial Infections and Parkinson's Disease
وابستگی احتمالی میان عفونت‌های نوکاردیایی و بیماری پارکینسون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2017-7)


A Review of Neurological Manifestation Caused by Biological Warfare Agents and their Therapeutic Approaches
مروری بر تظاهرات عصبی ناشی از عوامل جنگ‌ میکروبی و رویکردهای درمانی آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inflammation and the Brain Disorders: A Review
التهاب و بیماری‌های مغزی: یک مطالعۀ مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Long-Term Monitoring in Diagnosis and Treatment of Epilepsy and Seizure Mimics
نقش مانیتورینگ طولانی مدت در تشخیص و درمان صرع و تشنج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cellular and Molecular Mechanisms of Mesenchymal Stem Cell Transplantation in Spinal Cord Injury
مکانیسم‌های سلولی و مولکولی پیوند سلول بنیادی مزانشیمی در آسیب طناب نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experiences of Living with Neurofibromatosis in A Young Woman: A Case Report
تجارب زندگی با نوروفیبروماتوز در یک زن جوان: گزارش موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Prioritization of Factors Affecting Neuromarketing in Sport Based on Analytical Hierarchy Process (AHP)
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بازاریابی عصبی در ورزش بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Ghrelin Agonist, Exercise, and Nicotine on Catalepsy in an Animal Model of Parkinson's Disease
اثر آگونیست گرلین، ورزش و نیکوتین بر کاتالپسی در مدل حیوانی بیماری پارکینسون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Current Cognitive Status with Cognitive Status in the Last Ten Years among the Elderly with Dementia and Healthy Ones
مقایسۀ وضعیت شناختی کنونی با وضعیت شناختی در ده سال اخیر میان سالمندان مبتلا به دمانس و سالمندان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Sex and Age on Repetitive, Stereotyped, and Exploratory Behaviors in a Rat Model of Valproic Acid-Induced Autism
تأثیر جنسیت و سن بر رفتارهای تکراری، کلیشه‌ای و اکتشافی در مدل اوتیسم القاء شده با والپروئیک اسید در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between the Values of Leptin, Interlukin-10, and TNFα with Fatigue and Aerobic Capacity in Women with Multiple Sclerosis
ارتباط بین مقادیر لپتین، اینترلوکین -10 و TNFα با خستگی و ظرفیت هوازی در زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2017-4)


Color Psychology and its Effect on Hospital Design and Patient Treatment
روانشناسی رنگ و اثر آن بر طراحی بیمارستان و درمان بیمار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Ecstasy on the Nervous System
اثرات اکستازی بر سیستم عصبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Overview of Psychological Factors in Epilepsy
مروری بر عوامل روانشناختی در صرع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Neurogenesis in Anxiety Disorders
نقش نورون‌زایی در اختلالات اضطرابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seladin-1: A Possible Neuroprotective Agent in Alzheimer's Disease
سلادین -1: یک عامل احتمالی حفاظت نورونی در بیماری آلزایمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of Nanoparticles for Drug Delivery to the Brain
توسعه نانو ذرات در دارو رسانی به مغز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phylogenetic Study of Alpha Subunits of GABAA Receptor between Human and Rat
مطالعه فیلوژنتیکی زیرواحدهای α گیرنده GABAA بین انسان و موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Differentiation of Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells into Neuron-Like Cells Affected by Extract of Ginger Officinale
تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان به سلول‌های شبه عصبی تحت تأثیر عصارۀ زنجبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Endurance Trainings on Serum BDNF and Insulin Levels in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats
اثرات تمرینات استقامتی بر سطوح BDNF و انسولین سرمی در موش‌های صحرایی دیابتی ناشی از استروپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Examination of Childhood Traumas in Sex Addicts and Normal Individuals
آزمون مقایسه‌ای تروماهای کودکی در معتادان جنسی و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Transcranial Direct Current Stimulation on Mental Health of Veterans with Psychiatric Disorders
اثرات تحریک الکتریکی مستقیم مغز از ورای جمجمه بر سلامت روان جانبازان با اختلالات روانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Avicennia Marina Aqueous Extract on Neuronal Density of Hippocampal CA1, CA2, CA3 and Dentate Gyrus in Diabetic Rats
بررسی اثر عصاره آبی حرا بر دانسیته نورونی CA3 ،CA2 ،CA1 و شکنج ‌دندانه‌ای هیپوکامپ در موش‌های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identity Styles and Self-Concept among Individuals with Gender Dysphoria
سبک‌های هویت و تصور از خود در افرادی با آشفتگی جنسیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Histopathological Evaluation of Gallic Acid on Rat Purkinje Cells after Trimethyltin Intoxication
بررسی هیستوپاتولوژیک گالیک اسید بر سلول‌های پورکینژ موش صحرایی متعاقب مسمومیت با تری متیل تین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Aerobic Training on Physiological Cost Index and VO2max in Women with Multiple Sclerosis
اثر تمرین هوازی بر شاخص هزینۀ فیزیولوژیکی و حداکثر اکسیژن مصرفی در زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2017-4)


P 155: The Roles of Microglia in Neurodegenerative Diseases
P 155: The Roles of Microglia in Neurodegenerative Diseases
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 154: The Role of Inflammation in the Seizure Occurrence
P 154: The Role of Inflammation in the Seizure Occurrence
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 153: Neuroinflammation in Multiple Sclerosis
P 153: Neuroinflammation in Multiple Sclerosis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 152: Mesenchymal Stem Cells as a Therapeutic Target in Multiple Sclerosis
P 152: Mesenchymal Stem Cells as a Therapeutic Target in Multiple Sclerosis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 151: Clinical Trial in Cell Therapy of Multiple Sclerosis
P 151: Clinical Trial in Cell Therapy of Multiple Sclerosis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 150: The Role of Blood Brain Barrier Restoration in the Multiple Sclerosis
P 150: The Role of Blood Brain Barrier Restoration in the Multiple Sclerosis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 149: Effect of Glycoprotein IIb/IIIa Inhibition on Acute Ischemic Stroke Injuries
P 149: Effect of Glycoprotein IIb/IIIa Inhibition on Acute Ischemic Stroke Injuries
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 148: The Role of Cannabinoids in Ischemia Stroke
P 148: The Role of Cannabinoids in Ischemia Stroke
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 147: Role of Sparstolonin B in Intracerebral Hemorrhage-Induced Inflammatory Brain Injury: Blocking the Formation of TLR2/TLR4 Heterodimer
P 147: Role of Sparstolonin B in Intracerebral Hemorrhage-Induced Inflammatory Brain Injury: Blocking the Formation of TLR2/TLR4 Heterodimer
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 146: The Best New Antiepileptic Drugs to Prevent Orofacial Malformations as Side Effects of Antiepileptic Drugs
P 146: The Best New Antiepileptic Drugs to Prevent Orofacial Malformations as Side Effects of Antiepileptic Drugs
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 145: A Review of Animal Models of Absence Epilepsy
P 145: A Review of Animal Models of Absence Epilepsy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 144: Sunflower Mannose binding Lectin-Associated Serine Protease Inhibitor-1 (SFMI-1) and -2: Significant Inhibitors of Mannose binding Lectin Pathway which Helps in Multiple Sclerosis Treatment
P 144: Sunflower Mannose binding Lectin-Associated Serine Protease Inhibitor-1 (SFMI-1) and -2: Significant Inhibitors of Mannose binding Lectin Pathway which Helps in Multiple Sclerosis Treatment
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 143: The Effect of Platelet Activating Factor on Inflammatory Response in Multiple Sclerosis
P 143: The Effect of Platelet Activating Factor on Inflammatory Response in Multiple Sclerosis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 142: Air Pollution's Triggering Role in Tau Protein Hyper Phosphorylation; A Sign of Alzheimer Disease
P 142: Air Pollution's Triggering Role in Tau Protein Hyper Phosphorylation; A Sign of Alzheimer Disease
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 141: Mesenchymal Stem Cells as Treatment in Neuroinflammatory Disease
P 141: Mesenchymal Stem Cells as Treatment in Neuroinflammatory Disease
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 140: Stem Cells in Multiple Sclerosis
P 140: Stem Cells in Multiple Sclerosis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 139: Curcumin anti-Inflammatory Effect in Neuroinflammatory Disorders: Prospective and Challenges
P 139: Curcumin anti-Inflammatory Effect in Neuroinflammatory Disorders: Prospective and Challenges
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 138: Improving Neuroplasticity Through Neuroinflammation Pathways as a Therapeutic Goal in the Treatment of Autism
P 138: Improving Neuroplasticity Through Neuroinflammation Pathways as a Therapeutic Goal in the Treatment of Autism
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 137: Central Nervous System Involvement in Systemic Lupus Erythematosus
P 137: Central Nervous System Involvement in Systemic Lupus Erythematosus
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 136: The Role of Blood Brain Barrier in Multiple Sclerosis
P 136: The Role of Blood Brain Barrier in Multiple Sclerosis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 135: The Effects of Exercise on Treatment of Neuroinflammatory Disorders
P 135: The Effects of Exercise on Treatment of Neuroinflammatory Disorders
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 134: Use of Zinc in Drugs to Improve Neuroinflammation Disease
P 134: Use of Zinc in Drugs to Improve Neuroinflammation Disease
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 133: Neuroinflammation in Alzheimer ’s Disease
P 133: Neuroinflammation in Alzheimer ’s Disease
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 132: The Role of Depression in Prevention or Therapy of Neuroinflammatory Diseases
P 132: The Role of Depression in Prevention or Therapy of Neuroinflammatory Diseases
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 131: Connection Process Inflammation and Improvement Alzheimer’s Disease
P 131: Connection Process Inflammation and Improvement Alzheimer’s Disease
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 130: The Role of Host T- Cell Lymphocyte in Immunopathogenesis of HTLV-I-Associated Myelopathy/Tropical Spastic Paraparesis
P 130: The Role of Host T- Cell Lymphocyte in Immunopathogenesis of HTLV-I-Associated Myelopathy/Tropical Spastic Paraparesis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 129: The Role of Overexpression Transcription Factor BRN 4 in Multiple Sclerosis
P 129: The Role of Overexpression Transcription Factor BRN 4 in Multiple Sclerosis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 128: Sleep Disturbance and Epilepsy: An Inflammatory Pathway
P 128: Sleep Disturbance and Epilepsy: An Inflammatory Pathway
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 127: The Role of CGRP in Dental Pulp Nerve repair
P 127: The Role of CGRP in Dental Pulp Nerve repair
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 126: The Relationship between Bell`s Palsy and Diabetes
P 126: The Relationship between Bell`s Palsy and Diabetes
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 125: Treatment of Multiple Sclerosis with Mesenchymal Cells Starfish
P 125: Treatment of Multiple Sclerosis with Mesenchymal Cells Starfish
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 124: Decrease Signs Parkinson`s Disease with DOPAMINE in Apple
P 124: Decrease Signs Parkinson`s Disease with DOPAMINE in Apple
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 123: A Promising Approach in Inflammation Management, Cytokine Therapy for Alzheimer’s Disease
P 123: A Promising Approach in Inflammation Management, Cytokine Therapy for Alzheimer’s Disease
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 122: Dietary Habits and Multiple Sclerosis
P 122: Dietary Habits and Multiple Sclerosis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 121: Neuroinflammation and Diabetes
P 121: Neuroinflammation and Diabetes
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 120: The Effect of Steroids on the Optic Neuritis in MS
P 120: The Effect of Steroids on the Optic Neuritis in MS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 119: Role of Gut Bacteria on Alzheimer’s Disease
P 119: Role of Gut Bacteria on Alzheimer’s Disease
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 118: Osteopontin: An Early Player in Neuroinflammation Disease
P 118: Osteopontin: An Early Player in Neuroinflammation Disease
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 117: Endocannabinoid System as a Novel Therapeutic Target in Epilepsy
P 117: Endocannabinoid System as a Novel Therapeutic Target in Epilepsy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 116: The Effect of Galectin-3 and Lanthionine Ketimine Ester in Neural Recovery after Spinal Cord Injury
P 116: The Effect of Galectin-3 and Lanthionine Ketimine Ester in Neural Recovery after Spinal Cord Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 115: Potential Therapeutic Targets Related to Neuroinflammation in Treatment and Prevention of Autism
P 115: Potential Therapeutic Targets Related to Neuroinflammation in Treatment and Prevention of Autism
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 114: The Impact of Chamomile on Parkinson Disease (PD)
P 114: The Impact of Chamomile on Parkinson Disease (PD)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 113: Effect of Curcumin on Microglial Cells in MS
P 113: Effect of Curcumin on Microglial Cells in MS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 112: Combining Granulocyte-Colony Stimulating Factor (G-CSF) and Stem Cells in Treatment of Traumatic Brain Injury (TBI)
P 112: Combining Granulocyte-Colony Stimulating Factor (G-CSF) and Stem Cells in Treatment of Traumatic Brain Injury (TBI)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 111: Use of Stem Cell Therapy for Treatment of Temporal Lobe Epilepsy (TLE)
P 111: Use of Stem Cell Therapy for Treatment of Temporal Lobe Epilepsy (TLE)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 110: Evaluating the Role of Histone Hyper Acetylation in Induction of Neuroinflammation
P 110: Evaluating the Role of Histone Hyper Acetylation in Induction of Neuroinflammation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 109: The Potential Preventive-Therapeutic Effects of Flavonol Consumption on Alzheimer's Disease
P 109: The Potential Preventive-Therapeutic Effects of Flavonol Consumption on Alzheimer's Disease
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 108: Evaluation of Calcineurin Role in Neuroinflmmation: Possible Targets for Early Detection and Treatment
P 108: Evaluation of Calcineurin Role in Neuroinflmmation: Possible Targets for Early Detection and Treatment
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 107: P2x7 Receptors: as a Novel Targets for the Treatment of Neuroinflammation
P 107: P2x7 Receptors: as a Novel Targets for the Treatment of Neuroinflammation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 106: Effects of Dimethyl Sulfoxide on NLRP3 Inflammasome and Alzheimer's Disease
P 106: Effects of Dimethyl Sulfoxide on NLRP3 Inflammasome and Alzheimer's Disease
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 105: The Role of LRRK2 Inhibitors in Treatment of Parkinson’s Disease
P 105: The Role of LRRK2 Inhibitors in Treatment of Parkinson’s Disease
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 104: Effects of Human Neural Stem Cells in Cure Neuroinflammation of Traumatic Brain Injury
P 104: Effects of Human Neural Stem Cells in Cure Neuroinflammation of Traumatic Brain Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 103: Effects of Physical Exercise on Neuroinflammation
P 103: Effects of Physical Exercise on Neuroinflammation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 102: The Study of Some Factors Which Effect on Beta-Amyloid Signaling in Neuroinflammation
P 102: The Study of Some Factors Which Effect on Beta-Amyloid Signaling in Neuroinflammation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 101: Ginger and Honey Mixture as an Anti-Inflammatory Drug in Neuroinflammation:Alzheimer Disease
P 101: Ginger and Honey Mixture as an Anti-Inflammatory Drug in Neuroinflammation:Alzheimer Disease
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 100: Stem Cells as Neuroinflammatory Modulator in TBI: A Narrative Review
P 100: Stem Cells as Neuroinflammatory Modulator in TBI: A Narrative Review
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 99: Self-Assembling Peptide Scaffolds as New Therapeutic Method in TBI: Focused on Bioactive Motifs
P 99: Self-Assembling Peptide Scaffolds as New Therapeutic Method in TBI: Focused on Bioactive Motifs
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 98: Neuroinflammation and Nanomedicine,How about Cerebral Palsy
P 98: Neuroinflammation and Nanomedicine,How about Cerebral Palsy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 97: Neurodegeneration Induced by Tau protein
P 97: Neurodegeneration Induced by Tau protein
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 96: Role of Thrombin in Inflammatory Central Nervous System (CNS) Diseases
P 96: Role of Thrombin in Inflammatory Central Nervous System (CNS) Diseases
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 95: Result of Alcohol Excessive Drinking in the Brain and Varying Mental Health Side Effects
P 95: Result of Alcohol Excessive Drinking in the Brain and Varying Mental Health Side Effects
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 94: The Systemic Inflammation after Spinal Cord Injury
P 94: The Systemic Inflammation after Spinal Cord Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 93: The Role of Marine Compounds in Neuroinflammation
P 93: The Role of Marine Compounds in Neuroinflammation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 92: A Critical Balance between Repair and Demolish of Proinflammatory Factors to Improve Effects of Neuroinflammation
P 92: A Critical Balance between Repair and Demolish of Proinflammatory Factors to Improve Effects of Neuroinflammation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 91: The Evaluation of Serum Level of 25-Hydroxy Vitamin D in Patients under Sodium Valproate Medication
P 91: The Evaluation of Serum Level of 25-Hydroxy Vitamin D in Patients under Sodium Valproate Medication
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 90: The Role of miR-146a in Inflammatory Process of Mesial Temporal Lobe Epilepsy (MTLE): Implication for Therapy
P 90: The Role of miR-146a in Inflammatory Process of Mesial Temporal Lobe Epilepsy (MTLE): Implication for Therapy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 89: Reduction of Neuroinflammation in Epilepsy by Using Stem Cells Derived Astrocytes
P 89: Reduction of Neuroinflammation in Epilepsy by Using Stem Cells Derived Astrocytes
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 88: Matrix Metalloproteinases in Neuroinflammation
P 88: Matrix Metalloproteinases in Neuroinflammation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 87: The Amyloid Beta as a Therapeutic Target in Alzheimer Disease
P 87: The Amyloid Beta as a Therapeutic Target in Alzheimer Disease
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 86: CD166 as a Therapeutic Target in Autoimmune Diseases
P 86: CD166 as a Therapeutic Target in Autoimmune Diseases
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 85: Anticonvulsant Activity of the Leaves of Glycyrrhiza-Glabra Var. Glandulifera and Antioxidant Effect of Achillea Wilhelmsii in Epilepsy Treatment
P 85: Anticonvulsant Activity of the Leaves of Glycyrrhiza-Glabra Var. Glandulifera and Antioxidant Effect of Achillea Wilhelmsii in Epilepsy Treatment
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 84: Daily Nutrition has a Grand but Inapparent Effect on the Procedure of Inflammatory Dementia
P 84: Daily Nutrition has a Grand but Inapparent Effect on the Procedure of Inflammatory Dementia
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 83: Progression of Hearing Loss in Experimental Meningitis
P 83: Progression of Hearing Loss in Experimental Meningitis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 82: The Transplantation of Human Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells in Neonatal Strokes
P 82: The Transplantation of Human Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells in Neonatal Strokes
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 81: Omega-3 Fatty Acid and Oxylipins in Management of Alzheimer Disease
P 81: Omega-3 Fatty Acid and Oxylipins in Management of Alzheimer Disease
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 80: Effects of Vitamin D on Migraine
P 80: Effects of Vitamin D on Migraine
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 79: Neuroinflammation: A Common Phenomenon between Chronic Pain and Opioids
P 79: Neuroinflammation: A Common Phenomenon between Chronic Pain and Opioids
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 78: The Role of Kynurenine Pathway in Suicidal Behavior and Depression
P 78: The Role of Kynurenine Pathway in Suicidal Behavior and Depression
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 77: The Role of Interleukin-1 in Neurogenesis and Alzheimer Disease
P 77: The Role of Interleukin-1 in Neurogenesis and Alzheimer Disease
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 76: Assay of Alterations of Cytokines to Remedy of Traumatic Brain Injury
P 76: Assay of Alterations of Cytokines to Remedy of Traumatic Brain Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 75: Inflammation in the Pathogenesis of Depression
P 75: Inflammation in the Pathogenesis of Depression
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 74: Neuro-Inflammation and Quality of Life-A Narrative Review
P 74: Neuro-Inflammation and Quality of Life-A Narrative Review
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 73: The Effect of Hypnotherapy and Cognitive Therapy in Management of Multiple Sclerosis Pain
P 73: The Effect of Hypnotherapy and Cognitive Therapy in Management of Multiple Sclerosis Pain
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 72: Serological Changes of Cytokines, in Diagnosing and Treatment Children with Autism
P 72: Serological Changes of Cytokines, in Diagnosing and Treatment Children with Autism
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 71: A Review on the Role and Efficacy of Vitamins in Depression
P 71: A Review on the Role and Efficacy of Vitamins in Depression
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 70: Primary Progressive MS and Affecting Genes
P 70: Primary Progressive MS and Affecting Genes
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 69: Effect of Serum Zinc Element in Epilepsy Paitaints
P 69: Effect of Serum Zinc Element in Epilepsy Paitaints
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 68: The Role of Neuroinflammation in Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)
P 68: The Role of Neuroinflammation in Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 67: The Role of Neuroinflammation in Dysfunction of Adult Hippocampal Neurogenesis
P 67: The Role of Neuroinflammation in Dysfunction of Adult Hippocampal Neurogenesis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 66: A Review of Novel Biomarkers Involved in the Neuroinflammation Caused by Human T Lymphotropic Virus-1
P 66: A Review of Novel Biomarkers Involved in the Neuroinflammation Caused by Human T Lymphotropic Virus-1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 65: Soluble CD18 as an Inflammation Reducing Agent in Parkinson's Disease
P 65: Soluble CD18 as an Inflammation Reducing Agent in Parkinson's Disease
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 64: Micro-Rna Disorder and Multiple Sclerosis
P 64: Micro-Rna Disorder and Multiple Sclerosis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 63: Role of Neuroinflammation in Depression
P 63: Role of Neuroinflammation in Depression
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 62: Markers of Neuroinflammation Related to Alzheimer's Disease Pathology in the Elderly
P 62: Markers of Neuroinflammation Related to Alzheimer's Disease Pathology in the Elderly
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 61: MicroRNA as a Therapeutic Tool to Prevent Blood Brain Barrier Dysfunction in Neuroinflammation
P 61: MicroRNA as a Therapeutic Tool to Prevent Blood Brain Barrier Dysfunction in Neuroinflammation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 60: The Effect of Melatonin as a Therapeutic Goal on Multiple Sclerosis Through Immune Processes
P 60: The Effect of Melatonin as a Therapeutic Goal on Multiple Sclerosis Through Immune Processes
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 59: Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs as a Prevention of Alzheimer Disease: Risks and Benefits
P 59: Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs as a Prevention of Alzheimer Disease: Risks and Benefits
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 58: Herbal Medicine “Ginseng” as Therapy and Prevention of Parkinson`s Disease
P 58: Herbal Medicine “Ginseng” as Therapy and Prevention of Parkinson`s Disease
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 57: The Effect of Biotin as a Therapeutic Agent for Progressive Multiple Sclerosis
P 57: The Effect of Biotin as a Therapeutic Agent for Progressive Multiple Sclerosis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 56: Inhibitory Effects of Curcumin, a Regulator of CD4+ T Helper Cell, on HTLV-1-Associated Myelopathy/Tropical Spastic Paraparesis (HAM/TSP)
P 56: Inhibitory Effects of Curcumin, a Regulator of CD4+ T Helper Cell, on HTLV-1-Associated Myelopathy/Tropical Spastic Paraparesis (HAM/TSP)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 55: Sleep Disturbance and Epilepsy: an Inflammatory Pathway
P 55: Sleep Disturbance and Epilepsy: an Inflammatory Pathway
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 54: Migraine: a Brain Plasticity Response to Repetitive Stressful Occurrences
P 54: Migraine: a Brain Plasticity Response to Repetitive Stressful Occurrences
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 53: Stem Cell Therapy for Treatment of Autoimmune Diseases (with Emphasis on Multiple Sclerosis)
P 53: Stem Cell Therapy for Treatment of Autoimmune Diseases (with Emphasis on Multiple Sclerosis)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 52: Interferon beta-a1 vs. Teriflunomide for Multiple Sclerosis
P 52: Interferon beta-a1 vs. Teriflunomide for Multiple Sclerosis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 51: The Role of T Helper 17 in Pathogenesis of Multiple Sclerosis
P 51: The Role of T Helper 17 in Pathogenesis of Multiple Sclerosis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 50: A Review on the Role and Efficacy of Vitamins in Depression
P 50: A Review on the Role and Efficacy of Vitamins in Depression
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 49: Exercise Effects on Cognitive Impairments Through Altering Neuroinflammation
P 49: Exercise Effects on Cognitive Impairments Through Altering Neuroinflammation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 48: Pioglitazone in Early Parkinson: A Review Study
P 48: Pioglitazone in Early Parkinson: A Review Study
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 47: Occupational Toxins and Neuroinflammation
P 47: Occupational Toxins and Neuroinflammation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 46: The Role of Kv7-Channels in the Pathophysiology of Multiple Sclerosis
P 46: The Role of Kv7-Channels in the Pathophysiology of Multiple Sclerosis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 45: De- and Remyelination Affect Cognitive and Locomotor Abilities in Mice
P 45: De- and Remyelination Affect Cognitive and Locomotor Abilities in Mice
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 44: The Role of HCN Channels in T Cell Function
P 44: The Role of HCN Channels in T Cell Function
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 43: The Role of TWIK2 Channels on Immune Cells and its Impact in EAE/ MS Pathophysiology
P 43: The Role of TWIK2 Channels on Immune Cells and its Impact in EAE/ MS Pathophysiology
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 42: Effect of Hesperetin During Pregnancy and Lactation on Locomotor Activity and Anxiety-Like Behaviors in Animal Model of Autism
P 42: Effect of Hesperetin During Pregnancy and Lactation on Locomotor Activity and Anxiety-Like Behaviors in Animal Model of Autism
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 41: Meningioma Stem Like Cells and Self Assembling Nanopeptide Scaffold for Treatment of Traumatic Brain Injury in Animal Model
P 41: Meningioma Stem Like Cells and Self Assembling Nanopeptide Scaffold for Treatment of Traumatic Brain Injury in Animal Model
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 40: Neuroprotective Effects of Saffron Extract in Rat Brain Under Ischemia Reperfusion Model
P 40: Neuroprotective Effects of Saffron Extract in Rat Brain Under Ischemia Reperfusion Model
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 39: Screening of Anxiety, Depression and Quality of Life in Epileptic Patients and Their Family
P 39: Screening of Anxiety, Depression and Quality of Life in Epileptic Patients and Their Family
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 38: The Relationship between Personality Traits and Cortisol Levels and TGF-B in Patients with Multiple Sclerosis Have Optic Neuritis (Optic Neuritis)
P 38: The Relationship between Personality Traits and Cortisol Levels and TGF-B in Patients with Multiple Sclerosis Have Optic Neuritis (Optic Neuritis)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 37: Prescribing Pepper for Stroke Treatment
P 37: Prescribing Pepper for Stroke Treatment
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 36: Protective Effects of Crocin on D-Galactose Induced Aging Model in Human Neuroblastoma Cells
P 36: Protective Effects of Crocin on D-Galactose Induced Aging Model in Human Neuroblastoma Cells
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 35: The Mediating Role of Meta-Cognitive Beliefs on the Cognitive-Executive Functions of Brain, Sleep Disorders, Optic Neuritis in Multiple Sclerosis Patients
P 35: The Mediating Role of Meta-Cognitive Beliefs on the Cognitive-Executive Functions of Brain, Sleep Disorders, Optic Neuritis in Multiple Sclerosis Patients
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 34: Evidence of Panax Ginseng in Multiple Sclerosis
P 34: Evidence of Panax Ginseng in Multiple Sclerosis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 33: Effect of Alcoholic Extract of Rosmarinus officinalis L. and Rosmarinic Acid on Inflammation Induced by Chronic Constriction Injury (CCI) Model of Neuropathic Pain in Rats
P 33: Effect of Alcoholic Extract of Rosmarinus officinalis L. and Rosmarinic Acid on Inflammation Induced by Chronic Constriction Injury (CCI) Model of Neuropathic Pain in Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 32: The Role of CB2 Activation in Rats Under Harmaline Toxicity
P 32: The Role of CB2 Activation in Rats Under Harmaline Toxicity
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 31: Reduce Inflammation and Hypothalamic Disorders in Patients with Multiple Sclerosis
P 31: Reduce Inflammation and Hypothalamic Disorders in Patients with Multiple Sclerosis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 30: Effect of Fasudil on Acrylamide-Induced Cytotoxicity in PC12 Cells Through Evaluation of ROS and MTT Test
P 30: Effect of Fasudil on Acrylamide-Induced Cytotoxicity in PC12 Cells Through Evaluation of ROS and MTT Test
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 29: Effects of Different Doses of Some GABAergic Agents in Mouse Brain Under Hypoxic State: Possible Role in Neuro-Inflammation
P 29: Effects of Different Doses of Some GABAergic Agents in Mouse Brain Under Hypoxic State: Possible Role in Neuro-Inflammation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 28: Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells Reduces Neuroinflammation and Splenic Cytolytic CD8 + T Cells in Mice with Experimental Autoimmune Encephalomyelitis
P 28: Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells Reduces Neuroinflammation and Splenic Cytolytic CD8 + T Cells in Mice with Experimental Autoimmune Encephalomyelitis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 27: The Beneficial Effect of Aminoguanidine on Lipopolysaccharide -Induced Memory Impairment and Neuro-Inflammation in Rats
P 27: The Beneficial Effect of Aminoguanidine on Lipopolysaccharide -Induced Memory Impairment and Neuro-Inflammation in Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 26: The Protective Effect of Nano-Hesperetin on Memory Disorder Induced by Streptozotocinin Male Rat in Alzheimer Models
P 26: The Protective Effect of Nano-Hesperetin on Memory Disorder Induced by Streptozotocinin Male Rat in Alzheimer Models
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 25: The Facilitatory Action of Snake Venom Phospholipase A2 Neurotoxins by Which Increase the Release of Acetylcholine, May Improve Alzheimer's Disease Symptoms
P 25: The Facilitatory Action of Snake Venom Phospholipase A2 Neurotoxins by Which Increase the Release of Acetylcholine, May Improve Alzheimer's Disease Symptoms
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 24: Evaluation of the Voxel Based Morphometry in Quantitative Analysis of Brain MRI Images
P 24: Evaluation of the Voxel Based Morphometry in Quantitative Analysis of Brain MRI Images
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 23: Apoptosis Following Cortical Spreading Depression in Juvenile Rats
P 23: Apoptosis Following Cortical Spreading Depression in Juvenile Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 22: Antihypoxic Effect of Saffron Extract in Mouse Model of Hypoxic Ischemia
P 22: Antihypoxic Effect of Saffron Extract in Mouse Model of Hypoxic Ischemia
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

P 21: Epidemiology of Multiple Sclerosis in Khorasan Razavi Province
P 21: Epidemiology of Multiple Sclerosis in Khorasan Razavi Province
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 20: Neutrophil to Lymphocyte Ratio as a Prognostic Marker in Glioblastoma Multiforme: a Systematic Review and Meta-Analysis
P 20: Neutrophil to Lymphocyte Ratio as a Prognostic Marker in Glioblastoma Multiforme: a Systematic Review and Meta-Analysis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 19: The Effects of Aloe Vera Extract on Brain Edema and Blood-Brain Barrier Permeability after Traumatic Brain Injury
P 19: The Effects of Aloe Vera Extract on Brain Edema and Blood-Brain Barrier Permeability after Traumatic Brain Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 18: Alterations of Electrophysiological Activity of Cerebellar Pukinje Cells of Rats Under Harmaline Toxicity
P 18: Alterations of Electrophysiological Activity of Cerebellar Pukinje Cells of Rats Under Harmaline Toxicity
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 17: Electrophysiological Effects of Cannabinoid Receptor Antagonist AM251 on Harmaline Toxicity in Rat’s Cerebellar Vermis Slices
P 17: Electrophysiological Effects of Cannabinoid Receptor Antagonist AM251 on Harmaline Toxicity in Rat’s Cerebellar Vermis Slices
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 16: The Effect of Reducing CCL11 on Multiple Sclerosis Treatment by Using Heterochronic Parabiosis Techniques
P 16: The Effect of Reducing CCL11 on Multiple Sclerosis Treatment by Using Heterochronic Parabiosis Techniques
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 15: Forced Exercise Attenuates Neuropathic Pain in Chronic Constriction Injury Male Rat: An Approach to Oxidative Stress and Inflammation
P 15: Forced Exercise Attenuates Neuropathic Pain in Chronic Constriction Injury Male Rat: An Approach to Oxidative Stress and Inflammation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 14: CSF NGF/IL-6 Ratio: a Useful Marker for the Evaluation of Progesterone Efficacy in Traumatic Brain Injury
P 14: CSF NGF/IL-6 Ratio: a Useful Marker for the Evaluation of Progesterone Efficacy in Traumatic Brain Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 13: Correlation Between Alanine Aminotransferase Serum (ALT) Level and Behavioral Symptoms of 6-Hydroxydopamine (6-OHDA)-Induced Parkinsonism in Rats
P 13: Correlation Between Alanine Aminotransferase Serum (ALT) Level and Behavioral Symptoms of 6-Hydroxydopamine (6-OHDA)-Induced Parkinsonism in Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 12: Study of the Association between Serum Level of Cystatin C and Behavioral Symptoms of 6-Hydroxydopamine – Induced Parkinsonism in Rat
P 12: Study of the Association between Serum Level of Cystatin C and Behavioral Symptoms of 6-Hydroxydopamine – Induced Parkinsonism in Rat
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 11: Terminalia Chebula Attenuates Quinolinate-Induced Oxidative PC12 and OLN-93 Cells Death
P 11: Terminalia Chebula Attenuates Quinolinate-Induced Oxidative PC12 and OLN-93 Cells Death
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 10: Safranal Attenuates Quinolinate-Induced Oxidative OLN-93 Cells Death
P 10: Safranal Attenuates Quinolinate-Induced Oxidative OLN-93 Cells Death
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 9: Neuoprotective Effect of Cannabinoid CB1 Receptor Antagonists Rimonabant and AM251 on Hypoxic Mouse Model of Brain Oxidative Stress
P 9: Neuoprotective Effect of Cannabinoid CB1 Receptor Antagonists Rimonabant and AM251 on Hypoxic Mouse Model of Brain Oxidative Stress
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 8: Affective Factors in the Event Time of Neuropathy in Diabetic Patients (Type II)
P 8: Affective Factors in the Event Time of Neuropathy in Diabetic Patients (Type II)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 7: The Effect of Curcumin and Melittin on an Animal Model of MS
P 7: The Effect of Curcumin and Melittin on an Animal Model of MS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 6: Effect of Voluntary Exercise on Learning and Memory Impairments in Sleep Deprived Female Rats
P 6: Effect of Voluntary Exercise on Learning and Memory Impairments in Sleep Deprived Female Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 5: The Effect of Previous Endurance Exercise in Traumatic Brain Injury
P 5: The Effect of Previous Endurance Exercise in Traumatic Brain Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 4: The Hypothesis Detect Multiple Sclerosis in Early Stage with Saliva Testing
P 4: The Hypothesis Detect Multiple Sclerosis in Early Stage with Saliva Testing
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 3: The Study about MRI Images of Encephalitis and Diagnosis by Using the Software Ways
P 3: The Study about MRI Images of Encephalitis and Diagnosis by Using the Software Ways
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 2: Proliferation of Neural Stem Cells Promotes in Presence of Feijoa Methanolic Extract in the Oxidative Stress Condition
P 2: Proliferation of Neural Stem Cells Promotes in Presence of Feijoa Methanolic Extract in the Oxidative Stress Condition
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P 1: Effect of Clavulanic Acid on Trimethyltin-Induced Cytotoxicity in PC12
P 1: Effect of Clavulanic Acid on Trimethyltin-Induced Cytotoxicity in PC12
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O 31: HTLV-1 and Inflammation
O 31: HTLV-1 and Inflammation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O 30: Peripheral Nervous System Diseases and Inflammation
O 30: Peripheral Nervous System Diseases and Inflammation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O 29: Autoimmune Myasthenia Gravis Introduction, Immunopathogenesis and Classification
O 29: Autoimmune Myasthenia Gravis Introduction, Immunopathogenesis and Classification
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O 28: Autoimmune Myositis: General Aspects of Pathophysiology, Symptoms and Therapeutic Options
O 28: Autoimmune Myositis: General Aspects of Pathophysiology, Symptoms and Therapeutic Options
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O 27: Traumatic Brain Injury and Inflammation
O 27: Traumatic Brain Injury and Inflammation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O 26: Treatment of Traumatic Brain Injury in Adult Rats with Injection of Human Epileptic Neural Stem Cells and Nano-Scaffold
O 26: Treatment of Traumatic Brain Injury in Adult Rats with Injection of Human Epileptic Neural Stem Cells and Nano-Scaffold
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O 25: Immunotherapy for Brain Tumor
O 25: Immunotherapy for Brain Tumor
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O 24: Functional Role of The K2p Potassium Channel Task-3 in A Syngeneic Murine Glioma Model
O 24: Functional Role of The K2p Potassium Channel Task-3 in A Syngeneic Murine Glioma Model
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O 23: Anti-Inflammatory Treatment in Children with Refractory Seizure
O 23: Anti-Inflammatory Treatment in Children with Refractory Seizure
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O 22: Reactive Oxygen Species and Epilepsy
O 22: Reactive Oxygen Species and Epilepsy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O 21: A Case of Anti-NMDA Receptor Encephalitis Who Presented with Status Epilepticus
O 21: A Case of Anti-NMDA Receptor Encephalitis Who Presented with Status Epilepticus
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O 20: The Role of Neuroinflammation in Epilepsy: A New Target for Treatment
O 20: The Role of Neuroinflammation in Epilepsy: A New Target for Treatment
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O 19: Treatment and Porognosis of Autoimmune Encephalitis
O 19: Treatment and Porognosis of Autoimmune Encephalitis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O 18: Autoimmune Dementia
O 18: Autoimmune Dementia
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O 17: Childhood Anti-NMDA Receptor Encephalitis
O 17: Childhood Anti-NMDA Receptor Encephalitis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O 16: Challenge in Diagnosis and Management of Autoimmune Encephalitis
O 16: Challenge in Diagnosis and Management of Autoimmune Encephalitis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O 15: Limbic Encephalitis: General Aspects of Pathophysiology, Symptoms and Therapeutic Options
O 15: Limbic Encephalitis: General Aspects of Pathophysiology, Symptoms and Therapeutic Options
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O 14: Differentiating Demyelinating Disorders of the Central Nervous System – a Focus on Multiple Sclerosis and Neuromyelitis-Optica Spectrum Disorders
O 14: Differentiating Demyelinating Disorders of the Central Nervous System – a Focus on Multiple Sclerosis and Neuromyelitis-Optica Spectrum Disorders
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O 13: Ion Channels in Autoimmune Neurodegeneration
O 13: Ion Channels in Autoimmune Neurodegeneration
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O 12: The Pathophysiological Hallmarks of MS Beyond the Blood Brain Barrier: Myelination and Neuronal Network Interactions
O 12: The Pathophysiological Hallmarks of MS Beyond the Blood Brain Barrier: Myelination and Neuronal Network Interactions
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O 11: Diagnosis and Management of Neuromyelitis Optica
O 11: Diagnosis and Management of Neuromyelitis Optica
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O 10: Multiple Sclerosis: General Aspects of Pathophysiology, Symptoms and Therapeutic Options
O 10: Multiple Sclerosis: General Aspects of Pathophysiology, Symptoms and Therapeutic Options
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O 9: Immunomodulatory Effects of Neural Stem Cell on Multiple Sclerosis: A Systematic Review
O 9: Immunomodulatory Effects of Neural Stem Cell on Multiple Sclerosis: A Systematic Review
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O 8: Tenasin-C as a New Target for Multiple Sclerosis Treatment
O 8: Tenasin-C as a New Target for Multiple Sclerosis Treatment
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O 7: KCNK2 Regulates the Nanoscale Formation of Immune Docking Structures on Brain Endothelial Cells Under Autoinflammatory Conditions
O 7: KCNK2 Regulates the Nanoscale Formation of Immune Docking Structures on Brain Endothelial Cells Under Autoinflammatory Conditions
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O 6: Kininogen Deficiency Ameliorates Neuroinflammation by Reducing Immune Cell Trafficking
O 6: Kininogen Deficiency Ameliorates Neuroinflammation by Reducing Immune Cell Trafficking
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O 5: Coagulation Factors in Multiple Sclerosis may Represent Diagnostic and Therapeutic Strategies
O 5: Coagulation Factors in Multiple Sclerosis may Represent Diagnostic and Therapeutic Strategies
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O 4: Kynurenine Impairs MbMEC Function in Vitro Through Arylhydrocarbon Receptor Activation
O 4: Kynurenine Impairs MbMEC Function in Vitro Through Arylhydrocarbon Receptor Activation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O 3:Therapeutic Potential of a Novel NMDA Receptor Subunit 2B Antagonist in a Mouse Model of Autoimmune Neuroinflammation
O 3:Therapeutic Potential of a Novel NMDA Receptor Subunit 2B Antagonist in a Mouse Model of Autoimmune Neuroinflammation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O 2: Anti-Inflammatory Approach to Epilepsy Treatment
O 2: Anti-Inflammatory Approach to Epilepsy Treatment
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O 1: The Effects of Vitamin D Supplementation on the T cell Compartment in Multiple Sclerosis
O 1: The Effects of Vitamin D Supplementation on the T cell Compartment in Multiple Sclerosis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Abstract Book of The 1st International NeuroinflammationCongress and 1st Student Festival of Neurosience
Abstract Book of the 1st International Neuroinflammation Congress and 1st  Student Festival of Neurosience
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2017-4)


Innovation and Productivity Facilitate the Efficiency of Human Resources
نوآوری و بهره‌وری، راه گشای بازدهی منابع انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physical and Chemical Properties of DNA Ligases
ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی DNA لیگازها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Key Factors Affect Work-Life Balance of Nurses in Tehran
بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر تعادل کار -زندگی پرستاران در تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Model to Improve the Allocation of Hospital Resources Using Queuing Theory
مدلی جهت بهبود تخصیص منابع بیمارستانی با استفاده از تئوری صف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Manufacture of the Wireless Holter Monitoring Based –on ARM Micro-Controller
طراحی و ساخت هولترمانیتورینگ بی‌سیم بر پایۀ میکروکنترلر ARM
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression of Hepatocyte Markers in Wharton’s Jelly Mesenchymal Stem Cells Using Mouse Liver Cell Extract
بیان نشانگرهای کبدی در سلول‌های بنیادی مزانشیمی ژله وارتون بند ناف توسط عصارۀ سلول کبد موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2017-3)


Experimental Models of Rheumatoid Arthritis: Acute and Chronic Pain
مدل‌های آزمایشگاهی آرتریت روماتوئید: درد حاد و مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Urine-Derived Stem Cells: A New Class of Stem Cells in Treatment of Neurodegenerative Disorders
سلول‌های بنیادی مشتق شده از ادرار: یک ردۀ جدید از سلول‌های بنیادی در درمان اختلالات تحلیل برندۀ عصبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Oxidative Stress and its Different Roles in Neurodegenerative Diseases
استرس اکسیداتیو و نقش‌های مختلف آن در بیماری‎های‌ تحلیل برندۀ عصبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Steroids on Brain Function
نقش استروئیدها بر عملکرد مغز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcomes of Epilepsy Surgery in Drug Resistant Epileptic Patients in Loghman Hakim Hospital
نتایج جراحی صرع در بیماران مبتلا به صرع مقاوم به دارو در بیمارستان لقمان حکیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Early Maladaptive Schemas in Patients with Psychosomatic Disorder and Multiple Sclerosis
طرحواره‌های ناسازگار اولیه در بیماران با اختلال روان‌تنی و مالتیپل اسکلروز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficacy of Coaching Approach Behavior and Leading by Modeling on Separation Anxiety Disorder among Preschool Children
اثربخشی برنامۀ مربیگری رفتار و هدایت از طریق مدلسازی بر اختلال اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Curcumin on Astrogliosis and Improvement of Behavioral Movement in Acute Phase of Spinal Cord Injury in a Contusion Model of Rat
اثر کورکومین بر آستروگلیوزیس و بهبود رفتار حرکتی در مرحلۀ حاد آسیب طناب نخاعی در یک مدل کانتیوژن موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neuroprotective Effects of Stiripentol on Oxygen-Glucose Deprivation in Primary Culture of Fetal Mice Cortical Neurons
اثرات محافظت نورونی استیریپنتول در برابر محرومیت از اکسیژن -گلوکز در کشت اولیۀ نورون‌های قشری جنین موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Assessment of Psychometric Properties of the Persian Version of Hemispheric Preference Test
بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخۀ فارسی آزمون ترجیح نیمکره‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2017-2)


P15: Evaluation of Early- Childhood Traumatic Brain Injury on the Emotion Perception
P15: Evaluation of Early- Childhood Traumatic Brain Injury on the Emotion Perception
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P14: Post-Traumatic Stress Disorder in Car Accidents
P14: Post-Traumatic Stress Disorder in Car Accidents
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P13: Roadway Design and Road Safety
P13: Roadway Design and Road Safety
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P12: Cell Therapies for Neurological Injury
P12: Cell Therapies for Neurological Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P11: From Well to Bed: Stem Cell Therapies for Neurotrauma
P11: From Well to Bed: Stem Cell Therapies for Neurotrauma
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P10: Pedestrian Rights in a Safe Way
P10: Pedestrian Rights in a Safe Way
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P9: Different Routes for Cellular Transplantation in Spinal Cord Injury
P9: Different Routes for Cellular Transplantation in Spinal Cord Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P8: Perspective of Nanotechnology and Stem Cells for Treatment of Spinal Cord Injury
P8: Perspective of Nanotechnology and Stem Cells for Treatment of Spinal Cord Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P7: Current Status of Fibrin-Based Scaffolds in the Treatment of Spinal Cord Injury
P7: Current Status of Fibrin-Based Scaffolds in the Treatment of Spinal Cord Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P6: Application of 3D Bioactive Scaffolds in Brain Injury
P6: Application of 3D Bioactive Scaffolds in Brain Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P5: Clinical Management for Blunt Laryngotracheal Trauma in Children
P5: Clinical Management for Blunt Laryngotracheal Trauma in Children
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P4: PuraMatrix Supports Neural Stem Cells to Repair Brain Injury
P4: PuraMatrix Supports Neural Stem Cells to Repair Brain Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P3: Neuronal Death Following Posttraumatic Excitability and Seizure
P3: Neuronal Death Following Posttraumatic Excitability and Seizure
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P2: Frequency of Brain Lesion in CT Scan of Traumatic Patients of Kermanshah
P2: Frequency of Brain Lesion in CT Scan of Traumatic Patients of Kermanshah
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P1: The Most Effective Educational Practices of Nurses in the Area of Increased Intracranial Pressure
P1: The Most Effective Educational Practices of Nurses in the Area of Increased Intracranial Pressure
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

W1: Neural Tissue Engineering Strategies in Traumatic Brain Injury Therapies
W1: Neural Tissue Engineering Strategies in Traumatic Brain Injury Therapies
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O21: Elderly People in Road Traffic Accidents
O21: Elderly People in Road Traffic Accidents
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O20: Around Pedestrian Injuries in Road Traffic from International Point of View
O20: Around Pedestrian Injuries in Road Traffic from International Point of View
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O19: Differences in the Management of Severely Injured Elderly Patients in Germany )An Analysis of 37.901 Patients of the German Trauma Register DGU®)
O19: Differences in the Management of Severely Injured Elderly Patients in Germany )An Analysis of 37.901 Patients of the German Trauma Register DGU®)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O18: Vulnerable Road Users - Is There a Way to Protect?
O18: Vulnerable Road Users - Is There a Way to Protect? 
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O17: Cross Professional Competence Is Mandatory for a Better Road Safety
O17: Cross Professional Competence Is Mandatory for a Better Road Safety
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O16: Impact of ATLS Training on Roads Morality Reduction
O16: Impact of ATLS Training on Roads Morality Reduction
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O15: Golden Hour Rescue Chain
O15: Golden Hour Rescue Chain
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O14: Trauma Surgery and Injury Prevention
O14: Trauma Surgery and Injury Prevention
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O13: Crush Syndrome
O13: Crush Syndrome
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O12: Open Fracture Management in Road Traffic Accident
O12: Open Fracture Management in Road Traffic Accident
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O11: Casualty Care
O11: Casualty Care
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O10: Issues of Emergency Services in Road Traffic Injuries: a Qualitative Study in an Iranian Context
O10: Issues of Emergency Services in Road Traffic Injuries: a Qualitative Study in an Iranian Context
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O9: Trauma Care in Germany
O9: Trauma Care in Germany
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O8: A Study on Vertebral Column Trauma Patients Presenting to the Trauma Center of North-West of Iran
O8: A Study on Vertebral Column Trauma Patients Presenting to the Trauma Center of North-West of Iran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O7: Evaluation of the Factors Affecting Traffic Safety Culture Promotion and Reduce Crime and Social Problems with Motorcycle
O7: Evaluation of the Factors Affecting Traffic Safety Culture Promotion and Reduce Crime and Social Problems with Motorcycle
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O6: Traffic Safety Work with the Main Group Children (School Children) and Young Persons
O6: Traffic Safety Work with the Main Group Children (School Children) and Young Persons
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O5: Traffic Safety Measures Concerning Different Categories of Road Users Cooperation between Police and Emergency Medical Services
O5: Traffic Safety Measures Concerning Different Categories of Road Users Cooperation between Police and Emergency Medical Services
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O4: Theoretical and Practical Basics for Successful Traffic Safety Work
O4: Theoretical and Practical Basics for Successful Traffic Safety Work
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O3: Importance of Road Safety on Public Health
O3: Importance of Road Safety on Public Health
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O2: Iranian National Service Framework on Road Safety
O2: Iranian National Service Framework on Road Safety
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O1: To Decrease the Victims of Road Accidents; the Strategic Goal of Traffic Police
O1: To Decrease the Victims of Road Accidents; the Strategic Goal of Traffic Police
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Abstract Book of the 6th International Road Safety and 3rd International Neurotrauma Congress
Abstract Book of the 6th International Road Safety and 3rd International Neurotrauma Congress
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2016-12)


Modulatory Effect of Glial-Derived Growth Factor on Addiction
اثر تعدیل کنندۀ فاکتور رشد عصبی مشتق از گلیا بر اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neurological Alterations in Cognitive Impairment
تغییرات عصبی در اختلال شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Environmental Enrichment: A New Therapy Based on Findings in Animal Models of Autism
غنی‌سازی محیطی: درمان جدید برگرفته از یافته‌های مدل‌های حیوانی اوتیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Amyloid Beta and Tau: from Physiology to Pathology in Alzheimer’s Disease
آمیلوئید بتا و تائو: از فیزیولوژی تا پاتولوژی در بیماری آلزایمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Epigallocatechin-3-Gallate Supplementation on Glasgow Coma Score Scale of Patients with Traumatic Brain Injury
تأثیر مکمل اپی گالو کاتچین گالات بر مقیاس اندازه‌گیری کمای گلاسکو در بیماران با آسیب مغزی پس از ضربه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric Properties of HEXACO Personality Inventory among Students
ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامۀ شخصیت هگزاکو در میان دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histopathologic Changes in the Substantia Nigra Resulted by Paraquat Intoxication in Rat
تغییرات هیستوپاتولوژیک جسم سیاه در نتیجۀ مسمومیت پاراکوات در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Trichostatin A on Working Memory and Serum Bcl-2 Level in Hypoxic-Ischemia Rat Model
اثر تریکوستاتین A بر حافظۀ کاری و سطح سرمی Bcl-2 در مدل موش صحرایی ایسکمی هایپوکسیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of the Primary Information on Importance of the Last Information in Decision Making
نقش اطلاعات اولیه در اهمیت اطلاعات نهایی در تصمیم‌گیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Proliferation Assay of Astrocytes Isolated from Rat Neocortex in a Nanopeptide Scaffold
بررسی تکثیر آستروسیت ‌های جدا شده از قشر مغز موش صحرایی در یک داربست نانوپپتید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Brain-Derived Neurotrophic Factor Val66met Polymorphism on Acquisition and Motor Memory Consolidation
تأثیر پلی‌مورفیسم val66met فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز بر اکتساب و تحکیم سازی حافظۀ حرکتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Important Factors in Identifying Asymptomatic Carotid Artery Stenosis in order to Prevent Stroke by Using Data Mining Tools
بررسی عوامل مهم در شناسایی تنگی شریان کاروتید بدون علامت جهت پیشگیری از سکتۀ مغزی با استفاده از ابزار داده کاوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2016-12)


P44: Stress Management in Work Settings
P44: Stress Management in Work Settings
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P43: Neuroanatomical Basis of Anxiety Disorders
P43: Neuroanatomical Basis of Anxiety Disorders
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P42: OCD in Children
P42: OCD in Children
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P41: The Role of Yoga in the Treatment of Post-Traumatic Stress
P41: The Role of Yoga in the Treatment of Post-Traumatic Stress
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P40: Anxiety Disorders Signs in Children
P40: Anxiety Disorders Signs in Children
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P39: OCD and Genetic
P39: OCD and Genetic
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P38: Neuroanatomy of Post Traumatic Stress Disorder
P38: Neuroanatomy of Post Traumatic Stress Disorder
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P37: Internet Addiction and Anxiety
P37: Internet Addiction and Anxiety
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P36: Role of Brain-Derived Neurotrophic Factor in Pathogenesis and Treatment of Post-Traumatic Stress Disorder
P36: Role of Brain-Derived Neurotrophic Factor in Pathogenesis and Treatment of Post-Traumatic Stress Disorder
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P35: How to Manage Anxiety
P35: How to Manage Anxiety
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P34: Post-Traumatic Stress Disorder
P34: Post-Traumatic Stress Disorder
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P33: Effect of Mother's Anxiety on Fetus
P33: Effect of Mother's Anxiety on Fetus
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P32: Anxiety Disorder
P32: Anxiety Disorder
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P31: Art Relieves Stress in Kids with Anxiety Disorders
P31: Art Relieves Stress in Kids with Anxiety Disorders
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P30: Are There Anxious Genes?
?P30: Are There Anxious Genes
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P29: The Effect of Stress and Anxiety During Pregnancy
P29: The Effect of Stress and Anxiety During Pregnancy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P28: Neuroimaging in Anxiety Disorders
P28: Neuroimaging in Anxiety Disorders
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P27: The Role of Antibiotic Consumption in Anxiety
P27: The Role of Antibiotic Consumption in Anxiety
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P26: Anxiety in Patients with PTSD (War Veterans)
(P26: Anxiety in Patients with PTSD (War Veterans
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P25: Post-Traumatic Stress Disorder: A Case Report
P25: Post-Traumatic Stress Disorder: A Case Report
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P24: The Effect of Art Therapy for the Child with Anxiety Problem: Case Report
P24: The Effect of Art Therapy for the Child with Anxiety Problem: Case Report
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P23: The Course of Anxiety and Depression in Surgical and Non-Surgical Patients
P23: The Course of Anxiety and Depression in Surgical and Non-Surgical Patients
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P22: The Effect of Maternal Stress on the Hippocampal Neural Death in the Newborns Rats
P22: The Effect of Maternal Stress on the Hippocampal Neural Death in the Newborns Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P21: Prevalence of Social Phobia and its Influencing Factors in Abhar`s Students
P21: Prevalence of Social Phobia and its Influencing Factors in Abhar`s Students
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P20: Investigation the Effect of EMF on Plasma Levels of Corticosterone, Testosterone and Testicular Gene Expression of Gstt1 of Male Rats
P20: Investigation the Effect of EMF on Plasma Levels of Corticosterone, Testosterone and Testicular Gene Expression of Gstt1 of Male Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P19: The Relation between Improvement, Adventure, Social Solidarity and Opportunity, Details of Health-Related Quality of Life, with Perceived Stress among Students
P19: The Relation between Improvement, Adventure, Social Solidarity and Opportunity, Details of Health-Related Quality of Life, with Perceived Stress among Students
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P18: The Perceived Stress and its Relationship with Body Mass Index, General Satisfaction, Negative Emotions, Relationship with Teacher among Students
P18: The Perceived Stress and its Relationship with Body Mass Index, General Satisfaction, Negative Emotions, Relationship with Teacher among Students
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P17: Assessing the Effect of Information Provision on Anxiety Levels in Patients Transferring from the Cardiac Intensive Care Unit to the General Ward
P17: Assessing the Effect of Information Provision on Anxiety Levels in Patients Transferring from the Cardiac Intensive Care Unit to the General Ward
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P16: Comparative Analysis of the Religious Copping, Optimism, and Social Physique Anxiety between the Disabled and the Normal People in Gorgan
P16: Comparative Analysis of the Religious Copping, Optimism, and Social Physique Anxiety between the Disabled and the Normal People in Gorgan
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P15: The Study Reviews the Status of Sexual Function in 52 Patients Suffering from Psychiatric Patients Post-Traumatic Stress Disorder
P15: The Study Reviews the Status of Sexual Function in 52 Patients Suffering from Psychiatric Patients Post-Traumatic Stress Disorder
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P14: Anxiety Control Using Q-Learning
P14: Anxiety Control Using Q-Learning
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P13: Which the Third Wave of Cognitive-Behavioral Therapy in Reducing Symptoms of Veterans with Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) is More Effective?
?P13: Which the Third Wave of Cognitive-Behavioral Therapy in Reducing Symptoms of Veterans with Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) is More Effective
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P12: Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) on Reducing the Anxity Disorder
P12: Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) on Reducing the Anxity Disorder
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P11: Validity and Reliability of Death Anxiety Scale (DAS) in Nurses
P11: Validity and Reliability of Death Anxiety Scale (DAS) in Nurses
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P10: Prediction of Adolescent Anxiety Disorders Based on Emotional Child Maltreatment
P10: Prediction of Adolescent Anxiety Disorders Based on Emotional Child Maltreatment
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P9: The Relationship between Trait and State Anxiety: Mediating Role of Coping Strategies
P9: The Relationship between Trait and State Anxiety: Mediating Role of Coping Strategies
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P8: The Role of State-Trait Anxiety and Resiliency in Test Anxiety
P8: The Role of State-Trait Anxiety and Resiliency in Test Anxiety
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P7: The Prevalence of Social Anxiety in Inpatients with Schizophrenia
P7: The Prevalence of Social Anxiety in Inpatients with Schizophrenia
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P6: The Effectiveness of Didactic Approach on the Reduction of Death Obsession
P6: The Effectiveness of Didactic Approach on the Reduction of Death Obsession
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P5: A Review of Memory Cognitive Function in Patients with Posttraumatic Stress Disorder (PTSD)
(P5: A Review of Memory Cognitive Function in Patients with Posttraumatic Stress Disorder (PTSD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P4: Evaluation of Death Anxiety of Patient with Cancer
P4: Evaluation of Death Anxiety of Patient with Cancer
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P3: Food and Behavior: Long Chain Poly Unsaturated Fatty Acids and Anxiety
P3: Food and Behavior: Long Chain Poly Unsaturated Fatty Acids and Anxiety
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P2: The Relationship between Alexithymia and Social Anxiety in Inpatients with Schizophrenia
P2: The Relationship between Alexithymia and Social Anxiety in Inpatients with Schizophrenia
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P1: A Review of Neuropsychological Function in Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) with Substantial Substance Use Comorbidity
P1: A Review of Neuropsychological Function in Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) with Substantial Substance Use Comorbidity
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

W2: Cognitive Behavioral Approaches for the Treatment of Trauma and Anxiety
W2: Cognitive Behavioral Approaches for the Treatment of Trauma and Anxiety
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

W1: The Role of Art Therapy ( Music and Psychodrauma) on Improvement of Anxiety in Children with Autism Spectrum Disorders (ASD)
(W1: The Role of Art Therapy ( Music and Psychodrauma) on Improvement of Anxiety in Children with Autism Spectrum Disorders (ASD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O21: Exposure Therapy’s Two Cultures: Anxiety-Reducing vs. Anxiety-Increasing Treatment
O21: Exposure Therapy’s Two Cultures: Anxiety-Reducing vs. Anxiety-Increasing Treatment
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O20: The Benefits of Increased Physical Activity and Higher Cardiorespiratory Fitness in People Living with Mental Health Disorders, with Specific Emphasis on Anxiety Disorders
O20: The Benefits of Increased Physical Activity and Higher Cardiorespiratory Fitness in People Living with Mental Health Disorders, with Specific Emphasis on Anxiety Disorders
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O19: Recent Developments in the Treatment of Anxiety, Trauma, and Emotional Disorders
O19: Recent Developments in the Treatment of Anxiety, Trauma, and Emotional Disorders
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O18: Role of Adult Hippocampal Neurogenesis in Anxiety Disorders
O18: Role of Adult Hippocampal Neurogenesis in Anxiety Disorders
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O17: Social Cognition in Patients with Anxiety Disorders
O17: Social Cognition in Patients with Anxiety Disorders
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O16: How Do Concepts of Evolutionary Psychology and Evolutionary Psychiatry Explain Anxiety Disorders?
?O16: How Do Concepts of Evolutionary Psychology and Evolutionary Psychiatry Explain Anxiety Disorders
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O15: Trauma & Addiction
O15: Trauma & Addiction
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O14: Autobiographical Memory, Trauma, and the Development of Memory Interventions
O14: Autobiographical Memory, Trauma, and the Development of Memory Interventions
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O13: Art Therapy and PTSD in Children
O13: Art Therapy and PTSD in Children
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O12: The Role of New Communicative Media in Creating Anxiety in Teenagers
O12: The Role of New Communicative Media in Creating Anxiety in Teenagers
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O11: Cognitive Appraisals and Social Support in Predicting Children’s Posttraumatic Stress
O11: Cognitive Appraisals and Social Support in Predicting Children’s Posttraumatic Stress
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O10: Psychological Analysis of Ideal and Well-Developed and Calm Personality from Islamic Points of View
O10: Psychological Analysis of Ideal and Well-Developed and Calm Personality from Islamic Points of View
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O9: The Impact of Neuroscience in Understanding Posttraumatic Stress Disorder
O9: The Impact of Neuroscience in Understanding Posttraumatic Stress Disorder
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O8: The Impact of Physical Activity on Posttraumatic Stress Disorder
O8: The Impact of Physical Activity on Posttraumatic Stress Disorder
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O7: The Mechanistic Role of Sleep in Posttraumatic Stress Disorder
O7: The Mechanistic Role of Sleep in Posttraumatic Stress Disorder
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O6: “Secondary Traumatic Stress Disorder” in Iranian War Veterans’ Wives with PTSD
O6: “Secondary Traumatic Stress Disorder” in Iranian War Veterans’ Wives with PTSD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O5: Trauma and Stressor Related Disorders (Specially PTSD) in DSM-5
O5: Trauma and Stressor Related Disorders (Specially PTSD) in DSM-5
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O4: Cognitive Rehabilitation Therapy Implications for Treatment of PTSD
O4: Cognitive Rehabilitation Therapy Implications for Treatment of PTSD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O3: Review of Evidence-Based and Experimental Treatment of Posttraumatic Stress Disorder
O3: Review of Evidence-Based and Experimental Treatment of Posttraumatic Stress Disorder
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O2: Posttraumatic Stress Disorder and Substance Use Disorder: A Review of the U.S. VA/DOD Clinical Practice Guidelines and the Utility of Integrated Care
O2: Posttraumatic Stress Disorder and Substance Use Disorder: A Review of the U.S. VA/DOD Clinical Practice Guidelines and the Utility of Integrated Care
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O1: The Importance of Anxiety and Stress Relief Programs
O1: The Importance of Anxiety and Stress Relief Programs
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Abstract Book of the 3rd International Anxiety Congress
Abstract Book of the 3rd International Anxiety Congress
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2016-9)


The Impact of Road Accidents on Brain Injury
اثر تصادفات جاده‌ای بر آسیب‌ مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Parkinson Disease: from Pathophysiology to the Animal Models
بیماری پارکینسون: از پاتوفیزیولوژی تا مدل‌های حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Importance of Automated Systems for Information Gathering and Decision Making Support for The Pain Management in Patient with Spinal Cord Injury
اهمیت سیستم‌های خودکار برای جمع آوری اطلاعات و پشتیبانی تصمیم‌گیری جهت مدیریت درد در بیماران آسیب نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Alzheimer's Disease: Background, Current and Future Aspects
بیماری آلزایمر: پیشینه، وضعیت‌ حال و آینده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phylogenetic Study of GABAA Receptors in Human and Rat Species: Evaluation of Family Relationship
مطالعۀ فیلوژنتیکی گیرنده‌های GABAA در گونه‎های انسان و موش صحرایی: ارزیابی قرابت خانوادگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presentation of Causal Model for Rumination Based on Negative and Positive Psychological Variables
ارائۀ مدل علّی برای نشخوار فکری بر اساس متغیرهای روانشناختی مثبت و منفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Emotional Intelligence Training on Mental Health of the Patients Hospitalized in Cardiology Department of Shahid Modares Hospital, Tehran, Iran
تأثیر آموزش هوش هیجانی بر سلامت روان بیماران بستری در بخش قلب بیمارستان شهید مدرس، تهران، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Cognitive Rehabilitation on Cognitive Function, Memory, Depression, and Anxiety in Patients with Multiple Sclerosis
اثر توانبخشی شناختی بر کارکردهای شناختی، حافظه، افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explanation of Psychological Problems Based on Cognitive Flexibility and Self Differentiation
تبیین مشکلات روانی مبتنی بر انعطاف پذیری شناختی و تمایزیافتگی خود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Sodium Butyrate on Working Memory and Serum Level Expression of Neural Growth Factor in an Animal Model of Prenatal Stress
اثر سدیم بوتیرات در حافظۀ کاری و سطح بیان سرمی فاکتور رشد عصبی در مدل حیوانی با استرس در دوران بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Influence of Past Decision Information on Decision Making in the Present
تأثیر اطلاعات تصمیم پیشین بر تصمیم‌گیری در زمان حاضر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2016-6)


The Role of Stem Cell Therapy in Alzheimer's Disease
نقش درمانی سلول‌های بنیادی در بیماری آلزایمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Introduction to Neurotechnologies, Transcranial Magnetic Stimulation and Transcranial Direct Current Stimulation: Their Applications in the Cognitive Enhancement and Rehabilitation
معرفی فناوری‌های تحریک مغناطیسی وراجمجمه‌ای و تحریک الکتریکی وراجمجمه‌ای: کاربردهای آن‌ها در ارتقاء عملکردهای شناختی و بازتوانی شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of a Self-Assembling Peptide Nanofiber Containing Laminin Motif on Survival and Proliferation of Embryonic Rat Neural Stem Cells
اثرات یک پپتید نانوفیبری خود ساختۀ حاوی موتیف لامینین بر روی بقاء و تکثیر سلول‌ های بنیادی عصبی جنینی موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Neurotrophic Factors in Animal Model of Myelin Destruction Induced by Cuprizone in C57bl/6 Mice
بررسی فاکتورهای نوروتروفیک در مدل حیوانی تخریب میلین القاء شده با کوپریزون در موش‌های C57bl/6
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Burst Firing of the Ventral Tegmental Area Neurons through Bicuculline-Induced GABA-A Receptor Blockade
شلیک انفجاری نورون‌های ناحیۀ تگمنتوم شکمی از طریق مهار گیرندۀ GABA-A القاء شده با بیکوکولین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Vitamin C on Serum Concentration of Brain-Derived Neurotrophic Factor among Healthy Inactive Young Men
اثر ویتامین C بر غلظت سرمی فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز در میان مردان جوان سالم بدون فعالیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of Theory of Mind and Empathy in Male and Female Students at University of Welfare and Rehabilitation Sciences in Tehran
مقایسۀ نظریۀ ذهن و همدلی در دانشجویان پسر و دختر در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Exercise Training on Serum Level of β-Estradiol, Testosterone, and Cognitive Deficit in Rats with Letrozole-Induced Polycystic Ovary Syndrome
اثر تمرین ورزشی بر سطح سرمی بتا استرادیول، تستوسترون و اختلال شناختی در مدل حیوانی سندرم تخمدان پلی کیستیک القاء شده با لتروزول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Manipulation of Neural Activity of Dorsolateral Prefrontal Cortex on Cognitive Flexibility Deficit
تأثیر دستکاری فعالیت عصبی قشر پیش‌پیشانی جانبی -خلفی بر کمبود انعطاف‌پذیری شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2016-3)


Improvement of Children Road Safety in Iran
بهبود ایمنی راه کودکان در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Functional Role of Natural and Synthetic Scaffolds in Tissue Engineering of Central Nervous System
نقش کاربردی داربست‌های طبیعی و صناعی در مهندسی بافت سیستم عصبی مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Why Human React Differently to the Same Sensory Experiences: an Emotion-Cognition Interaction
چرا انسان واکنش متفاوتی به تجربه‌های حسی مشابه نشان می‌دهد: یک تعامل هیجان -شناخت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cell Therapy Strategies in the Repair of Spinal Cord Injury: Pros and Cons
راهکارهای سلول درمانی در ترمیم آسیب طناب نخاعی: مزایا و معایب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Organizational Trauma on Staff Skills in a Private Hospital in Iran
تأثیرات ترومای سازمانی بر مهارت‌های کارکنان در یک بیمارستان خصوصی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Spatial Learning between Male, Female and Ovariectomized Rats
مقایسۀ یادگیری فضایی موش‌های صحرایی نر، ماده و اوارکتومی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Frequency and Intensity of Stressors in Infertile Couples Undergoing Intrauterine Insemination Treatment, Intra-Cytoplasmic Sperm Injection Treatment and without Treatment
مقایسۀ فراوانی و شدت عوامل استرس‌زا در زوج‌های نابارور تحت درمان تلقیح داخل رحمی، تحت درمان تلقیح درون سیتو پلاسمی اسپرم و بدون درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Deficits in the Theory of Mind in Patients with Bipolar Disorder Type 1 in Remission Period
مقایسۀ نقص‌ها در نظریۀ ذهن در بیماران با اختلال دو قطبی نوع 1 در دورۀ فروکش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Psychometric Properties of Rumination-Reflection Scale
بررسی شاخص‌های روان‌سنجی مقیاس نشخوار فکری -تأمل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Gallic Acid and Endurance Exercise Training on BDNF in a Model of Hippocampal Degeneration
اثر اسید گالیک و تمرین ورزشی استقامتی بر فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز در یک مدل از دژنراسیون هیپوکامپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2015-12)


A Methodological Review of Development and Assessment of Behavioral Models of Depression in Rats
مروری بر روش‌های ایجاد و ارزیابی مدل‌های رفتاری افسردگی در موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Neuroprotective Role of Progesterone in Traumatic Brain Injury; Reduction of Inflammatory Cytokines
نقش حفاظت عصبی پروژسترون در آسیب مغزی پس از ضربه؛ کاهش سایتوکین‌های التهابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Toll-Like Receptors in CNS Rabies Infection
نقش گیرنده‌های شبه تول در عفونت سیستم عصبی مرکزی هاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Exercise on the Memory Improvement: a Review of Cellular and Molecular Mechanisms
تأثیر ورزش برتقویت حافظه: مروری بر مکانیسم‌های سلولی و مولکولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Glutamate Receptors, Synaptic Ion Channels, and Trkb Receptor in Learning and Memory
نقش گیرنده‌های وابسته به گلوتامات، کانال‌های یونی سیناپسی و TrkB در حافظه و یادگیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dream and Sleep Disorders: Psychological and Pathophysiological Aspects
اختلالات خواب و رؤیا: جنبه‌های روانشناسی و پاتوفیزیولوژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Regulation of Gene Expression in Neural Stem Cell Differentiation and Self-Renewal
تنظیم بیان ژن در خودنوزایی و تمایز سلول‌های بنیادی عصبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Intracerebroventricular Administration of Streptozocin on Cell Proliferation in Subventricular Zone Stem Cells in a Rat Model of Alzheimer’s Disease
اثر تجویز درون بطنی استرپتوزوسین بر تکثیر سلول در سلول‌های بنیادی ناحیۀ تحت بطنی در یک مدل موش صحرایی مبتلا به بیماری آلزایمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incidence of Acute Neurologic Complications after Heart Surgery in Children with Congenital Heart Disease
بروز عوارض نورولوژیکی حاد پس از جراحی قلب در کودکان با بیماری مادرزادی قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Quality of Life and the Frequency of Attention Deficit Hyper Activity Disorder in Children with Epilepsy
بررسی کیفیت زندگی و فراوانی اختلال کمبود توجه -بیش فعالی درکودکان مبتلا به صرع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biomarkers of Cardiovascular Responses among War Veterans with Posttraumatic Stress Disorder
نشانگرهای زیستی پاسخ های قلبی -عروقی در میان جانبازان جنگ مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Alexithymia, Anxiety, and Depression on Pain Severity in Female Patients with Fibromyalgia in Tehran
تأثیر الکسی تایمی، اضطراب و افسردگی بر شدت درد در بیماران زن با فیبرومیالژی در تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Hostility and Sleep Disorders among Nursing Students with Post-Traumatic Stress Disorder
مقایسۀ خصومت و اختلالات خواب در میان دانشجویان رشتۀ پرستاری با اختلال استرس پس از سانحه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Early Maladjusted Schemas, Hidden Anxiety, and Cognitive Regulation of Emotion in Normal and Delinquency Juveniles
مقایسۀ طرحواره‌های ناکارآمد اولیه، اضطراب پنهان و تنظیم شناختی هیجان در نوجوانان بهنجار و بزهکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Correlation between Frontal Assessment Battery and Unified Parkinson’s Disease Rating Scale in the Early Stages of Parkinson's Disease
ارزیابی میزان همبستگی آزمون FAB و UPDRS در مراحل اولیۀ بیماری پارکینسون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Blood Electrolytes and Lipid Profile in Seizures Occurrence in WAG/Rij Rats
نقش الکترولیت‌های خون و مشخصات لیپیدی در بروز تشنج‌‌ها در موش‌های صحرایی WAG/Rij
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of Brain Derived Neurotrophic Factor and Working Memory in Valproic Acid Animal Model of Autism
بررسی فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز و حافظۀ کاری در مدل حیوانی اوتیسم القاء شده با والپروئیک اسید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Quality of Intimate Relationship and Anger Experience in Patients with Borderline Personality and Bipolar–II Disorders
مقایسۀ کیفیت رابطۀ صمیمانه و تجربۀ خشم در بیماران مبتلا به اختلالات شخصیت مرزی و دوقطبی نوع II
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2015-12)


P24: Neural Stem/Progenitor Cells Treatment for Spinal Cord Injury
P24: Neural Stem/Progenitor Cells Treatment for Spinal Cord Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P23: Child Safety Seat and Accident
P23: Child Safety Seat and Accident
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P22: Traumatic Brain Injury
P22: Traumatic Brain Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P21: Is Interleukin-1 Beta Correlated with Intra Cranial Pressure after Traumatic Brain Injury?
?P21: Is Interleukin-1 Beta Correlated with Intra Cranial Pressure after Traumatic Brain Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P20: Progesterone in TBI Treatment
P20: Progesterone in TBI Treatment
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P19: Laws about Child Car Seats
P19: Laws about Child Car Seats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P18: Minor Head Trauma in Children
P18: Minor Head Trauma in Children
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P17: Road Safety Education for Children
P17: Road Safety Education for Children
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P16: The Role of Astrocyte in Traumatic Brain Injury
P16: The Role of Astrocyte in Traumatic Brain Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P15: The Edema is One of the Most Significant Side Effect of Accident
P15: The Edema is One of the Most Significant Side Effect of Accident
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P14: Therapeutic Potential of Induced Pluripotent Stem Cells for Spinal Cord Injury
P14: Therapeutic Potential of Induced Pluripotent Stem Cells for Spinal Cord Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P13: Sleepiness in Road Accidents
P13: Sleepiness in Road Accidents
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P12: Progesterone Act as Neuroprotective in Traumatic Brain Injury
P12: Progesterone Act as Neuroprotective in Traumatic Brain Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P11: Children and Crossing the Road
P11: Children and Crossing the Road
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P10: Reactive Glial Cells for Brain Injury
P10: Reactive Glial Cells for Brain Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P9: Trauma and Inflammation
P9: Trauma and Inflammation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P8: NCX Family as a Neuroprotective
P8: NCX Family as a Neuroprotective
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P7: Valproic Acid Mediated Neuroprotection and Neurogenesis after Acute Spinal Cord Injury
P7: Valproic Acid Mediated Neuroprotection and Neurogenesis after Acute Spinal Cord Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P6: Perspective of Stem Cell Therapy for Treatment of Spinal Cord Injury
P6: Perspective of Stem Cell Therapy for Treatment of Spinal Cord Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P5: The Role of Helmet in Bicycle Accidents
P5: The Role of Helmet in Bicycle Accidents
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P4: Cognitive Behavioral Treatment of Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) After a Car Accident
P4: Cognitive Behavioral Treatment of Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) After a Car Accident
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P3: The Introduction of Traditional and Modern Psychotherapy in the Treatment of Post-Traumatic Stress Disorder
P3: The Introduction of Traditional and Modern Psychotherapy in the Treatment of Post-Traumatic Stress Disorder
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P2: Determining the Effectiveness of Group Play Therapy on Behavioral-Cognitive Basis in Reducing the Symptoms of Post-Traumatic Stress Disorder of Children Aged 6 to 10 Who Witnessed the Death of Their Family Members in Car Accidents
P2: Determining the Effectiveness of Group Play Therapy on Behavioral-Cognitive Basis in Reducing the Symptoms of Post-Traumatic Stress Disorder of Children Aged 6 to 10 Who Witnessed the Death of Their Family Members in Car Accidents
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P1: Three Dimensional Cultivation of Neural Stem Cells by Pura Matrix
P1: Three Dimensional Cultivation of Neural Stem Cells by Pura Matrix
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O27: The Role of Hydrogels and Cell Based Therapies in Regeneration of Spinal Cord Injury
O27: The Role of Hydrogels and Cell Based Therapies in Regeneration of Spinal Cord Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O26: Assembling Stable Children’s Seat in Rear Seat’s Auto
O26: Assembling Stable Children’s Seat in Rear Seat’s Auto
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O25: The Plan of Temporary Assembling of Flag on Children’s Umbrella
O25: The Plan of Temporary Assembling of Flag on Children’s Umbrella
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O24: Reduction of Traffic Accidents with Justice Evaluation Intervention
O24: Reduction of Traffic Accidents with Justice Evaluation Intervention
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O23: Traffic Accidents in Children
O23: Traffic Accidents in Children
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O22: The Investigation of Decreasing Traffic Accidents in Children by Education and Culture
O22: The Investigation of Decreasing Traffic Accidents in Children by Education and Culture
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O21: CPR, Airway Management and Anesthesia in Children Injured in Road Accidents
O21: CPR, Airway Management and Anesthesia in Children Injured in Road Accidents
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O20: Primary and Secondary Survey in Pediatric Trauma
O20: Primary and Secondary Survey in Pediatric Trauma
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O19: Clinical Approach in Pediatric Trauma According to ATLS
O19: Clinical Approach in Pediatric Trauma According to ATLS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O18: In Hospital Management of Child with Road Trauma
O18: In Hospital Management of Child with Road Trauma
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O17: A Hospital based Injury Prevention Program: The P.A.R.T.Y. Program (Prevent Alcohol and Risk Related Trauma in Youth©)
(©O17: A Hospital based Injury Prevention Program: The P.A.R.T.Y. Program (Prevent Alcohol and Risk Related Trauma in Youth
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O16: Using Simulator to Measure the Skills of Taxi Drivers and Increasing the Safety of School Services Vehicles
O16: Using Simulator to Measure the Skills of Taxi Drivers and Increasing the Safety of School Services Vehicles
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O15: Standard Policy in Child Safety in Road Accident and Common Fractures in Children
O15: Standard Policy in Child Safety in Road Accident and Common Fractures in Children
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O14: Typical Injuries of Children during Car Accidents
O14: Typical Injuries of Children during Car Accidents
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O13: Testing for Protection of Children in Cars
O13: Testing for Protection of Children in Cars
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O12: Excessive Daytime Sleepiness, Dozing at the Wheel and Road Safety
O12: Excessive Daytime Sleepiness, Dozing at the Wheel and Road Safety
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O11: Safety Potential of Advanced Driver Assistance Systems
O11: Safety Potential of Advanced Driver Assistance Systems
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O10: How Child Protection in Cars Can be Improved in Iran? Suggested Approach
O10: How Child Protection in Cars Can be Improved in Iran? Suggested Approach
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O9: Securing Children in Cars from the Trauma Biomechanical Point of View. A Historical and Global Perspective
O9: Securing Children in Cars from the Trauma Biomechanical Point of View. A Historical and Global Perspective
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O8: Actual Situation of Child Safety in the Iran Roads
O8: Actual Situation of Child Safety in the Iran Roads
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O7: Epidemiology of Road Traffic Injuries among Children
O7: Epidemiology of Road Traffic Injuries among Children
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O6: How to Encourage Building a New Road Traffic Culture for Children in Developing Countries
O6: How to Encourage Building a New Road Traffic Culture for Children in Developing Countries
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O5: Children Need Our Protection Poly Trauma in Children-What Makes the Difference
O5: Children Need Our Protection Poly Trauma in Children-What Makes the Difference
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O4: Parents, Teachers and Child Education to Prevent Trauma of Traffic Accidents among Children
O4: Parents, Teachers and Child Education to Prevent Trauma of Traffic Accidents among Children
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O3: Children are Not Small Adults! What should be done to Better Protect Them?
?O3: Children are Not Small Adults! What should be done to Better Protect Them
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O2: Post-Crash and Trauma Care for Children
O2: Post-Crash and Trauma Care for Children
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O1: Importance of Child Safety on the Road
O1: Importance of Child Safety on the Road
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Abstract Book of the 5th International Road Safety and Pediatric Trauma Congress
Abstract Book of the 5th International Road Safety and Pediatric Trauma Congress
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2015-12)


P29: Changes in Thickness and Intelligence
P29: Changes in Thickness and Intelligence
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P28: The Effects of Omega-3 and 6 Fatty Acids on Hippocampus and Learning
P28: The Effects of Omega-3 and 6 Fatty Acids on Hippocampus and Learning
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P27: Brain Network as a Pivotal Part in Intelligence Function
P27: Brain Network as a Pivotal Part in Intelligence Function
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P26: Long-Term Potentiation: The Mechanisms of CaMKII in Lerarning and Memory
P26: Long-Term Potentiation: The Mechanisms of CaMKII in Lerarning and Memory
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P25: Talent and Perseverance
P25: Talent and Perseverance
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P24: The Role of Ionotropic Glutamate Receptors in the Induction of LTP
P24: The Role of Ionotropic Glutamate Receptors in the Induction of LTP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P23: Use of Business Process through Talent Management
P23: Use of Business Process through Talent Management
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P22: The Association between TrkB Signaling Pathway and NMDARs in LTP Induction
P22: The Association between TrkB Signaling Pathway and NMDARs in LTP Induction
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P21: The Role of Educational Neuroscience on Talent Management
P21: The Role of Educational Neuroscience on Talent Management
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P20: The Role of Protein Kinases in Memory
P20: The Role of Protein Kinases in Memory
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P19: Long-Term Potentiation
P19: Long-Term Potentiation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P18: Signaling Pathway in Long-Term Potentiation
P18: Signaling Pathway in Long-Term Potentiation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P17: Human Resource Management in Organization
P17: Human Resource Management in Organization
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P16: The Effect of PTSD on Memory
P16: The Effect of PTSD on Memory
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P15: Hippocampus-Neocortical Communication in Learning
P15: Hippocampus-Neocortical Communication in Learning
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P14: How to Find a Talent?
?P14: How to Find a Talent
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P13: Potassium Channels and Long-Term Potentiation Formation
P13: Potassium Channels and Long-Term Potentiation Formation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P12: Women Entrepreneurship and Talent Management
P12: Women Entrepreneurship and Talent Management
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P11: The Effect of Flavonoids in Memory
P11: The Effect of Flavonoids in Memory
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P10: Self-Directed Learning
P10: Self-Directed Learning
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P9: The Relationship between Emotional Intelligence and Job Satisfaction and Performance
P9: The Relationship between Emotional Intelligence and Job Satisfaction and Performance
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P8: Thalamic Damage and Memory
P8: Thalamic Damage and Memory
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P7: The Roles of Long-Term Memory on the Organization of the Knowledge for Educators
P7: The Roles of Long-Term Memory on the Organization of the Knowledge for Educators
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P6: Metabotropic Glutamate Receptor-Dependent Role in the Formation of Long-Term Potentiation
P6: Metabotropic Glutamate Receptor-Dependent Role in the Formation of Long-Term Potentiation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P5: Memory and Talent
P5: Memory and Talent
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P4: Self-Management and Talent Management
P4: Self-Management and Talent Management
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P3: Mechanisms of TrkB-Mediated Hippocampal Long-Term Potentiation in Learning and Memory
P3: Mechanisms of TrkB-Mediated Hippocampal Long-Term Potentiation in Learning and Memory
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P2: Neocortex and Memory
P2: Neocortex and Memory
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P1: Negative Television and Memory
P1: Negative Television and Memory
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O18: Talent Management in Sport
O18: Talent Management in Sport
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O17: The Analytic Model of Talent
O17: The Analytic Model of Talent
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O16: Structural Turns in the School Curriculum to Meet the Requirements of Detecting and Developing Specific Talents
O16: Structural Turns in the School Curriculum to Meet the Requirements of Detecting and Developing Specific Talents
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O15: The Use of New Technologies in Justice Oriented Talent Identification
O15: The Use of New Technologies in Justice Oriented Talent Identification
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O14: Televiewing and Children’s Development
O14: Televiewing and Children’s Development
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O13: Positive Education and Flourishing Schools: Strategies for Building Well-Being and Resilience in Students and Staff
O13: Positive Education and Flourishing Schools: Strategies for Building Well-Being and Resilience in Students and Staff
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O12: Modern and Traditional Media: A Chance to Discover Ingenuity and Talent
O12: Modern and Traditional Media: A Chance to Discover Ingenuity and Talent
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O11: Applying the Methods of Psychological Assessment in Diagnosis of Talented People: Issues and Solutions
O11: Applying the Methods of Psychological Assessment in Diagnosis of Talented People: Issues and Solutions
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O10: Why Preschool Education Programs Is So Important
O10: Why Preschool Education Programs Is So Important
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O9: Youth Health Promotion Using Virtual Space
O9: Youth Health Promotion Using Virtual Space
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O8: The Importance of Promoting Talent in all Students
O8: The Importance of Promoting Talent in all Students
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O7: Research on the Brain and Learning: Plasticity and Variability and Their Impact on Talent Identification
O7: Research on the Brain and Learning: Plasticity and Variability and Their Impact on Talent Identification
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O6: The Development of the EU Talent Support Network-Enrichment, Openness, Cooperation
O6: The Development of the EU Talent Support Network-Enrichment, Openness, Cooperation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O5: The Role of Positive Psychology in Talent Identification and Development
O5: The Role of Positive Psychology in Talent Identification and Development
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O4: Talent Management in Organizations
O4: Talent Management in Organizations
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O3: Talent Management in Entrepreneurial Competencies Who Are More Responsible? Parent or Teachers? A Case Study from Iranian Students
O3: Talent Management in Entrepreneurial Competencies Who Are More Responsible? Parent or Teachers? A Case Study from Iranian Students
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O2: Neuroscience and Talent: How Neuroscience Can Enhance Successful Plan of Talent Strategy
O2: Neuroscience and Talent: How Neuroscience Can Enhance Successful Plan of Talent Strategy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O1: Defining Talent: A Cultural Perspective
O1: Defining Talent: A Cultural Perspective
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Abstract Book of the First International Talent Management Congress
Abstract Book of the First International Talent Management Congress
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2015-10)


Grave Prognosis of Penetrating Neck Trauma: A Case Report
پیش‌آگهی مهم ترومای نافذ گردن: گزارش یک مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case Report of Penetrating Injury of the Abdomen
گزارش یک مورد از ترومای نافذ شکمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Cognitive-Behavioral Therapy on Pain Intensity in Patients with Chronic Pain
تأثیر درمان شناختی -رفتاری بر شدت درد در بیماران با درد مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy on Decrease of the Distress in Patients with Chronic Pain
اثربخشی درمان شناختی -رفتاری بر کاهش پریشانی در بیماران با درد مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Quality System Management on Patient Centeredness in an Infertility Care Center
تأثیر سیستم مدیریت کیفیت بر درمان بیمار محور در یک مرکز درمان ناباروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Veterans Health System Pathology
آسیب‏شناسی نظام سلامت ایثارگران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between the Levels of Patient Care and Length of Stay in Hospital
رابطۀ بین سطوح مراقبت از بیمار و مدت اقامت در بیمارستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patient Satisfaction of the Quality of Patient Teaching in Khatam Alanbia Hospital
رضایتمندی بیمار از کیفیت آموزش بیمار در بیمارستان خاتم‌الانبیاء
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Communication Skills and Nurses' Standardized Communication in Hazrat Rasoul Akram Complex, 2014
همبستگی بین مهارت‏های ارتباطی و ارتباط استاندارد پرستاران در مجتمع حضرت رسول اکرم، 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Oral Endotracheal Tube Cuff Pressure in Patients Undergoing Mechanical Ventilation Admitted to the Intensive Care Unit
فشار کاف لولۀ داخل تراشۀ دهانی در بیماران تحت تهویۀ مکانیکی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Accidents and Incidents of Injury Registered in Medical Centers Affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences
بررسی مصدومین سوانح و حوادث ثبت شده در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2015-9)


Neurophysiological Mechanism of Sleep and Wakefulness Regulation
مکانیسم فیزیولوژی عصبی تنظیم خواب و بیداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunology of Rabies Virus in the Central Nervous System
ایمنولوژی ویروس هاری در سیستم عصبی مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introduction of Long Non-Coding RNAs as Novel Biomarkers in Central Nervous System Disorders
معرفیRNA ‌ های غیرکدشوندۀ بلند به‌عنوان نشانگرهای زیستی نوین در اختلالات سیستم عصبی مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neurosteroids and the Nervous System: From Physiology to Pathology
نورواستروئیدها و سیستم عصبی: از فیزیولوژی تا پاتولوژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Coordinated and Integrated Leadership in Trauma System: A Forgotten Necessity in Iran
رهبری هماهنگ و یکپارچه در سیستم تروما: یک ضرورت فراموش شده در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Stress Management Training with Cognitive-Behavioral Therapy on Marital Adjustment in the Wives of War Veterans Suffering from Post-Traumatic Stress Disorder
اثر آموزش مدیریت استرس به شیوۀ درمان شناختی -رفتاری بر سازگاری زناشویی در همسران جانبازان جنگ تحمیلی مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Neurocranium Anthropometry and Intelligence Quality among Iranian Students in Cold and Tropical Areas
بررسی ارتباط بین تن‌سنجی جمجمۀ عصبی و ضریب هوشی در بین دانشجویان ایرانی در مناطق سردسیر و گرمسیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antioxidant and Protective Effects of Dracocephalum Moldavica Extract on Beta-Amyloid Peptide-Induced Toxicity in PC12 Cells
سنجش اثرات آنتی‌اکسیدانی و محافظتی گیاه بادرشبو (Dracocephalum moldavica) بر سمیت القاء شده توسط پپتید بتا آمیلوئید در سلول‌های PC12
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Exercise Preconditioning on Stroke Outcome in an Experimental Mice Model
اثر پیش شرطی‌سازی با ورزش بر پیامدهای سکتۀ مغزی در یک مدل موشی آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Veterans’ Psychological Damages and their Spouses’ Mental Aspect of Quality of Life in Isfahan, Iran
رابطۀ بین آسیب‌های روان‌شناختی جانبازان و بعد روانی کیفیت زندگی همسرانشان در شهر اصفهان، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Chemical Compositions and Protective Effects of Essential Oil of Arvaneh (Hymenocrater platystegius) on Oxidative Stress Induced by H2O2 in PC12 Cells
شناسایی ترکیبات شیمیایی و اثرات حفاظتی اسانس گل اروانه (Hymenocrater platystegius) بر استرس اکسایشی القاء شده توسط پراکسید هیدروژن در سلول‏های PC12
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Endurance Exercise Training and Gallic Acid on Tumor Necrosis Factor-α in an Animal Model of Alzheimer’s Disease
اثر تمرین ورزشی استقامتی و اسید گالیک بر فاکتور نکروز دهندۀ تومور آلفا در یک مدل حیوانی بیماری آلزایمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric Properties of the Sleep Questionnaire
ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ اختلال خواب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Ondansetron in Prevention of Postoperative Nausea and Vomiting Induced by Intravenous Patient Control Analgesia with Fentanyl in Patients Undergoing Knee Surgeries
استفاده از اندانسترون در جلوگیری از تهوع و استفراغ پس از جراحی القاء شده توسط پمپ‌های ضد درد با فنتانیل در بیماران تحت جراحی‌های زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Nano-Silver on Anxiety-Related Behavior in Rats
بررسی نانو -نقره بر روی رفتارهای مرتبط با اضطراب در موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2015-6)


Immunotherapy of Glioblastoma Multiforme Tumors: From Basic to Clinical Trial Studies
ایمونوتراپی تومورهای گلیوبلاستوم چند شکلی: از مطالعات پایه تا کارآزمایی‌های بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental Models of Brain Injury
مدل‌های تجربی آسیب مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement of the Body Temperature During Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy: A Case Study
سنجش دمای بدن در طول روان‏درمانی پویشی فشردۀ کوتاه‏مدت: یک مطالعۀ موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Primary Headache in Patients with Multiple Sclerosis in Mashhad
فراوانی سردرد اولیه در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز در مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Aqueous Extract of Humulus Lupulus Effects on Seizure Induced by Intraperitoneal Injection of Pentylenetetrazole in Mice
ارزیابی اثرات عصارۀ آبی گیاه رازک بر تشنج‌های ناشی از تزریق داخل صفاقی پنتیلن تترازول در موش‌های سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effete of Lithium Chloride on the Granular Cell Density in Cerebellar Folia V and VI in a Trimethyltin Intoxication Model
‌اثر لیتیوم کلراید بر تراکم سلول‌های گرانولار فولیایV و VI مخچه در مدل مسمومیت تری متیل تینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Equeous Datura Stramonium L Seed Extract on Chemical Kindling Induced by Intraperitoneal Injection of Pentylenetetrazole in Mice
اثر عصارۀ آبی دانه تاتوره استرامونیوم L بر کیندلینگ شیمیایی ناشی از تزریق داخل صفاقی پنتیلن تترازول در موش‌های سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunohistochemical Study of Distribution of GAD and GABA in the Entorhinal Cortex after Spreading Depression in Juvenile Rats
مطالعۀ ایمونوهیستوشیمی پراکنش GAD و GABA در قشر انتورینال پس از مهار منتشر شونده در موش‌های صحرایی نوجوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Spiritual Wellbeing and Resiliency in Predicting Death Anxiety among Elderly People in Tehran
تأثیر بهزیستی معنوی و تاب‌آوری در پیش‌بینی اضطراب مرگ در میان سالمندان در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Verapamil and Ethosuximide on the Brain Bioelectrical Activity of WAG/Rij Rats
اثرات وراپامیل و اتوسوکسیماید بر فعالیت بیوالکتریکال مغز موش صحرایی WAG/Rij
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Lithium Chloride Effect on Anxiety, Exploratory Activity, and Brain Derived Neurotrophic Factor Levels of the Hippocampus in a Rat Model of TMT Intoxication
اثر لیتیوم کلراید بر اضطراب، رفتار اکتشافی و میزان هیپوکامپی فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز در مدل موش صحرایی مسمومیت با تری متیل تین کلراید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2015-3)


A Brief Review on the Causes of Autism Spectrum Disorder
مروری اجمالی بر علل اختلال طیف اوتیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Alzheimer’s Disease: The Effect of Nrf2 Signaling Pathway on Cell Death Caused by Oxidative Stress
بیماری آلزایمر: اثر مسیر سیگنالینگ Nrf2 روی مرگ سلولی ناشی از استرس اکسیداتیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of MicroRNAs in Development of Immune Cells and Nervous System and their Relation to Multiple Sclerosis
نقش میکرو RNA ها در تکوین سلول‌های ایمنی و سیستم عصبی و ارتباط آن‌ها با مالتیپل اسکلروز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exercise Preconditioning and Neuroprotection: A Review of Mechanisms
پیش‌ آماده‌سازی با فعالیت ورزشی و حفاظت عصبی: مروری بر مکانیسم‏ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Potential of Stem Cells in the Treatment of Nervous System Disorders
توانایی سلول‌های بنیادی در درمان بیماری‌های سیستم عصبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Use of Stem Cells in the Regeneration of Peripheral Nerve Injuries: an Overview
کاربرد سلول‌های بنیادی در ترمیم صدمه‌های اعصاب محیطی: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Subdural Hematoma Mimics Epidural Hematoma: A Case Report
خونریزی زیر سخت شامه‎ای شبیه خونریزی اپیدورال: یک گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Nettle Root Extract on Histometrical Parameters of Cerebral and Cerebellar Cortices in Rat Following Administration of Testosterone
بررسی اثر عصارۀ ریشه گزنه بر پارامترهای هیستومتریک قشر مخ و مخچه در موش‌های صحرایی متعاقب تجویز تستوسترون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Overweight and Obesity in Patients with Spinal Cord Injury
شیوع اضافه وزن و چاقی در بیماران آسیب نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of AMPA Receptor in the Basolatral Amygdala on Aggression and Anxiety in Rats
نقش گیرنده AMPA در هسته قاعده‌ای -جانبی آمیگدال بر روی پرخاشگری و اضطراب در موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Injured Brain Extract on Proliferation of Neural Stem Cells Cultured in 3-Dimensional Environment
اثر عصارۀ مغز آسیب دیده بر روی تکثیر سلول‎های بنیادی عصبی کشت شده در محیط سه بعدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Carbamazepine on Neuronal Damage in Pentylentetrazole Model of Seizure
تأثیر کاربامازپین برآسیب نورونی در مدل تشنجی پنتیلن تترازول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Laterodorsal Thalamic Nucleus during Absence Seizure Attacks
نقش هسته پشتی- جانبی تالاموس درطول حملات تشنجی غیابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Neurological Signs and Symptoms of Patients before Anterior Cervical Discectomy
بررسی علایم و نشانه‌های عصبی بیماران قبل از دیسککتومی قدامی گردن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Subcloning of NGF Gene into pSecTag2/Hygro Secretory Vector and Expression in PC12 Cell Line
ساب کلونینگ ژن NGF در وکتورترشحی pSecTag2/Hygro و بیان آن در سلول‌های ردۀ PC12
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Repetitive Cortical Spreading Depression on the Expression of GABA Aα Receptors in the Mesencephalic Trigeminal Nucleus in Male Adult Rats
بررسی تأثیر مهار منتشر شوندۀ قشری مکرر بر میزان بیان گیرنده‌های GABA Aα در هسته تریژمینال مزانسفالیک موش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Increase in Nociception Threshold and Decrease in Mu-Opioid Receptor Gene Expression in Liver of a Rat Model of Hepatic Encephalopathy
افزایش آستانۀ احساس درد و کاهش بیان ژن گیرندۀ مو-اوپیوئیدی درکبد موش صحرایی با مدل انسفالوپاتی کبدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2014-12)


Magnetic Resonance Tractography and its Clinical Applications
تراکتوگرافی تشدید مغناطیسی و کاربرد‌های بالینی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunomodulatory Role of Mesenchymal Stem Cells against Multiple Sclerosis
نقش تنظیم ایمنی سلول های بنیادی مزانشیمی در مالتیپل اسکلروز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neuromarketing: The Cognitive Approaches to Consumer Behavior
بازاریابی عصبی: رویکردهای شناختی در خصوص رفتار مصرف کننده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Long-Term Administration of Methamphetamine on the Cerebellum of the Male Mice: a Stereological Study
اثرات تجویز بلند مدت متامفتامین بر مخچۀ موش سوری نر: یک مطالعۀ استریولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Creatine Monohydrate Supplementation on Fatigue in Multiple Sclerosis
اثر مکمل کراتین مونوهیدرات بر خستگی در مالتیپل اسکلروز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Spiritual and Moral Intelligence with the Meaning of Life among the Volunteers of the Emergent Reaction
رابطه هوش معنوی و هوش اخلاقی با معنای زندگی در داوطلبین واکنش اضطراری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Lithium Chloride on Serum Levels of BDNF, TNF-α, and Wet Weight of Brain in an Animal Model of Depression
اثر لیتیوم کلراید بر سطح سرمی فاکتور نوروتروفیک مشتق شده از مغز، فاکتور نکروزدهندۀ توموری آلفا و وزن مرطوب مغز در مدل حیوانی افسردگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Attachment Styles to Somatization and Anxiety
بررسی رابطۀ بین سبک‌های دلبستگی با جسمانی‌سازی و اضطراب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2014-12)


P112: Safe Driving and Alzheimer’s Disease
P112: Safe Driving and Alzheimer’s Disease
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P111: Road Safety and Children’s Education
P111: Road Safety and Children’s Education
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P110: Driving and Neurodegenerative Diseases
P110: Driving and Neurodegenerative Diseases
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P109: Decreased Driving Performance in People with Parkinson’s Disease Due to Cognitive Overloading
P109: Decreased Driving Performance in People with Parkinson’s Disease Due to Cognitive Overloading
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P108: Memory of Accident in Children
P108: Memory of Accident in Children
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P107: Weather-Related Road Accident: A Brief Review
P107: Weather-Related Road Accident: A Brief Review
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P106: Review on Strategy Road Safety Improving in Developing Country
P106: Review on Strategy Road Safety Improving in Developing Country
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P105: Geographic Information Systems on Accident Risk Assessment and Management
P105: Geographic Information Systems on Accident Risk Assessment and Management
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P104: Survey on Cell Phone Usage on Driving Performance Handheld Vs. Hard Free
P104: Survey on Cell Phone Usage on Driving Performance Handheld Vs. Hard Free
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P103: Driving-Related Risks in Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) of Teens and Adults
P103: Driving-Related Risks in Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) of Teens and Adults
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P102: A Brief Review the Importance of Visual Ability and Driving Performance
P102: A Brief Review the Importance of Visual Ability and Driving Performance
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P101: Reduction of Driving Skills by Fatigue Related Sleep Deprivation a Brief Review
P101: Reduction of Driving Skills by Fatigue Related Sleep Deprivation a Brief Review
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P100: Potential Effect of Drinking before Driving in Crash Production a Cultural Problem
P100: Potential Effect of Drinking before Driving in Crash Production a Cultural Problem
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P99: The Whole History of Shefa Research Center’s Activities on Road Safety During the Last Year
P99: The Whole History of Shefa Research Center’s Activities on Road Safety during the Last Year
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P98: Road Traffic Collisions and Spinal Cord Injuries
P98: Road Traffic Collisions and Spinal Cord Injuries
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P97: Motor Vehicle Accident During the Pregnancy
P97: Motor Vehicle Accident During the Pregnancy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P96: Childhood Condition and Risky Behavior in Adulthood
P96: Childhood Condition and Risky Behavior in Adulthood
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P95: Sleep Apnea and Traffic Accidents A Brief Review
P95: Sleep Apnea and Traffic Accidents A Brief Review
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P94: Music While Driving the Impact of Music on Driving Performance
P94: Music While Driving the Impact of Music on Driving Performance
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P93: Comparison Effect of Aggressive Behavior on Road Traffic Accidents between Iranian and British Drivers
P93: Comparison Effect of Aggressive Behavior on Road Traffic Accidents between Iranian and British Drivers
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P92: Importance of Adequate Sleep Time in Safe Driving
P92: Importance of Adequate Sleep Time in Safe Driving
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P91: Epilepsy and Road Accidents
P91: Epilepsy and Road Accidents
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P90: Methamphetamine and Traffic Accidents
P90: Methamphetamine and Traffic Accidents
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P89: Traumatic Brain Injury and Genes
P89: Traumatic Brain Injury and Genes
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P88: The Incidence of Traumatic Brain Injury: a Meta-Analysis
P88: The Incidence of Traumatic Brain Injury: a Meta-Analysis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P87: Closed Traumatic Brain Injury Model in Sheep Mimicking High-Velocity, Closed Head Trauma in Humans
P87: Closed Traumatic Brain Injury Model in Sheep Mimicking High-Velocity, Closed Head Trauma in Humans
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P86: Effect of Concomitant Use of Erythropoietin and Progesterone in Traumatic Brain Injury
P86: Effect of Concomitant Use of Erythropoietin and Progesterone in Traumatic Brain Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P85: Spreading Depression in the Brain Cortex and Spinal Cord
P85: Spreading Depression in the Brain Cortex and Spinal Cord
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P84: Intractable Post-Traumatic Epilepsy: Clinical Analysis of Patients with Blunt and Penetrating Head Injuries Sustained in War
P84: Intractable Post-Traumatic Epilepsy: Clinical Analysis of Patients with Blunt and Penetrating Head Injuries Sustained in War
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P83: Enhancement of Seizure Incidence after Traumatic Brain Injury
P83: Enhancement of Seizure Incidence after Traumatic Brain Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P82: Beneficial Effect of 5-HT Receptor Agonist Administration on Memory Rehabilitation after Closed Head Injury
P82: Beneficial Effect of 5-HT Receptor Agonist Administration on Memory Rehabilitation after Closed Head Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P81: Evaluating the Function of Motoneuron-Like Cells Differentiated from Rat Adipose Derived Stem Cells through Voltage-Sensitive Dyes (Rh 795) and Investigating the Synaptic Vesicle Recycling
P81: Evaluating the Function of Motoneuron-Like Cells Differentiated from Rat Adipose Derived Stem Cells through Voltage-Sensitive Dyes (Rh 795) and Investigating the Synaptic Vesicle Recycling
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P80: Imaging Action Potentials with Calcium Indicators Fura-4 in Motor Neuron Like Cells Derived Adipose Stem Cells
P80: Imaging Action Potentials with Calcium Indicators Fura-4 in Motor Neuron Like Cells Derived Adipose Stem Cells
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P79: The Repair Effects of Histone Deacetylases Inhibitors on Improves Locomotion: In Vivo Evaluation with Electromyography (EMG) after Spinal Cord Injury
P79: The Repair Effects of Histone Deacetylases Inhibitors on Improves Locomotion: In Vivo Evaluation with Electromyography (EMG) after Spinal Cord Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P78: Depakine Improve Axonal Growth In Vitro and In Vivo after Spinal Cord Injury
P78: Depakine Improve Axonal Growth In Vitro and In Vivo after Spinal Cord Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P77: Cell Therapy Approaches to Enhancing Neuro-Regeneration after Spinal Cord Injury: Generation Neural Stem Cells from Neurosphere-Derived Adipose Stem Cells Using Bioactive Substance TNT
P77: Cell Therapy Approaches to Enhancing Neuro-Regeneration after Spinal Cord Injury: Generation Neural Stem Cells from Neurosphere-Derived Adipose Stem Cells Using Bioactive Substance TNT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P76: The Neuroprotective Roles of NMDA Receptors Antagonist Against with Lesion in Central Nucleus of Amygdala
P76: The Neuroprotective Roles of NMDA Receptors Antagonist Against with Lesion in Central Nucleus of Amygdala
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P75: Toward Treatment of Post-Traumatic Spinal Cord Injury: Differentiation of Oligodendrocytes from Bone Marrow Stem Cells
P75: Toward Treatment of Post-Traumatic Spinal Cord Injury: Differentiation of Oligodendrocytes from Bone Marrow Stem Cells
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P74: Differentiation of Bone Marrow Stem Cells (BMSC) to Neurosphere Using Bioactive Substance ATC
P74: Differentiation of Bone Marrow Stem Cells (BMSC) to Neurosphere Using Bioactive Substance ATC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P73: The Immunological and Neuroimmunological Mechanisms of Traumatic Brain Injury
P73: The Immunological and Neuroimmunological Mechanisms of Traumatic Brain Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P72: Bioactive Substance ATC Can Generate Neurosphere from Adipose-Derived Stem Cells (ADSCs)
P72: Bioactive Substance ATC Can Generate Neurosphere from Adipose-Derived Stem Cells (ADSCs)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P71: Toward Treatment of Post-Traumatic Spinal Cord Injury: Differentiation of Oligodendrocytes from Adipose Stem Cells
P71: Toward Treatment of Post-Traumatic Spinal Cord Injury: Differentiation of Oligodendrocytes from Adipose Stem Cells
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P70: Produce Neural Stem Cell from Neurosphere of Rat Adipose Derived Stem Cell
P70: Produce Neural Stem Cell from Neurosphere of Rat Adipose Derived Stem Cell
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P69: The Potential Use of In Vitro Transfection of Neural Stem Cells by Psectag2a-NT4 for Spinal Cord Injury Therapy
P69: The Potential Use of in Vitro Transfection of Neural Stem Cells by Psectag2a-NT4 for Spinal Cord Injury Therapy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P68: Combined Treatment of Spinal Cord Injury Using Transplantation of Motoneurons Derived Adipose Stem Cells and Adipose Mesenchymal Stem Cells Transfected with GDNF Following Valproic Acid Treatment
P68: Combined Treatment of Spinal Cord Injury Using Transplantation of Motoneurons Derived Adipose Stem Cells and Adipose Mesenchymal Stem Cells Transfected with GDNF Following Valproic Acid Treatment
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P67: Efficient Generation of Neurosphere with High Passages (57 Passages) from Adipose Derived Stem Cells (ADSCs) Using Bioactive Substance TNT, a Promising Protocol for Multiple Treatment Modality
P67: Efficient Generation of Neurosphere with High Passages (57 Passages) from Adipose Derived Stem Cells (ADSCs) Using Bioactive Substance TNT, a Promising Protocol for Multiple Treatment Modality
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P66: A Biologically Active Motif of Laminin for Spinal Cord Regeneration
P66: A Biologically Active Motif of Laminin for Spinal Cord Regeneration
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P65: Treatment of Spinal Cord Injury Using Transplantation of Adipose Mesenchymal Stem Cells Transfected with Poly-L-Lysine/ DNA (GDNF) - Super Paramagnetic Iron Oxide Nanoparticles
P65: Treatment of Spinal Cord Injury Using Transplantation of Adipose Mesenchymal Stem Cells Transfected with Poly-L-Lysine/ DNA (GDNF) - Super Paramagnetic Iron Oxide Nanoparticles
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P64: Treatment of Spinal Cord Injury Using Transplantation of Motoneurons Derived from Adipose Stem Cells Following Histone Deacetylases Inhibitors Therapy in Acute Phase
P64: Treatment of Spinal Cord Injury Using Transplantation of Motoneurons Derived from Adipose Stem Cells Following Histone Deacetylases Inhibitors Therapy in Acute Phase
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P63: Application of Nanofibrous Scaffolds with Biomolecules as a Promise Approach for Reconstruction of Peripheral Nerve Injury
P63: Application of Nanofibrous Scaffolds with Biomolecules as a Promise Approach for Reconstruction of Peripheral Nerve Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P62: The Effect of Valproic Acid Therapy on the Glial Scar Formation after Acute Spinal Cord Injury Fallowing by Motor Vehicle Traffic Crashes
P62: The Effect of Valproic Acid Therapy on the Glial Scar Formation after Acute Spinal Cord Injury Fallowing by Motor Vehicle Traffic Crashes
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P61: Non-Viral Human ProGDNF Gene Delivery to Rat Bone Marrow Stromal Cells under Ex Vivo Conditions
P61: Non-Viral Human ProGDNF Gene Delivery to Rat Bone Marrow Stromal Cells under Ex Vivo Conditions
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P60: Laminin Based Tissue Engineering for Central Nervous System Regeneration
P60: Laminin Based Tissue Engineering for Central Nervous System Regeneration
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P59: Triazine Improved Hippocampal Injuries in Animal Model of Alzheimer’s Disease
P59: Triazine Improved Hippocampal Injuries in Animal Model of Alzheimer’s Disease
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P58: Neurological Outcomes after Traumatic Brain Injury Affected by Concomitant Administration of Progesterone and Erythropoietin
P58: Neurological Outcomes after Traumatic Brain Injury Affected by Concomitant Administration of Progesterone and Erythropoietin
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P57: The Neuroprotective Effect of Periodic Fasting on the Brain Damages
P57: The Neuroprotective Effect of Periodic Fasting on the Brain Damages
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P56: Epidemiologic Data of Spinal Cord Injury Due to Auto Accident
P56: Epidemiologic Data of Spinal Cord Injury Due to Auto Accident
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P55: Neuroprotective and Neurogenesis Effects of Curcumin in the Adult Rat Brain Following Transient Global Ischemia
P55: Neuroprotective and Neurogenesis Effects of Curcumin in the Adult Rat Brain Following Transient Global Ischemia
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P54: Anti-Apoptotic Effect of Neural Regeneration Peptides (NRP) 2945 on Pentylenetetrazole-Induced Seizures in Rats
P54: Anti-Apoptotic Effect of Neural Regeneration Peptides (NRP) 2945 on Pentylenetetrazole-Induced Seizures in Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P53: The Use of Fluoro-Gold for Retrograde Tracing of Cell Injection after Spinal Cord Injury: Improves Axonal Growth after Transplantation of Cells
P53: The Use of Fluoro-Gold for Retrograde Tracing of Cell Injection after Spinal Cord Injury: Improves Axonal Growth after Transplantation of Cells
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P52: In Vitro Investigation of Genes Which Derive BMSC-Derived Neurosphere Motility
P52: In Vitro Investigation of Genes Which Derive BMSC-Derived Neurosphere Motility
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P51: Thermogel Nanofiber Induces Human Endometrial-Derived Stromal Cells to Neural Differentiation and Improves Motor Dysfunction Following Spinal Cord Injury
P51: Thermogel Nanofiber Induces Human Endometrial-Derived Stromal Cells to Neural Differentiation and Improves Motor Dysfunction Following Spinal Cord Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P50: Post-Traumatic Stress Disorder after Motor Vehicle Accidents
P50: Post-Traumatic Stress Disorder after Motor Vehicle Accidents
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P49: The Role of Extra Cellular Matrix in Brain Injury
P49: The Role of Extra Cellular Matrix in Brain Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P48: Self-Assembling Peptide Nanostructures as a Good Scaffold for Treatment of Spinal Cord Injury
P48: Self-Assembling Peptide Nanostructures as a Good Scaffold for Treatment of Spinal Cord Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P47: Application of Induced Pluripotent Stem Cells in Spinal Cord Injury Treatment
P47: Application of Induced Pluripotent Stem Cells in Spinal Cord Injury Treatment
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P46: Therapeutic Potential of Neural Stem Cells for Spinal Cord Injury
P46: Therapeutic Potential of Neural Stem Cells for Spinal Cord Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P45: The Role of Blood-Brain Barrier Breakdown Following Traumatic Brain in Post-Traumatic Epilepsy
P45: The Role of Blood-Brain Barrier Breakdown Following Traumatic Brain in Post-Traumatic Epilepsy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P44: Combination Therapies after Traumatic Brain Injury by Bumetanide and Dexamethasone Administration a Hypothesis Study
P44: Combination Therapies after Traumatic Brain Injury by Bumetanide and Dexamethasone Administration a Hypothesis Study
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P43: Secondary Demyelination in Spinal Cord Injury
P43: Secondary Demyelination in Spinal Cord Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P42: Luteolin Counteracts ER Stress in PC12 Cells through Moderating ER Chaperones and Heat Shock Proteins
P42: Luteolin Counteracts ER Stress in PC12 Cells through Moderating ER Chaperones and Heat Shock Proteins
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P41: Therapeutic Effect of Transplanting Neural Stem Cells Derived Bone Marrow Stromal Cells Using Bioactive Substance TNT, for Enhance Recovery from Spinal Cord Injury
P41: Therapeutic Effect of Transplanting Neural Stem Cells Derived Bone Marrow Stromal Cells Using Bioactive Substance TNT, for Enhance Recovery from Spinal Cord Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P40: The Effect of Post-Surgery Social Isolation on the Traumatic Brain Injury in Rat
P40: The Effect of Post-Surgery Social Isolation on the Traumatic Brain Injury in Rat
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P39: Effect of Injured Brain Extract on Proliferation of Neural Stem/Progenitor Cells Cultured in a 3-dimensional Scaffold
P39: Effect of Injured Brain Extract on Proliferation of Neural Stem/Progenitor Cells Cultured in a 3-dimensional Scaffold
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P38: Spinal Cord Injury and Body Mass Index
P38: Spinal Cord Injury and Body Mass Index
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P37: Relationships between Memory Dysfunction and Driving Ability in Alzheimer's disease
P37: Relationships between Memory Dysfunction and Driving Ability in Alzheimer's disease
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P36: Effectiveness of Safety Seats on Reduction of Head Injuries and Fatalities of Children in Accidents
P36: Effectiveness of Safety Seats on Reduction of Head Injuries and Fatalities of Children in Accidents
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P35: Neuroprotective Effect of Noscapine on Cerebral Oxygen-Glucose Deprivation Injury
P35: Neuroprotective Effect of Noscapine on Cerebral Oxygen-Glucose Deprivation Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P34: Identifying and Reducing Occupational Road Safety Risks
P34: Identifying and Reducing Occupational Road Safety Risks
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P33: The Study of the Mistakes and Errors Made by Distracted and Undistracted Drivers in Road Safety of Users
P33: The Study of the Mistakes and Errors made by Distracted and Undistracted Drivers in Road Safety of Users
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P32: Road Traffic Injuries in Aq-Qala City, Golestan Province, Iran, 2007-2012
P32: Road Traffic Injuries in Aq-Qala City, Golestan Province, Iran, 2007-2012
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P31: Cross-Cultural Comparison of Iran-Georgia Major Driving Behavior Problems
P31: Cross-Cultural Comparison of Iran-Georgia Major Driving Behavior Problems
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P30: Investigation of Sustainability in Road Transportation: A Case Study in Isfahan, Iran
P30: Investigation of Sustainability in Road Transportation: A Case Study in Isfahan, Iran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P29: A Survey on the Cognition of the Car Drivers about the Traffic Signs: a Case Study in Yazd, Iran
P29: A Survey on the Cognition of the Car Drivers about the Traffic Signs: a Case Study in Yazd, Iran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P28: Estimating Bus Driver Fatigue through Performance Measures in a Virtual Driving Environment
P28: Estimating Bus Driver Fatigue through Performance Measures in a Virtual Driving Environment
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P27: The Relationship between Risky Driving Behavior with Extroversion and Consciousness and Affect
P27: The Relationship between Risky Driving Behavior with Extroversion and Consciousness and Affect
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P26: Determination of the Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy in Reducing Symptoms of Post-Traumatic Stress Disorder in Victims of Road Accidents
P26: Determination of the Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy in Reducing Symptoms of Post-Traumatic Stress Disorder in Victims of Road Accidents
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P25: Driver Cognitive Fatigue Detection Based on Changes in EEG Frequency Bands in Non-Professional Drivers during a Simulated Driving Task
P25: Driver Cognitive Fatigue Detection Based on Changes in EEG Frequency Bands in Non-Professional Drivers during a Simulated Driving Task
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P24: Minimally Conscious State Improvements with Thalamic Ventralis Intermedius Nucleus Stimulation after Severe Traumatic Brain Injury
P24: Minimally Conscious State Improvements with Thalamic Ventralis Intermedius Nucleus Stimulation after Severe Traumatic Brain Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P23: The Emergency care in spinal cord injuries
P23: The Emergency care in spinal cord injuries
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P22: The Role of Religious Coping in Predicting Post-Traumatic Growth in Patients with Breast Cancer
P22: The Role of Religious Coping in Predicting Post-Traumatic Growth in Patients with Breast Cancer
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P21: Comparing Hostility and Sleep Disorders among Nursing Students of Islamic Azad University, Toyserkan Branch With and Without PTSD
P21: Comparing Hostility and Sleep Disorders among Nursing Students of Islamic Azad University, Toyserkan Branch With and Without PTSD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P20: Computational Model for the Effects of Phenobarbital and the NKCC1 Inhibitor Bumetanide in the Pilocarpine Model of Temporal Lobe Epilepsy
P20: Computational Model for the Effects of Phenobarbital and the NKCC1 Inhibitor Bumetanide in the Pilocarpine Model of Temporal Lobe Epilepsy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P19: Investigate the Effect of Family Meetings Are Conducted on the Level of Consciousness of Patients in ICU
P19: Investigate the Effect of Family Meetings Are Conducted on the Level of Consciousness of Patients in ICU
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P18: The Biomarkers of Cardiovascular Responses among Thirty-Four Male War Veterans with Post-Traumatic Stress Disorder
P18: The Biomarkers of Cardiovascular Responses among Thirty-Four Male War Veterans with Post-Traumatic Stress Disorder
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P17: HCG and Trolox Reduced the Apoptotic Hippocampus Neuronal Cells in Ischemia Reperfusion Mice Model
P17: HCG and Trolox Reduced the Apoptotic Hippocampus Neuronal Cells in Ischemia Reperfusion Mice Model
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P16: Iranian Quality Registry of Spinal Cord Injury, Key Considerations for Implementation
P16: Iranian Quality Registry of Spinal Cord Injury, Key Considerations for Implementation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P15: Analysis of Receptor’s Distribution in Entorhinal Cortex after Induction of Spreading Depression in Juvenile Rats
P15: Analysis of Receptor’s Distribution in Entorhinal Cortex after Induction of Spreading Depression in Juvenile Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P14: The Impact of Psychological Problems Caused By the Trauma of War on Mental Quality of Life in Veterans Wives
P14: The Impact of Psychological Problems Caused By the Trauma of War on Mental Quality of Life in Veterans Wives
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P13: Cognitive Failures in Mild Traumatic Brain Injury Patients Compared to Normal People in Kashan
P13: Cognitive Failures in Mild Traumatic Brain Injury Patients Compared to Normal People in Kashan
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P12: Cultivation of Neural Stem-Like Cells from Adult Human Amygdala
P12: Cultivation of Neural Stem-Like Cells from Adult Human Amygdala
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P11: Evening Primrose Oil Improves Nerve Functions Following Crush Injury of Sciatic Nerve in Rats
P11: Evening Primrose Oil Improves Nerve Functions Following Crush Injury of Sciatic Nerve in Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P10: Effects of Female Gonadal Hormones on Neuromedin S and its Receptor Following Experimental Traumatic Brain Injury
P10: Effects of Female Gonadal Hormones on Neuromedin S and its Receptor Following Experimental Traumatic Brain Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P9: Incidence of Spinal Cord Injury Caused by Road Traffic Crash in Tehran
P9: Incidence of Spinal Cord Injury Caused by Road Traffic Crash in Tehran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P8: Efficacy of Life Review Therapy with Emphasis on Islamic Ontology on Decreasing PTSD Symptoms
P8: Efficacy of Life Review Therapy with Emphasis on Islamic Ontology on Decreasing PTSD Symptoms
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P7: Salutary Effects of Progesterone for Traumatic Brain Injury
P7: Salutary Effects of Progesterone for Traumatic Brain Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P6: Neuroprotective Effect of Estrogen against Brain Edema and Blood Brain Barrier Disruption: Roles of Estrogen Receptors α and β
P6: Neuroprotective Effect of Estrogen against Brain Edema and Blood Brain Barrier Disruption: Roles of Estrogen Receptors α and β
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P5: Evaluating The Toxicity of L-glutamic Acid on Brain via Histological and Locomotion Measures in Mice
P5: Evaluating The Toxicity of L-glutamic Acid on Brain via Histological and Locomotion Measures in Mice
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P4: Evaluation of Urinary Interleukin-8 Levels in Patients with Spinal Cord Injury
P4: Evaluation of Urinary Interleukin-8 Levels in Patients with Spinal Cord Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P3: Isolation of Neurosphere-Like Bodies from Adult Human Amygdala
P3: Isolation of Neurosphere-Like Bodies from Adult Human Amygdala
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P2: Correlation between Working Memory and Mental Disorder in Traumatic Brain Injury Patients
P2: Correlation between Working Memory and Mental Disorder in Traumatic Brain Injury Patients
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P1: Comparing Emotion Regulation Difficulties in Mild Traumatic Brain Injury Patients and Normal People
P1: Comparing Emotion Regulation Difficulties in Mild Traumatic Brain Injury Patients and Normal People
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

W7: In Vitro Traumatic Brain Injury Models
W7: In Vitro Traumatic Brain Injury Models
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

W6: Self‐Assembling Peptide Nanofiber Containing Biologic Motif Induces Neural Differentiation, Tubulin Polymerization and Neurogenesis In‐Vitro, Ex‐Vivo and In‐Vivo Studies
W6: Self‐Assembling Peptide Nanofiber Containing Biologic Motif Induces Neural Differentiation, Tubulin Polymerization and Neurogenesis In‐Vitro, Ex‐Vivo and In‐Vivo Studies
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

W5: Animal Models of Spinal Cord Injury
W5: Animal Models of Spinal Cord Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

W4: A New Animal Model of Traumatic Brain Injury in Rat
W4: A New Animal Model of Traumatic Brain Injury in Rat
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

W3: A Controllable Brain Injury Model with a Defined Size for Evaluation of Tissue Engineered Products
W3: A Controllable Brain Injury Model with a Defined Size for Evaluation of Tissue Engineered Products
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

W2: An Animal Model of Brain Injury for Evaluation of Tissue Engineering Treatment Strategies
W2: An Animal Model of Brain Injury for Evaluation of Tissue Engineering Treatment Strategies
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

W1: Animal Models of Traumatic Brain Injury
W1: Animal Models of Traumatic Brain Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O43: Reduction of Road Crashes in Public Transportation
O43: Reduction of Road Crashes in Public Transportation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O42: The Role of Public Intervention in the Prevention of Traffic Accidents in Sazman-e Barnameh Area, Tehran, Iran
O42: The Role of Public Intervention in the Prevention of Traffic Accidents in Sazman-e Barnameh Area, Tehran, Iran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O41: The Role of Public Intervention in the Prevention of Traffic Accidents in Zibadasht Area, Tehran, Iran
O41: The Role of Public Intervention in the Prevention of Traffic Accidents in Zibadasht Area, Tehran, Iran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O40: The Role of Citizens in Reduction of Traffic Accidents
O40: The Role of Citizens in Reduction of Traffic Accidents
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O39: Increasing of Public Information to Reduce Accident and Road Crash
O39: Increasing of Public Information to Reduce Accident and Road Crash
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O38: Citizens Participation and Empowerment in Solving the Urban Problems
O38: Citizens Participation and Empowerment in Solving the Urban Problems
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O37: Justice in the Health of the City
O37: Justice in the Health of the City
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O36: Three-Dimensional Transplantation of Adult Neural Stem Cells in an Acute Brain Injury Model
O36: Three-Dimensional Transplantation of Adult Neural Stem Cells in an Acute Brain Injury Model
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O35: Psychological Evaluation of Traffic: Computer- Based Assessment of Fitness to Drive Safety and Mobility in Road Traffic
O35: Psychological Evaluation of Traffic: Computer- Based Assessment of Fitness to Drive Safety and Mobility in Road Traffic
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O34: Adaptation of Traumatic Brain Injury Clinical Guideline in Iran
O34: Adaptation of Traumatic Brain Injury Clinical Guideline in Iran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O33: The “Hub & Spoke” System: a Model of Integrated Neurosurgical Trauma Care System in the Geographical Area of Western Emilia Romagna, Italy
O33: The “Hub & Spoke” System: a Model of Integrated Neurosurgical Trauma Care System in the Geographical Area of Western Emilia Romagna, Italy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O32: Crash Investigation: powerful tool to assess vehicle safety
O32: Crash Investigation: powerful tool to assess vehicle safety
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O31: Head Injury in Road Traffic Crashes in Iran: a Cross Sectional Study
O31: Head Injury in Road Traffic Crashes in Iran: a Cross Sectional Study
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O30: Sleep Disorders and Traffic Accidents
O30: Sleep Disorders and Traffic Accidents
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O29: The Study of Negative Effects of Air Pollution on Serotonin Receptors (5HTR2a and 5HTR3a) and Mono Amino Oxidase A Gene Expression Alterations in Exposed Individuals and its Association with Urban Traffic Accident
O29: The Study of Negative Effects of Air Pollution on Serotonin Receptors (5HTR2a and 5HTR3a) and Mono Amino Oxidase A Gene Expression Alterations in Exposed Individuals and its Association with Urban Traffic Accident
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O28: The Study of Mortality Due to Car Accidents in Ten Years in Iran from the Point of View of Forensic Medicine
O28: The Study of Mortality Due to Car Accidents in Ten Years in Iran from the Point of View of Forensic Medicine
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O27: Prevention of Road Crashes in Iran
O27: Prevention of Road Crashes in Iran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O26: SOS System, National Initiation to Improve Emergency Services: Problem Solving in Iran
O26: SOS System, National Initiation to Improve Emergency Services: Problem Solving in Iran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O25: Orthopedic Trauma Surgery and Polytrauma Treatment in Germany and Iran
O25: Orthopedic Trauma Surgery and Polytrauma Treatment in Germany and Iran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O24: Management of Road Trauma Sufferers in Iran Accidents´ Casualties
O24: Management of Road Trauma Sufferers in Iran Accidents´ Casualties
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O23: Polytrauma with and without Neurotrauma: Experimental Animal Studies with Clinical, Immunological and Histopathological Features
O23: Polytrauma with and without Neurotrauma: Experimental Animal Studies with Clinical, Immunological and Histopathological Features
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O22: Report of the Milan Consensus Conference About Clinical Applications of Intracranial Pressure Monitoring in Traumatic Brain Injury
O22: Report of the Milan Consensus Conference About Clinical Applications of Intracranial Pressure Monitoring in Traumatic Brain Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O21: Decompressive Craniotomy and Reconstruction with Cranioplasty: Perspective Study in 96 Patients
O21: Decompressive Craniotomy and Reconstruction with Cranioplasty: Perspective Study in 96 Patients
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O20: Severe Traumatic Brain Injury Following Motor Vehicle Accidents: Pathogenesis, Pathophysiology and Prognosis
O20: Severe Traumatic Brain Injury Following Motor Vehicle Accidents: Pathogenesis, Pathophysiology and Prognosis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O19: Being a Neighbor to Syria: A Retrospective Analysis of Patients Brought to Our Clinic for Cranial Gunshot Wounds in the Syrian Civil War
O19: Being a Neighbor to Syria: A Retrospective Analysis of Patients Brought to Our Clinic for Cranial Gunshot Wounds in the Syrian Civil War
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O18: Iranian Quality Registry of Spinal Cord Injury, Key Considerations for Implementation
O18: Iranian Quality Registry of Spinal Cord Injury, Key Considerations for Implementation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O17: Cerebroprotection in Severe Brain Injury
O17: Cerebroprotection in Severe Brain Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O16: Evaluation of the Immediate and Early Role of Decompressive Craniectomy in the Treatment of Refractory Intracranial Hypertension in Cases of Severe Traumatic Brain Injury
O16: Evaluation of the Immediate and Early Role of Decompressive Craniectomy in the Treatment of Refractory Intracranial Hypertension in Cases of Severe Traumatic Brain Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O15: Update on Guidelines for the Treatment of Penetrating Brain Injury
O15: Update on Guidelines for the Treatment of Penetrating Brain Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O14: Cellular and Molecular Mechanisms of Spinal Cord Trauma
O14: Cellular and Molecular Mechanisms of Spinal Cord Trauma
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O13: Post-Traumatic Epilepsy-Epidemiology, Pathophysiology and Principles of Treatment
O13: Post-Traumatic Epilepsy-Epidemiology, Pathophysiology and Principles of Treatment
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O12: Direct and Indirect Insults of Traumatic Brain Injury
O12: Direct and Indirect Insults of Traumatic Brain Injury
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O11: Iatrogenic Nerve Injuries
O11: Iatrogenic Nerve Injuries
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O10: The Changing Landscape of TBI Research
O10: The Changing Landscape of TBI Research
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O9: Role of Neuroimaging in Head Trauma
O9: Role of Neuroimaging in Head Trauma
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O8: A Report Base on the Observation Regarding to Percentage of Death in Road Accident
O8: A Report Base on the Observation Regarding to Percentage of Death in Road Accident
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O7: Orthopedic Trauma Surgery in Germany-Influence on a Better Road Safety
O7: Orthopedic Trauma Surgery in Germany-Influence on a Better Road Safety
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O6: Road Traffic Accidents Lead to Different Patterns of Injuries Depending on Impact, Age and Premedical Condition - Specific Attention Must be Provided by Multi-Disciplinary Trauma-Teams
O6: Road Traffic Accidents Lead to Different Patterns of Injuries Depending on Impact, Age and Premedical Condition - Specific Attention Must be Provided by Multi-Disciplinary Trauma-Teams
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O5: Technical Accident Reconstruction-What Can be Learned to Improve Medical Treatment in Trauma Patients
O5: Technical Accident Reconstruction-What Can be Learned to Improve Medical Treatment in Trauma Patients
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O4: Status of Road Safety and Injury Burden: Europe
O4: Status of Road Safety and Injury Burden: Europe
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O3: Roads Safety in Developing Countries
O3: Roads Safety in Developing Countries
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O2: The 4th Roads Safety and the 2nd Neurotrauma Congresses in Khatam Alanbia Hospital
O2: The 4th Roads Safety and the 2nd Neurotrauma Congresses in Khatam Alanbia Hospital
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O1: Roads Safety and Neurotrauma
O1: Roads Safety and Neurotrauma
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Abstract Book of the 2nd International Neurotrauma Congress & the 4th International Roads Safety Congress
Abstract Book of the 2nd International Neurotrauma Congress & the 4th International Roads Safety Congress
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2014-9)


P172: The Relationship between Levels of Anxiety and Locus of Control in Female Students
P172: The Relationship between Levels of Anxiety and Locus of Control in Female Students
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P171: The Relationship between Levels of Anxiety and Social Adaptation in Female Students
P171: The Relationship between Levels of Anxiety and Social Adaptation in Female Students
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P170: Predictors of Test Anxiety: Perfectionism and Goal Orientation
P170: Predictors of Test Anxiety: Perfectionism and Goal Orientation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P169: The Effect of Math Instructional Interventions on Math Anxiety and Attitude towards Mathematics
P169: The Effect of Math Instructional Interventions on Math Anxiety and Attitude towards Mathematics
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P168: Anxiety Disorders in the Workplace
P168: Anxiety Disorders in the Workplace
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P167: Effect of Mitochondrial Mutation on Depression and Anxiety
P167: Effect of Mitochondrial Mutation on Depression and Anxiety
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P166: Torture as a Complex PTSD: An Overlook to the Treatment
P166: Torture as a Complex PTSD: An Overlook to the Treatment
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P165: A Pre-Review: The Psychodynamics of Torture under the Totalitarian Control
P165: A Pre-Review: The Psychodynamics of Torture under the Totalitarian Control
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P164: The Role of Mast Cells in the Pathogenesis of Anxiety Disorders
P164: The Role of Mast Cells in the Pathogenesis of Anxiety Disorders
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P163: Prevalence of Depression and Anxiety in Epileptic Patients
P163: Prevalence of Depression and Anxiety in Epileptic Patients
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P162: Stress and Reduce of Stress in Gestation
P162: Stress and Reduce of Stress in Gestation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P161: Attachment Anxiety
P161: Attachment Anxiety
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P160: Study of the Methods Used In the Prevention and Treatment of Post-traumatic Stress Disorder in Iran
P160: Study of the Methods Used In the Prevention and Treatment of Post-traumatic Stress Disorder in Iran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P159: The Efficacy of Homeopathic Remedies as an Adjuvant Therapy in Patients with Social Phobia
P159: The Efficacy of Homeopathic Remedies as an Adjuvant Therapy in Patients with Social Phobia
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P158: Epilepsy and Anxiety: A Brief Review
P158: Epilepsy and Anxiety: A Brief Review
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P157: Anxiety and Emotional Disorders in Infertile Couples
P157: Anxiety and Emotional Disorders in Infertile Couples
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P156: A Review on the Effectiveness of Antioxidants on the Anxiety
P156: A Review on the Effectiveness of Antioxidants on the Anxiety
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P155: Differential Diagnosis of Panic Attacks: Using a Decision Tree
P155: Differential Diagnosis of Panic Attacks: Using a Decision Tree
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P154: Fermented Foods and Microbiota: New Approaches for Mental Health Promotion
P154: Fermented Foods and Microbiota: New Approaches for Mental Health Promotion
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P153: Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) for the Treatment of PTSD: A Brief Review of Effectiveness
P153: Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) for the Treatment of PTSD: A Brief Review of Effectiveness
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P152: Functional and Structural Brain Changes across Childhood Traumatic Events
P152: Functional and Structural Brain Changes across Childhood Traumatic Events
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P151: Emotional Disorders and Anxiety During IVF-Treatment
P151: Emotional Disorders and Anxiety During IVF-Treatment
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P150: Homeopathy and Anxiety
P150: Homeopathy and Anxiety
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P149: Depression in Cancer Patients: A Critical Review
P149: Depression in Cancer Patients: A Critical Review
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P148: Serotonergic Activity Promotes Sleep: Anxiety Disorders and Insomnia
P148: Serotonergic Activity Promotes Sleep: Anxiety Disorders and Insomnia
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P147: Effect of Anxiety in Life Quality of People with Epilepsy
P147: Effect of Anxiety in Life Quality of People with Epilepsy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P146: Gamma Aminobutyric Acid (GABA) and its Alterations in Stress
P146: Gamma Aminobutyric Acid (GABA) and its Alterations in Stress
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P145: The Role of γ-Aminobutyric Acid Receptor in The Social Anxiety Disorder
P145: The Role of γ-Aminobutyric Acid Receptor in The Social Anxiety Disorder
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P144: Review of Deep Brain Stimulation Target Areas in Patients with Obsessive-Compulsive Disorder
P144: Review of Deep Brain Stimulation Target Areas in Patients with Obsessive-Compulsive Disorder
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P143: A Review on the Effects of Certain Anti-Anxiety and Sedative Herbs
P143: A Review on the Effects of Certain Anti-Anxiety and Sedative Herbs
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P142: The Prefrontal Cortex and Stress-Related Psychopathologies
P142: The Prefrontal Cortex and Stress-Related Psychopathologies
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P141: Role of Dopamine in Anxiety Behavior
P141: Role of Dopamine in Anxiety Behavior
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P140: Lipopolysaccharide and BDNF in Anxiety and Depression
P140: Lipopolysaccharide and BDNF in Anxiety and Depression
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P139: Role of Dopamine Receptor D3 in Depression and Anxiety
P139: Role of Dopamine Receptor D3 in Depression and Anxiety
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P138: Are Depression and Anxiety Affected by Adenosine A2A Receptors?
?P138: Are Depression and Anxiety Affected by Adenosine A2A Receptors
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P137: The Effects of Traditional Medicine on Anxiety
P137: The Effects of Traditional Medicine on Anxiety
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P136: Role of Muscarinic Receptors in Schizophrenia
P136: Role of Muscarinic Receptors in Schizophrenia
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P135: A Systematic Review and Meta-Analysis on Controlled Treatment Trials of Meta-Cognitive Therapy for Anxiety Disorders
P135: A Systematic Review and Meta-Analysis on Controlled Treatment Trials of Meta-Cognitive Therapy for Anxiety Disorders
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P134: Investigation of Anxiety Level of Khatam Alanbia Hospital’s Nurses In 2014
P134: Investigation of Anxiety Level of Khatam Alanbia Hospital’s Nurses In 2014
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P133: Anxiety, Depression, Stress and Personal Well-Being (Quality of Life) in Students
P133: Anxiety, Depression, Stress and Personal Well-Being (Quality of Life) in Students
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P132: The Effect of Art Therapy in Reduction of School Anxiety of First Grade Students in Yazd
P132: The Effect of Art Therapy in Reduction of School Anxiety of First Grade Students in Yazd
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P131: Effectiveness of CBT in Reducing Symptoms of Anxiety in Children
P131: Effectiveness of CBT in Reducing Symptoms of Anxiety in Children
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P130: Minnesota Multiphasic Personality Inventory Psychological Profile in Post-Traumatic Stress Disorder Patients with Chronic Pain
P130: Minnesota Multiphasic Personality Inventory Psychological Profile in Post-Traumatic Stress Disorder Patients with Chronic Pain
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P129: Effectiveness of Group Meta-Cognitive Therapy on Anxiety of Patients with Generalized Anxiety Disorder
P129: Effectiveness of Group Meta-Cognitive Therapy on Anxiety of Patients with Generalized Anxiety Disorder
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P128: Effectiveness of Dialectical Behavior Therapy on Anxiety and Depression among Young Male Prisoners with Antisocial Personality Disorder
P128: Effectiveness of Dialectical Behavior Therapy on Anxiety and Depression among Young Male Prisoners with Antisocial Personality Disorder
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P127: An Investigation on the Control and Improvement Motives Sources and its Convergence with Exam Anxiety
P127: An Investigation on the Control and Improvement Motives Sources and its Convergence with Exam Anxiety
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P126: Effectiveness of Group Meta-Cognitive Therapy on Meta-Cognitive Beliefs of Patients with Generalized Anxiety Disorder
P126: Effectiveness of Group Meta-Cognitive Therapy on Meta-Cognitive Beliefs of Patients with Generalized Anxiety Disorder
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P125: How Do Achievement Goals Affect Statistics Anxiety? The Mediation of Academic Engagement
P125: How Do Achievement Goals Affect Statistics Anxiety? The Mediation of Academic Engagement
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P124: Anxiety in Motorcyclists its Relation to Safety, Age, Riding Experience, Having License and Trauma History
P124: Anxiety in Motorcyclists its Relation to Safety, Age, Riding Experience, Having License and Trauma History
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P123: The Effectiveness of Coping Stress Skills Training on Stress and Problem Solving Skill
P123: The Effectiveness of Coping Stress Skills Training on Stress and Problem Solving Skill
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P122: Family Communication Patterns and Social Anxiety in Students: The Mediating Role of Coping Strategies
P122: Family Communication Patterns and Social Anxiety in Students: The Mediating Role of Coping Strategies
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P121:Effectiveness of Eclectic Model Based on Acceptance and Commitment and Metacognitive Therapy in Patients with Pure Generalized Anxiety Disorder
P121: Effectiveness of Eclectic Model Based on Acceptance and Commitment and Metacognitive Therapy in Patients with Pure Generalized Anxiety Disorder
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P120: The Relationship between Anxiety and Self Efficacy in Active and Inactive Postmenopausal Women
P120: The Relationship between Anxiety and Self Efficacy in Active and Inactive Postmenopausal Women
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P119: The Relationship between Quality of Life, Anxiety, and Job Satisfaction in Women Employees
P119: The Relationship between Quality of Life, Anxiety, and Job Satisfaction in Women Employees
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P118: The Comparison of Early Maladaptive Schema in People with Different Levels of Trait Anxiety in Two Ethnic Groups of Iranian Students
P118: The Comparison of Early Maladaptive Schema in People with Different Levels of Trait Anxiety in Two Ethnic Groups of Iranian Students
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P117: The Comparison of Self-Efficacy and Coping Styles among Students with High Test Anxiety and Students Normally
P117: The Comparison of Self-Efficacy and Coping Styles among Students with High Test Anxiety and Students Normally
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P116: Reminiscence Therapy Efficacy in Reducing Symptoms of Anxiety in Elderly Nursing Home Residents in Tehran
P116: Reminiscence Therapy Efficacy in Reducing Symptoms of Anxiety in Elderly Nursing Home Residents in Tehran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P115: Religious Spiritual Well-Being in College Students: A Cross-Cultural Study
P115: Religious Spiritual Well-Being in College Students: A Cross-Cultural Study
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P114: The Relationship between Social Anxiety, Irrational Beliefs and Emotional Intelligence with Homesickness in the University of Tehran Dormitory Students
P114: The Relationship between Social Anxiety, Irrational Beliefs and Emotional Intelligence with Homesickness in the University of Tehran Dormitory Students
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P113: Predicting Body Image Anxiety Based on Positive and Negative Perfectionism and Body Mass Index
P113: Predicting Body Image Anxiety Based on Positive and Negative Perfectionism and Body Mass Index
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P112: Psychometric Properties of Separation Anxiety Assessment Scale (Parent Version)
P112: Psychometric Properties of Separation Anxiety Assessment Scale (Parent Version)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P111: Effectiveness of Group Meta-Cognitive Therapy on Metacognitive Beliefs and Anxiety of Patients with Generalized Anxiety Disorder
P111: Effectiveness of Group Meta-Cognitive Therapy on Metacognitive Beliefs and Anxiety of Patients with Generalized Anxiety Disorder
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P110: The Effectiveness of Mindfulness-Based Training on Anxiety in Students of Islamic Azad University-Karaj Branch, 2014
P110: The Effectiveness of Mindfulness-Based Training on Anxiety in Students of Islamic Azad University-Karaj Branch, 2014
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P109: Effect of Ambient Odor of Lavender on Dental Anxiety
P109: Effect of Ambient Odor of Lavender on Dental Anxiety
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P108: Prevalence of Obsessive Compulsive Hoarding and its Association with Intolerance of Uncertainty and Impulsivity
P108: Prevalence of Obsessive Compulsive Hoarding and its Association with Intolerance of Uncertainty and Impulsivity
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P107: Investigation of Anxiety in Students with Learning Disabilities Based on Parenting Style
P107: Investigation of Anxiety in Students with Learning Disabilities Based on Parenting Style
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P106: Content Analysis of Recent Persian Songs (2013-2014) According to Emotions of Anxiety, Depression, Anger, Fear and Happiness
P106: Content Analysis of Recent Persian Songs (2013-2014) According to Emotions of Anxiety, Depression, Anger, Fear and Happiness
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P105: Developing and Obtaining the Reliability and Validity of Eight-Item Short Form of Spielberger Stat-Trait Anxiety Inventory (STAI)
P105: Developing and Obtaining the Reliability and Validity of Eight-Item Short Form of Spielberger Stat-Trait Anxiety Inventory (STAI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P104: Occupational Stress: its Affected Factors in One Factory
P104: Occupational Stress: its Affected Factors in One Factory
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P103: The Effect of Educating Mindfulness to Reduce Physical Anxiety in Obese Women in Karaj County
P103: The Effect of Educating Mindfulness to Reduce Physical Anxiety in Obese Women in Karaj County
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P102: The Relationship between Emotional Intelligence and Anxiety in Students Payam-E-Noor University Mashhad
P102: The Relationship between Emotional Intelligence and Anxiety in Students Payam-E-Noor University Mashhad
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P101: The Efficacy of Cognitive-Behavioral Therapy on Reducing Driving Phobia and Driving Cognitions in Women of Shiraz City
P101: The Efficacy of Cognitive-Behavioral Therapy on Reducing Driving Phobia and Driving Cognitions in Women of Shiraz City
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P100: Avoidance of Social Interaction in Nursing Students
P100: Avoidance of Social Interaction in Nursing Students
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P99: Transactional Analysis Group Therapy Techniques in Patients with Post-Traumatic Stress Disorder
P99: Transactional Analysis Group Therapy Techniques in Patients with Post-Traumatic Stress Disorder
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P98: Effect of Attentional Focus of Self-Statements in Basketball Practice on State Anxiety of Novice Players before Free Throw in front of Audience
P98: Effect of Attentional Focus of Self-Statements in Basketball Practice on State Anxiety of Novice Players before Free Throw in front of Audience
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P97: Comparison of Post-Traumatic Syndrome Disorder (PTSD) in War-Affected and Fire-Damaged People
P97: Comparison of Post-Traumatic Syndrome Disorder (PTSD) in War-Affected and Fire-Damaged People
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P96: Anxiety Problems in Students with Learning Disabilities
P96: Anxiety Problems in Students with Learning Disabilities
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P95: Self-Focus Attention and Interpretation Bias in Social Phobia Patients and Compared with Normal Subjects
P95: Self-Focus Attention and Interpretation Bias in Social Phobia Patients and Compared with Normal Subjects
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P94: The Comparison Psychological Symptoms PTSD in Male and Female Patients
P94: The Comparison Psychological Symptoms PTSD in Male and Female Patients
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P93: The Anxiety Effect of Social Negative Evaluation in Children’s Social Seclusion
P93: The Anxiety Effect of Social Negative Evaluation in Children’s Social Seclusion
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P92: Investigation of the Role of Glucocorticoid Receptors on the Anxiety in Mice: A Preliminary Report
P92: Investigation of the Role of Glucocorticoid Receptors on the Anxiety in Mice: A Preliminary Report
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P91: Effect of Group Assertive Training on Social Anxiety, Social Skills and Academic Performance of High School Students
P91: Effect of Group Assertive Training on Social Anxiety, Social Skills and Academic Performance of High School Students
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P90: The Study of Effectiveness of Some Art Therapy Techniques in Reducing Anxiety of Fifth Grade Students of Yazd
P90: The Study of Effectiveness of Some Art Therapy Techniques in Reducing Anxiety of Fifth Grade Students of Yazd
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P89: Effect of Homeopathic Argentum Nitricum on State and Trait Anxiety among Healthy Volunteers in Mashhad
P89: Effect of Homeopathic Argentum Nitricum on State and Trait Anxiety among Healthy Volunteers in Mashhad
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P88: The Effect of Behavior Management Training on the Mother’s Anxiety of Children with Deafness
P88: The Effect of Behavior Management Training on the Mother’s Anxiety of Children with Deafness
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P87: Studying the Relationship of Mental Health, Social Anxiety and Fear of Body Imagein Adolescents: Investigating Role of Mediator Variables
P87: Studying the Relationship of Mental Health, Social Anxiety and Fear of Body Imagein Adolescents: Investigating Role of Mediator Variables
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P86: Anxiety Symptoms Prevalence and Its Relationships with Plasma Cortisol Level in Nursing Students
P86: Anxiety Symptoms Prevalence and Its Relationships with Plasma Cortisol Level in Nursing Students
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P85: Association of Social Anxiety and Personal Characteristics in Tehran Universities'Nursing Students
P85: Association of Social Anxiety and Personal Characteristics in Tehran Universities'Nursing Students
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P84: Prevalence of Information Seeking Anxiety in University Students
P84: Prevalence of Information Seeking Anxiety in University Students
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P83: Role of Neuregulin 3 Genes Expression on Attention Deficits in Schizophrenia
P83: Role of Neuregulin 3 Genes Expression on Attention Deficits in Schizophrenia
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P82: Anxiolytics Effect of α-Galycoceramide: As Novel Inhibitor of Glucocorticoid in Social Isolated Rats
P82: Anxiolytics Effect of α-Galycoceramide: As Novel Inhibitor of Glucocorticoid in Social Isolated Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P81: Psychosocial Stress of Maternal Deprivation Enhanced Volume of Lateral Ventricle in Rat Brain
P81: Psychosocial Stress of Maternal Deprivation Enhanced Volume of Lateral Ventricle in Rat Brain
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P80: Investigation of Interactions between Glucocorticoid and Opioid Receptors on Anxiety Modulation in Mice
P80: Investigation of Interactions between Glucocorticoid and Opioid Receptors on Anxiety Modulation in Mice
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P79: The Effectiveness of Stress Management Training on the Well-Being of Divorced Women
P79: The Effectiveness of Stress Management Training on the Well-Being of Divorced Women
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P78: Prevalence of Anxiety and Depression in Hospitalized Patients in Surgical and Internal Departments
P78: Prevalence of Anxiety and Depression in Hospitalized Patients in Surgical and Internal Departments
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P77: Reliability of Persian Form of Quality of Life Questionnaire-36 Items in Patients with Bipolar I Disorder
P77: Reliability of Persian Form of Quality of Life Questionnaire-36 Items in Patients with Bipolar I Disorder
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P76: The Mediating Role of Difficulties in Emotion Regulation in the Relationship between Dysfunctional Attitudes and Anxiety Sensitivity among Students of the Islamic Azad University of Hamadan
P76: The Mediating Role of Difficulties in Emotion Regulation in the Relationship between Dysfunctional Attitudes and Anxiety Sensitivity among Students of the Islamic Azad University of Hamadan
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P75: A Study of Perfectionism, Anxiety Sensitivity and Sleep Disturbance in the Generalizing Anxiety Disorder and Normal People
P75: A Study of Perfectionism, Anxiety Sensitivity and Sleep Disturbance in the Generalizing Anxiety Disorder and Normal People
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P74: The Role of Emotion Dysregulation and Anxiety Sensitivity in Sleep Disturbance in Students
P74: The Role of Emotion Dysregulation and Anxiety Sensitivity in Sleep Disturbance in Students
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P73: Anxiety Sensitivity and Coping Motives Predict Substance Use Craving and Relapse
P73: Anxiety Sensitivity and Coping Motives Predict Substance Use Craving and Relapse
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P72: The Comparison of Sleep Anxiety in Autistic and Normal Children
P72: The Comparison of Sleep Anxiety in Autistic and Normal Children
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P71: Which Variables Predict the Response of Patients with Social Anxiety Disorder to Cognitive-Behavior Therapy?
?P71: Which Variables Predict the Response of Patients with Social Anxiety Disorder to Cognitive-Behavior Therapy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P70: The Effect of Mindfulness and Acceptance-Based Group Therapy on Decreasing Fear of Scrutiny by Others in Patients with Social Anxiety Disorder
P70: The Effect of Mindfulness and Acceptance-Based Group Therapy on Decreasing Fear of Scrutiny by Others in Patients with Social Anxiety Disorder
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P69: Prevalence of Obsessive Beliefs and Intolerance of Uncertainty among College Students
P69: Prevalence of Obsessive Beliefs and Intolerance of Uncertainty among College Students
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P68: The Relationship between Early Maladaptive Schemas, Parenting Styles and Coping Styles with Anxiety in Students of Karaj Azad University
P68: The Relationship between Early Maladaptive Schemas, Parenting Styles and Coping Styles with Anxiety in Students of Karaj Azad University
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P67: The Effectiveness of Pivotal Response Treatment (PRT) on Decrease of Clinical Symptoms in Children with Autism and their Parental Stress
P67: The Effectiveness of Pivotal Response Treatment (PRT) on Decrease of Clinical Symptoms in Children with Autism and their Parental Stress
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P66: The Effects of Mindfulness-Based Stress Reduction Training on Stress of Working Mothers According to Stressor Trait of Mother-Child
P66: The Effects of Mindfulness-Based Stress Reduction Training on Stress of Working Mothers According to Stressor Trait of Mother-Child
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P65: The Role of Attachment Styles and Cognitive Emotion Regulation Strategies on Adolescent's Social Anxiety
P65: The Role of Attachment Styles and Cognitive Emotion Regulation Strategies on Adolescent's Social Anxiety
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P64: The Role of Components of Perfectionism and Anxiety in Prediction of Sleep Quality in Students
P64: The Role of Components of Perfectionism and Anxiety in Prediction of Sleep Quality in Students
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P63: Social Anxiety: The Role of Perceived Childhood Attachment, Family Functioning and Attributional Styles
P63: Social Anxiety: The Role of Perceived Childhood Attachment, Family Functioning and Attributional Styles
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P62: Fear of Death in Iranian Nurses
P62: Fear of Death in Iranian Nurses
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P61: The Relationship between Irrational Beliefs with Anxiety in Adolescent’s Girls
P61: The Relationship between Irrational Beliefs with Anxiety in Adolescent’s Girls
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P60: The Relationship between Job Stress with Personality Characteristics and Organizational Commitment in Hospital Nurses
P60: The Relationship between Job Stress with Personality Characteristics and Organizational Commitment in Hospital Nurses
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P59: Internet Addiction: A Clinically Valid Construct and its Correlates
P59: Internet Addiction: A Clinically Valid Construct and its Correlates
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P58: The Impact of Cognitive-Behavioral Group Therapy on Anxiety, Intolerance of Uncertainty, Negative Self-Beliefs and Self-Esteem of People with Social Anxiety Disorder
P58: The Impact of Cognitive-Behavioral Group Therapy on Anxiety, Intolerance of Uncertainty, Negative Self-Beliefs and Self-Esteem of People with Social Anxiety Disorder
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P57: The Relationship between Personality Traits and the Rate of Anxiety Tolerance
P57: The Relationship between Personality Traits and the Rate of Anxiety Tolerance
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P56: The Association of Emotional Disturbance and Quality of Life with Severity of Restless Legs Syndrome
P56: The Association of Emotional Disturbance and Quality of Life with Severity of Restless Legs Syndrome
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P55: Mediation Role of Cognitive Emotional Regulation for Emotional Safety and Emotional Problems
P55: Mediation Role of Cognitive Emotional Regulation for Emotional Safety and Emotional Problems
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P54: Predicting Obsessive-Compulsive Disorder Symptoms on the Basis of Difficulties in Emotion Regulation, Impulsivity and Anger
P54: Predicting Obsessive-Compulsive Disorder Symptoms on the Basis of Difficulties in Emotion Regulation, Impulsivity and Anger
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P53: Anxiety and Depression among Hospitalised Patients in Mashhad
P53: Anxiety and Depression among Hospitalised Patients in Mashhad
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P52: Worry, Cognitive Avoidance, Intolerance of Uncertainty and Metacognitive Beliefs as Transdiagnostic Factors in Generalized Anxiety Disorder and Obsessive Compulsive Disorder
P52: Worry, Cognitive Avoidance, Intolerance of Uncertainty and Metacognitive Beliefs as Transdiagnostic Factors in Generalized Anxiety Disorder and Obsessive Compulsive Disorder
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P51: The Effect of Preparatory Education to Reduce Anxiety in Pre-Surgery Adult Patients in Shahriar Hospital, Tehran, in 2014
P51: The Effect of Preparatory Education to Reduce Anxiety in Pre-Surgery Adult Patients in Shahriar Hospital, Tehran, in 2014
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P50: Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy on Anxiety and Worry of Children with Generalized Anxiety Disorder
P50: Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy on Anxiety and Worry of Children with Generalized Anxiety Disorder
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P49: Prevalence of Anxiety in Pre-Surgical Patients in Shahriar Hospital in 2014
P49: Prevalence of Anxiety in Pre-Surgical Patients in Shahriar Hospital in 2014
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P48: Social Anxiety and Fear of Social Performance in Nursing Students
P48: Social Anxiety and Fear of Social Performance in Nursing Students
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P47: The Study of the Relationship between Social Anxiety and Self-Esteem in Adolescents between the Ages of 12-18
P47: The Study of the Relationship between Social Anxiety and Self-Esteem in Adolescents between the Ages of 12-18
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P46: Evaluation of Occupational Stressors on Educational Teacher (Case Study: Schools in Firoozkooh City)
P46: Evaluation of Occupational Stressors on Educational Teacher (Case Study: Schools in Firoozkooh City
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P45: Long-Lasting Effects of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation on Anxiety-Like Behaviors in Schizophrenic Developmental Model
P45: Long-Lasting Effects of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation on Anxiety-Like Behaviors in Schizophrenic Developmental Model
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P44: The Effectiveness of Body Psychotherapy Techniques (BPT) on Stress and Salivary Cortisol Level in High School Students in Gorgan
P44: The Effectiveness of Body Psychotherapy Techniques (BPT) on Stress and Salivary Cortisol Level in High School Students in Gorgan
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P43: The Study of Computer Anxiety: Positive and Negative Attitudes to it among Undergraduate Students of Kangavar Payam-e-Noor University
P43: The Study of Computer Anxiety: Positive and Negative Attitudes to it among Undergraduate Students of Kangavar Payam-e-Noor University
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P42: Effectiveness of Mindfulness Based Exposure Therapy on Obsessive-Compulsive Disorder: a Case Report
P42: Effectiveness of Mindfulness Based Exposure Therapy on Obsessive-Compulsive Disorder: a Case Report
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P41: The Effects of Voice-Induced Stress on Mice Testes Parameters
P41: The Effects of Voice-Induced Stress on Mice Testes Parameters
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P40: Effectiveness of Psychodrama on Reduction of Anxiety among Male Schizophrenic Patients
P40: Effectiveness of Psychodrama on Reduction of Anxiety among Male Schizophrenic Patients
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P39: Investigating the Social Factors Associated with the Mental Health of the Students in Faculty of Social Sciences of Allameh Tabatabai University in 2011
P39: Investigating the Social Factors Associated with the Mental Health of the Students in Faculty of Social Sciences of Allameh Tabatabai University in 2011
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P38: Relationship between Scrupulosity, Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) and OCD-Related Cognitive Styles in a Clinical Sample
P38: Relationship between Scrupulosity, Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) and OCD-Related Cognitive Styles in a Clinical Sample
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P37: Assessment of Job Stress and Workload among Rehabilitation Services Staff: A Comparative Study among Physical and Occupational Therapists, Orthotists and Prosthetists
P37: Assessment of Job Stress and Workload among Rehabilitation Services Staff: A Comparative Study among Physical and Occupational Therapists, Orthotists and Prosthetists
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P36: The Study of Relationship of Self-Esteem, Social Anxiety and Fear of Body Image in Adolescents: The Role of Mediator Variables
P36: The Study of Relationship of Self-Esteem, Social Anxiety and Fear of Body Image in Adolescents: The Role of Mediator Variables
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P35: The Effectiveness of Stress Management Training on the Quality of Life of Divorced Women
P35: The Effectiveness of Stress Management Training on the Quality of Life of Divorced Women
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P34: Attachment Patterns and Separation Anxiety Symptoms in Children
P34: Attachment Patterns and Separation Anxiety Symptoms in Children
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P33: The Effect of Maternal Stress on the Neural Apoptosis in the Neonate Rats
P33: The Effect of Maternal Stress on the Neural Apoptosis in the Neonate Rats
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P32: Effect of Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) on Anxiety and Irrational Beliefs among Infertile Women
P32: Effect of Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) on Anxiety and Irrational Beliefs among Infertile Women
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P31: The Relationship of Self-Esteem and Social Anxiety with Mental Health in Adolescents: The Role of Mediator Variables
P31: The Relationship of Self-Esteem and Social Anxiety with Mental Health in Adolescents: The Role of Mediator Variables
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P30: Self-Focus Attention in Social Phobia Patients and Compared with Normal Subjects
P30: Self-Focus Attention in Social Phobia Patients and Compared with Normal Subjects
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P29: The Effectiveness of Psychodrama in the Reduction of Social Anxiety Disorder among Male Adolescents
P29: The Effectiveness of Psychodrama in the Reduction of Social Anxiety Disorder among Male Adolescents
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P28: Anxiety and Spirituality Well-Being
P28: Anxiety and Spirituality Well-Being
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P27: Explanation of Vulnerability to Somatization and Anxiety Based on Attachment Styles
P27: Explanation of Vulnerability to Somatization and Anxiety Based on Attachment Styles
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P26: The Effectiveness of Cognitive Behavior Therapy on Coping Strategies: Compare of Children with Internalized Disorder
P26: The Effectiveness of Cognitive Behavior Therapy on Coping Strategies: Compare of Children with Internalized Disorder
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P25: The Effectiveness of Positive Thinking Skills on Locus of Control and Controlling the Test Anxiety for Female Student of 3rd Grade of High School
P25: The Effectiveness of Positive Thinking Skills on Locus of Control and Controlling the Test Anxiety for Female Student of 3rd Grade of High School
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P24: Religious/Spiritual Coping in Childhood Cystic Fibrosis: a Qualitative Study
P24: Religious/Spiritual Coping in Childhood Cystic Fibrosis: a Qualitative Study
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P23: The Investigation of the Obsessive-Compulsive Disorder Severity Based on Self-Focused Attention Styles and Sense of Guilt in Students
P23: The Investigation of the Obsessive-Compulsive Disorder Severity Based on Self-Focused Attention Styles and Sense of Guilt in Students
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P22: Meditating Role of Rumination and Worry on the Relationship between Locus of Control with Depression and Anxiety in a Sample of Depressed and Anxious Patients
P22: Meditating Role of Rumination and Worry on the Relationship between Locus of Control with Depression and Anxiety in a Sample of Depressed and Anxious Patients
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P21: The Simple and Multiple Relationships of Cognitive Avoidance, Intolerance of Uncertainty, Metacognitive Beliefs, Perfectionism and Cognitive Avoidance with Worry in Patients with Generalized Anxiety Disorder and Obsessive Compulsive Disorder
P21: The Simple and Multiple Relationships of Cognitive Avoidance, Intolerance of Uncertainty, Metacognitive Beliefs, Perfectionism and Cognitive Avoidance with Worry in Patients with Generalized Anxiety Disorder and Obsessive Compulsive Disorder
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P20: The Effectiveness of Child-Centered Play Therapy on Reducing Internalizing Symptoms in Children and Reducing Parental Stress in Mothers
P20: The Effectiveness of Child-Centered Play Therapy on Reducing Internalizing Symptoms in Children and Reducing Parental Stress in Mothers
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P19: Effectiveness of Child-Parent Relationship Therapy on Reducing the Children's Physical Complaints and Improving Family Functioning
P19: Effectiveness of Child-Parent Relationship Therapy on Reducing the Children's Physical Complaints and Improving Family Functioning
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P18: Comparing the Effectiveness of Child-Parent Relationship Therapy and Positive Parenting on Children Symptoms of Anxiety and Depression and Maternal Efficacy
P18: Comparing the Effectiveness of Child-Parent Relationship Therapy and Positive Parenting on Children Symptoms of Anxiety and Depression and Maternal Efficacy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P17: The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Reducing Internalizing Symptoms in Children and Reducing Parental Stress in Mothers
P17: The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Reducing Internalizing Symptoms in Children and Reducing Parental Stress in Mothers
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P16: Comparing Anxiety and Stress in Diabetic Patients with and without Complications
P16: Comparing Anxiety and Stress in Diabetic Patients with and without Complications
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P15: Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy (CBT) Focuses on Cognitive Functions of Patients with Panic Disorder
P15: Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy (CBT) Focuses on Cognitive Functions of Patients with Panic Disorder
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P14: The Effect of Dialogues Based on Philosophical Stories on Reducing Anxiety Symptoms in 11-12 Old Age Children in Tehran
P14: The Effect of Dialogues Based on Philosophical Stories on Reducing Anxiety Symptoms in 11-12 Old Age Children in Tehran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P13: The Relationship between Locus of Control with Anxiety and Social Phobia in Adolescent’s Girl
P13: The Relationship between Locus of Control with Anxiety and Social Phobia in Adolescent’s Girl
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P12: Prediction of Trait Anxiety Based on Emotional Schemas
P12: Prediction of Trait Anxiety Based on Emotional Schemas
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P11: Relationship between Anxiety and Personality Types of Female Students
P11: Relationship between Anxiety and Personality Types of Female Students
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P10: Comparing the Early Maladaptive Schemas in Normal and Social Anxiety Adolescents
P10: Comparing the Early Maladaptive Schemas in Normal and Social Anxiety Adolescents
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P9: Social Anxiety Symptoms and Anger: The Mediating Role of Emotion Regulation Difficulties
P9: Social Anxiety Symptoms and Anger: The Mediating Role of Emotion Regulation Difficulties
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P8: Compared the Anger Control and Expression Style in Adolescents with Symptoms of Social Phobia Disorder and Normal Subjects
P8: Compared the Anger Control and Expression Style in Adolescents with Symptoms of Social Phobia Disorder and Normal Subjects
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P7: Compared the Personality Trait in Adolescents with Symptoms of Social Phobia Disorder and Normal Subjects
P7: Compared the Personality Trait in Adolescents with Symptoms of Social Phobia Disorder and Normal Subjects
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P6: Religious Attitudes, Coping Skills and Subjective Well- Being among University Students
P6: Religious Attitudes, Coping Skills and Subjective Well- Being among University Students
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P5: Family, Chronic Anxiety and Health
P5: Family, Chronic Anxiety and Health
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P4: Evaluation of Mice Sperm Fertility Quality in Voice-Induced Stress
P4: Evaluation of Mice Sperm Fertility Quality in Voice-Induced Stress
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P3: Effect of Group Cognitive-Behavior Therapy on Anxiety and Dysfunctional Attitudes of Patients with Generalized Anxiety Disorder
P3: Effect of Group Cognitive-Behavior Therapy on Anxiety and Dysfunctional Attitudes of Patients with Generalized Anxiety Disorder
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P2: Epidemiology Study on Anxiety in Patient with Diabetes in Iran
P2: Epidemiology Study on Anxiety in Patient with Diabetes in Iran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P1: The Relationship between Alexithymia and Anxiety in Male Schizophrenic Patients
P1: The Relationship between Alexithymia and Anxiety in Male Schizophrenic Patients
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

W10: Art and Anxiety
W10: Art and Anxiety
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

W9: Forum on Therapeutic Theater with Emphasis on Helping Children Cope With Stress and Mental Pressures
W9: Forum on Therapeutic Theater with Emphasis on Helping Children Cope With Stress and Mental Pressures
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

W8: PTSD and Disasters
W8: PTSD and Disasters
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

W7: Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
W7: Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

W6: Transcranial Direct Current Stimulation Workshop
W6: Transcranial Direct Current Stimulation Workshop
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

W5: Children and Anxiety
W5: Children and Anxiety
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

W4: The Neuro-feedback and Treatment of Attention Problems and Anxiety
W4: The Neuro-feedback and Treatment of Attention Problems and Anxiety
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

W3: PTSD and War
W3: PTSD and War
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

W2: Clinical Training Workshop: Transdiagnostic Group CBT for Anxiety Disorders
W2: Clinical Training Workshop: Transdiagnostic Group CBT for Anxiety Disorders
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

W1: The Role of Art Therapy (Music and Painting) on Reduction of Anxiety in Children and Adults
W1: The Role of Art Therapy (Music and Painting) on Reduction of Anxiety in Children and Adults
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O14: Trauma Focused Cognitive Behavior Therapy on Anxiety of Children Survivors of Earthquake in Eastern Azerbaijan
O14: Trauma Focused Cognitive Behavior Therapy on Anxiety of Children Survivors of Earthquake in Eastern Azerbaijan
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O13: Comparing the Effect of Prazosin and Hydroxyzine on Sleep Quality in Patients Suffering From PTSD
O13: Comparing the Effect of Prazosin and Hydroxyzine on Sleep Quality in Patients Suffering From PTSD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O12: Off the Couch and Out the Door: Improving Treatment Through a Refined Understanding of Psychotherapeutic Change
O12: Off the Couch and Out the Door: Improving Treatment Through a Refined Understanding of Psychotherapeutic Change
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O11: Internet and Smartphone Based Treatments Including a New PTSD-Study
O11: Internet and Smartphone Based Treatments Including a New PTSD-Study
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O10: Deep Brain Stimulation and Psychiatry
O10: Deep Brain Stimulation and Psychiatry
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O9: Activating Spiritual (Religiosity) Dimension and Control of Anxiety
O9: Activating Spiritual (Religiosity) Dimension and Control of Anxiety
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O8: A Prevention Program for Postpartum OCD
O8: A Prevention Program for Postpartum OCD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O7: Limbic System and its Disorders (Focus on Emotions Including Anxiety)
O7: Limbic System and its Disorders (Focus on Emotions Including Anxiety)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O6: Pathophysiology of Anxiety Disorders
O6: Pathophysiology of Anxiety Disorders
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O5: Stigma in Psychiatric Disorders
O5: Stigma in Psychiatric Disorders
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O4: Trans-Diagnostic CBT and Comorbidity in the Anxiety Disorders
O4: Trans-Diagnostic CBT and Comorbidity in the Anxiety Disorders
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O3: Anxiety Psychopathology - Epidemiology and Burden of Disease: Problems and Solutions
O3: Anxiety Psychopathology - Epidemiology and Burden of Disease: Problems and Solutions
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O2: Reviewing the Opportunities and Threats to Psychology and Counseling in Iran
O2: Reviewing the Opportunities and Threats to Psychology and Counseling in Iran
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

O1: Anxiety As a Global Problem
O1: Anxiety As a Global Problem
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Abstract Book of the Second International Anxiety Congress
Abstract Book of the Second International Anxiety Congress
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2014-9)


The Role of Dopamine Receptors during Brain Development
نقش گیرنده‏های دوپامین در طول رشد مغز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Propagation of Spreading Depression: A Review of Different Hypothesis
فرآیند انتشار پدیدۀ مهار منتشر شونده: مروری بر فرضیات مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficacy of Metacognitive Therapy on Depression Symptoms Reduction, Cognitive Attentional Syndrome Components and Maladaptive Coping Styles in Patients with Major Depression
اثربخشی درمان فراشناختی بر کاهش علایم افسردگی، مؤلفه‌های سندرم شناختی توجهی و راهبردهای مقابله‌ای ناسازگارانه در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Sumatriptan on Learning and Memory Impairment Resulting from Repetitive Spreading Depression
بررسی اثر داروی سوماتریپتان بر یادگیری و حافظۀ مختل شده به دنبال القای مهار منتشر شوندۀ مکرر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effects of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) on Seizure Attacks and Neuronal Injuries in Rats
بررسی اثرات محافظتی تحریکات مغناطیسی جمجمه‏ای مکرر (rTMS) بر حملات تشنج و آسیب‏های نورونی در موش‏های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Sodium Valproate on Learning and Memory Processes in TrimethyltinModel of Alzheimer’s Disease
اثرات والپروات سدیم بر روند یادگیری و حافظه در مدل تری متیل تینی بیماری آلزایمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Acrylamide and Vitamin C on Histological Changes and Stereological Parameters of Cerebellum in Rat Offsprings
اثرات آکریل‌آمید و ویتامین C بر تغییرات بافتی و شاخص‌های استریولوژی مخچه در جنین‏های موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of NigellaSativa Hydro-Alcoholic Extract on Spatial Memory Impairment Induced by Seizures in Rats
بررسی اثر عصارۀ هیدروالکلی سیاهدانه بر اختلال حافظۀ فضایی القاء شده به‌ وسیلۀ تشنج در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2014-9)


Relationship between Organizational Culture and the Involvement of Employees in the Khatam Alanbia Hospital in Tehran
رابطۀ فرهنگ سازمانی با درگیری شغلی کارکنان در بیمارستان خاتم الانبیای تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Internal Environmental Analysis of Khatam Anbia Hospital Based on Weisbord’s Organizational Diagnosis Model
تحلیل محیط درونی بیمارستان خاتم الانبیاء بر مبنای مدل شناخت سازمانی وایزبورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strategic Planning Model for Private Hospitals with Delphi Method: a Study in Khatam Alanbia Hospital
طراحی مدل برنامه ریزی استراتژیک بیمارستان‌های خصوصی به کمک روش دلفی: یک مورد مطالعه در بیمارستان خاتم الانبیاء
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2014-6)


Cellular and Molecular Pathways of Learning and Memory
مسیرهای سلولی و مولکولی یادگیری و حافظه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Subunits of Gamma-Aminobutyric Acid Receptors and their Roles in Neuropsychological Disorders
زیرواحدهای گیرنده‌‌های گاما ‌آمینو بوتیریک اسید و نقش آن‌ها در اختلالات عصبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hyperthyroid Hypokalemic Periodic Paralysis
پرکاری تیروئید و فلج دوره‌ای ناشی از افت پتاسیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reduction of Neuroinflammation in Epilepsy by Using Induced Pluripotent Stem (iPS) Cells-Derived Astrocytes
کاهش التهاب عصبی در صرع با استفاده از آستروسیت‏های مشتق شده از سلول‏های بنیادی پرتوان القایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neurogenic Differentiation of Rat Bone Marrow Stromal Cells by the Non Toxic Factors of Bioactive Substance as an Inducer
تمایز عصبی سلول‌های استرومایی مغز استخوان موش صحرایی توسط فاکتورهای غیر سمی مادۀ فعال زیستی به عنوان یک القاء کننده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on the Motor Recovery Effect of a Self-Assembling Nanofiber in the Spinal Cord Injury Model in Rat
بررسی اثر بهبود حرکتی نانوفیبر خود سامانده در مدل ضایعۀ نخاعی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Diagnostic Accuracy of Sacroiliac Joint Block under Sonographic Guidance in Low Back and Pelvic Pain
ارزیابی دقت تشخیصی بلوک مفصل ساکروایلیاک تحت هدایت سونوگرافی در درد کمر و لگن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling and Bioinformatics Investigations of Human Voltage-gated Sodium Ion Channels
مدل‌سازی و مطالعۀ بیوانفورماتیکی کانال‌های سدیمی وابسته به ولتاژ نوع انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Apoptosis in Rat Hippocampal Tissue in an Experimental Model of Alzheimer's Disease
بررسی روند آپوپتوز در بافت هیپوکامپ موش‌ صحرایی در یک مدل آزمایشگاهی بیماری آلزایمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neuroprotective Effects of Concomitant Use of Erythropoietin and Progesterone in Traumatic Brain Injury
اثرات محافظتی عصبی استفادۀ همزمان از اریتروپویتین و پروژسترون در صدمۀ مغزی ناشی از ضربه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2014-3)


Treatments of Parkinson's disease, Epilepsy and Obsessive Compulsive Disorder with Deep Brain Stimulation
درمان بیماری های پارکینسون، صرع و اختلال وسواسی جبری توسط تحریک عمیق مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mitochondrial Defects and Oxidative Stress in Alzheimer Disease
نقایص میتوکندری و استرس اکسیداتیو در بیماری آلزایمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Overview to Neuromarketing and its application
مروری بر بازاریابی عصبی و کاربردهای آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Laminin Position as One of the Important Components of the Extracellular Matrix in Tissue Engineering of Nervous System
جایگاه لامینین به عنوان یکی از اجزای مهم ماتریکس خارج سلولی در مهندسی بافت سیستم عصبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Awake Neurosurgery: Treatment of Three Patients Suffering from Intractable Epilepsy Due to Brain Tumor in Iran
جراحی مغز در حالت هوشیاری کامل: درمان سه بیمار مبتلا به صرع مقاوم به درمان ناشی از تومور مغزی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of AMPA Receptor Antagonist Administration on Spatial Memory of Juvenile Rats Induced Repetitive Spreading Depression
بررسی اثر آنتاگونیست گیرنده ی AMPA بر حافظه ی فضایی موش های صحرایی جوان بعد از القای مکرر مهار منتشر شونده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Anti-aggressive Effect of Music Therapy in an Animal Model of Schizophrenia
اثرات ضد پرخاشگری موسیقی درمانی در مدل حیوانی اسکیزوفرنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Anticonvulsive Effect of Methanol Extract of Ferula Asafoetida Gum in Mice
بررسی اثر ضد تشنجی عصاره ی متانولی صمغ فرولا اسافوتیدا در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Spatial Memory Impairment after Intracerebroventricular Streptozocin Injection in Adult Rats
بررسی اختلال حافظه ی فضایی بعد از تزریق درون بطنی استرپتوزوسین در موش های صحرایی بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Chemical Composition of Lippia Citriodora: Essential Oil of Lippia Citriodora Promote Survival of PC12 Cells Following Treatment With H2O2
بررسی ترکیبات شیمیایی گیاه به لیمو (Lippia citriodora): اسانس گیاه به لیمو بقای سلول های PC12 تیمار شده با H2O2 را افزایش می دهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Vitis vinifera Leaf Hydroalcoholic Extract on Rat Urinary Bladder Contractility
اثر عصاره ی آبی الکلی برگ مو بر فعالیت انقباضی مثانه ی موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Nifedipine on Memory Impairment Induced by Repetitive Spreading Depression
بررسی تأثیر داروی نیفدیپین بر تخریب حافظه ی ناشی از القای مکرر مهار منتشر شونده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Transdifferentiation of Adipose Derived Stem Cells into Neural Stem/Progenitor Cells by Neurosphere Cultivation Assay
تمایز سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی به سلول های بنیادی/پیش ساز عصبی با استفاده از روش کشت نوروسفر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2013-12)


Mechanisms Involved in Pathophysiology of Different Types of Migraines
مکانیسم های دخیل در پاتوفیزیولوژی انواع میگرن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of TRPV1 Receptors in the Brain Function
نقش گیرنده های وانیلوئیدی نوع 1 در عملکرد مغز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optogenetics: Controlling the Function of Neural Cells with Light and its Applications
اوپتوژنتیک: کنترل عملکرد سلول های عصبی به وسیله نور و کاربرد های آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analgesic Effect of Gabapentin Compared to Tizanidine after Elective Hysterectomy at Shariati Hospital during 2011-2012
بررسی اثر گاباپنتین خوراکی در مقایسه با تیزانیدین خوراکی بر درد پس از عمل جراحی هیسترکتومی الکتیو در بیمارستان دکتر شریعتی در سال 1391-1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of MK-801 on Memory after Induction of Repetitive Spreading Depression in the Juvenile Rat
تاثیر MK-801 بر حافظه بعد از القای مکرر مهار منتشر شونده در موش های صحرایی جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Head and Neck Injuries in Tehran
اپیدمیولوژی مصدومیت‌های سر و گردن در تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mouse Embryonic Stem Cells Differentiation to Neuron-like Cells
تمایز سلول های بنیادی رویانی موش به سلول های شبه عصبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Long Term Video-Electroencephalography Monitoring (VEM) in Diagnosis of Juvenile Myoclonic Epilepsy
ارزیابی نقش(Long Term Video-Electroencephalography Monitoring (VEM در تشخیص صرع میوکلونیک جوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2013-9)


Utilization of Basic Musical Concepts to Accelerate Language Acquisition in Children after Cochlear Implantation
استفاده از مفاهیم پایه موسیقی به منظور تسریع در روند زبان آموزی کودکان کم شنوا پس از انجام عمل کاشت حلزون شنوایی بر مبنای شواهد عصب شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Roles of Excitatory and Inhibitory Receptors in Spreading Depression
نقش گیرنده های تحریکی و مهاری در پدیده مهار منتشر شونده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Long-Term Potentiation Enhanced in Juvenile Rat by Repetitive Cortical Spreading Depression
افزایش تقویت سیناپسی طولانی مدت هیپوکمپ در مهار منتشر شونده ی قشری در موش های نوجوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Spreading Depression on Memory Consolidation in Juvenile Wistar Rats
اثر مهار منتشر شونده ی مزمن بر تثبیت یادگیری در موش های ویستار جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Cortical Spreading Depression on Glutamate Receptors in Rat Brain
تاثیر مهار منتشرشونده قشری بر میزان بیان رسپتورهای گلوتامات در مغز رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of microRNAs in Central Nervous System Development
نقش microRNA ها در تکامل سیستم عصبی مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

C- Reactive Portein Predicting Role for Mortality after Ischemic Stroke
نقش پیش بینی کننده CRP در مرگ ومیر زود هنگام پس از سکته مغزی ایسکمیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Soy on Movement Disorders Induced by Parkinson Disease in Ovariectomized Animal Model
اثر محافظتی سویا بر اختلالات حرکتی ناشی از بیماری پارکینسون در مدل حیوانی اوارکتومی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2013-6)


Report of the First Razavi International Neurosurgery Congress
گزارش برگزاری نخستین کنگره بین المللی جراحی مغز و اعصاب در بیمارستان رضوی مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] |